De vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak, wat zijn de valkuilen?

Als u door een ongeluk letselschade heeft opgelopen, zeker als de verwondingen ernstig zijn, staat u over het algemeen een lang medisch traject te wachten. Soms is het zo dat de verwondingen niet helemaal genezen en u restklachten houdt. Wanneer en hoe wordt een letselschadezaak afgesloten?

Gaandeweg de letselschadezaak krijgt u te maken met verzekeraars. Het kan gaan om een verzekeraar die aansprakelijk is voor het ongeluk. Maar ook kan het uw eigen verzekeraar zijn (ongevallenverzekering, schade inzittende/opzittende verzekering, SVI, aansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of zorgverzekering).

Afwikkelen letselschadezaak

In alle gevallen komt er vroeg of laat een medische eindsituatie. Dit is het moment om te komen tot een afwikkeling van de letselschadezaak.
Voorafgaand aan deze afwikkeling gaat een traject van vaststellen van de verwondingen, beperkingen, restklachten en schade (inclusief smartengeld). Het onderhandelingstraject om hier te komen kent veel struikelblokken. En niet zelden moet er een rechter aan te pas komen om de schadebedragen vast te stellen.
Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de schadevergoeding en de voorwaarden waaronder de letselschadezaak worden afgesloten, kan een zogenaamde vaststellingsovereenkomst worden opgemaakt.

Wat is een vaststellingsovereenkomst bij letselschade

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen het slachtoffer met letselschade en de aansprakelijke partij waarbij de partijen afspraken vastleggen waaronder de letselschadezaak wordt afgesloten. Deze overeenkomst vormt in feite het bewijs over de bereikte overeenstemming tussen partijen. Het is daarom van belang dat er geen factoren opgenomen zullen worden welke u achteraf zullen benadelen. Daarom adviseren wij u altijd hierover een letselschadeadvocaat of letselschadespecialist te raadplegen.

Wat is er opgenomen in een vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst geeft meer duidelijkheid over de volgende onderwerpen:

 • De partijen die betrokken zijn bij de vaststellingsovereenkomst;
 • De som van de uiteindelijke schade, met een eventuele aanduiding van de schadeposten;
 • Finale kwijting, indien mogelijk;
 • Hoe en wanneer zal de schadevergoeding betaald gaan worden;
 • Een belastinggarantie zodat de belastingdienst over het schadebedrag geen belasting kan heffen;
 • Indien sprake is van een minderjarige of handelingsonbekwame, de opname van een voorbehoud;
 • Een algemene voorbehoud vanwege onzekere toekomstige factoren.
  Finale kwijting.

In een vaststellingsovereenkomst kan worden bepaald dat een schadevergoeding wordt betaald aan het slachtoffer met letselschade tegen finale kwijting. Dit houdt in dat de letselschadezaak definitief en voor altijd wordt afgesloten. Partijen doen afstand van hun recht om in de toekomst ooit nog op de zaak terug te komen, ook als blijkt dat het beter of slechter met u gaat. Dat is nogal wat als er nog onzekerheid bestaat over de toekomst.

Voorbehoud en openbreken vaststellingsovereenkomst

In de vaststellingsovereenkomst kunnen ook afspraken worden opgenomen onder welke voorwaarde de letselschadezaak weer ‘herleeft’. Dat wil zeggen dat als zich de afgesproken situatie voordoet, wordt de letselschadezaak heropend.
Veel voorkomende afspraken zijn de situatie dat:

 • zich een aantoonbare verslechtering van de letsels voordoet (vaak is deze dan al wel gedocumenteerd en te verwachten);
 • er sprake is van (toenemende) arbeidsongeschiktheid door de verwondingen;
 • er sprake is van veranderende uitkeringssituaties (zoals het wegvallen van PGB, WIA, WMO of andere sociale zekerheden waarvan het letselschadeslachtoffer afhankelijk is);
 • een letselschadezaak tijdelijk wordt afgesloten, bijvoorbeeld tot het bereiken van de 18 jarige leeftijd of tot na het voltooien van een opleiding.

Regelmatig komt het voor dat verzekeraars een hogere schadevergoeding bieden als een letselschadezaak zonder voorbehoud kan worden afgesloten. In dat geval zijn partijen het er vaak wel over eens dat een voorbehoud belangrijk is, maar willen de keuze aan de gedupeerde met letselschade laten.

Wel of geen voorbehoud bij de afwikkeling

Het is per letselschadezaak belangrijk deze afweging te beoordelen. In sommige situaties is het gewoonweg onverstandig (zoals bij orthopedisch letsel waarbij ernstige slijtage is te verwachten) om het voorbehoud af te kopen. In gevallen waarbij het lastig is de verslechtering aan te tonen en/of de relatie te leggen met het ongeval, kan het aantrekkelijk zijn het voorbehoud in te ruilen voor een hogere schadevergoeding. Het is zeer belangrijk dat u zich altijd laat voorlichten en bijstaan door een deskundig letselschade-expert.

Belastinggarantie bij letselschade

Vaak wordt bij het afsluiten van een letselschadezaak een belastinggarantie verlangd. Omdat partijen er van uitgaan dat over de letselschadevergoeding geen belasting hoeft te worden betaald (behalve vermogensrendementsheffing in box 3), wordt door verzekeraar een waarborg afgegeven dat als de Belastingdienst belasting wil gaan heffen of heft, de verzekeraar verweer voert en eventueel de verschuldigde belasting betaalt. Met name in de situaties dat er een forse claim verlies aan arbeidsvermogen ligt of dat een slachtoffer tevens zelfstandig ondernemer is, is de belastinggarantie echt een must!

Letselschadevergoeding en gevolgen bijstandsuitkering en toeslagen

Een punt om zeker niet te vergeten zijn uitkeringssituaties. Bij de afwikkeling kan het zijn dat u een (aanzienlijk) geldbedrag gestort krijgt. Als u (of uw partner) recht heeft op een bijstandsuitkering is het belangrijk te weten dat deze schadevergoeding gevolgen kan hebben voor uw uitkering. Datzelfde geldt voor diverse toeslagen (huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, bijzondere bijstand enzovoort). Het kan zijn dat u wordt gekort omdat u of uw partner een schadevergoeding ontvangt.
Datzelfde geldt voor een schadevergoeding voor smartengeld. Per gemeente zijn er richtlijnen die bepalen hoe wordt omgegaan met deze uitkering. Zorg er voor dat u tijdig maatregelen neemt en laat u hierover door uw letseladvocaat of letselschadespecialist goed voorlichten.

Advies bij afwikkeling van letselschadezaak, of vaststellingsovereenkomst

Als u behoefte heeft aan meer informatie over het onderwerp vaststellingsovereenkomst bij letselschade of de afwikkeling van uw letselschade,  aarzel dan niet om contact op te nemen met HIJINK letselschade-advocaten en letselschadespecialisten. Wij kunnen u hierin vrijblijvend informeren, bel 0800-4455000.

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook