Zorgplicht werkgever bij bedrijfsongeval met letselschade, onduidelijkheid toedracht komt voor rekening van werkgever

Rechtbank Oost-Brabant ‘s-Hertogenbosch (uitspraak01-06-2017). In een deelgeschilprocedure vraagt de advocaat van de werknemer met letselschade om te verklaren voor recht dat de werkgever aansprakelijk is voor het arbeidsongeval dat de werknemer overkwam. De onduidelijkheid over de toedracht van het bedrijfsongeval kan niet aan de werknemer worden toegerekend en de werkgever heeft onvoldoende gesteld dat is voldaan aan de zorgplicht.

Door de advocaat van de werknemer wordt bij de rechtbank ’s Hertogenbosch een verzoekschrift conform artikel 1019w Rv, deelgeschilprocedure ingediend. De verzekeraar van werkgever, Nationale Nederlanden wordt aansprakelijk gehouden voor een bedrijfsongeval met letselschade.

Aansprakelijkheid werkgever bedrijfsongeval met letselschade

De advocaat verzoeker vraagt in de deelgeschilprocedure de rechter te ’s Hertogenbosch om voor recht te verklaren dat de werkgever aansprakelijk is voor het ontstaan en de schade als gevolg van het bedrijfsongeval. De werknemer was werkzaam voor werkgever in Cuijk. Hij was een ingeleende arbeidskracht door het bedrijf en formeel in loondienst bij een uitzendburo.
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is er een houten balk op de rug van de medewerker gevallen. Er bleek een ruggenwervel gebroken te zijn.
Werknemer werkte aan een project samen met twee Poolse medewerkers van een andere onderneming. Er werd gewerkt aan de liftschacht. Het is niet bekend waar de houten balk vandaan is gekomen. Door de werkgever is de arbeidsinspectie niet ingeschakeld, er vond geen onderzoek plaats naar de toedracht van het bedrijfsongeval.

Het slachtoffer met letselschade waren veiligheidsmiddelen beschikbaar gesteld. Hij droeg veiligheidskleding, een helm, veiligheidsschoenen en een veiligheidsbril.

Voorlopig getuigenverhoor bij letselschade

De werknemer heeft de werkgever aansprakelijk gesteld op grond van artikel 7:658 BW voor zijn geleden en nog te lijden letselschade. Hij stelt dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden en de werkplek zodanig is ingericht dat deze onvoldoende veilig is.
De aansprakelijkheidsverzekeraar van de werkgever wees iedere aansprakelijkheid en schadevergoeding af. Zij doet dit aan de hand van eenzijdig opgesteld ongevalsrapport. Het ongevalsrapport concludeert dat de werknemer onvoldoende oplettend is geweest.

De gewonde werknemer heeft een voorlopig getuigenverhoor opgestart om meer duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het bedrijfsongeval. In ieder geval komt door de getuigenverklaringen vast te staan dat het ongeval plaatsvond tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden en hem dus een bedrijfsongeval is overkomen. Ook staat vast dat verzoeker verwondingen opliep en zowel materiŽle als immateriŽle schade lijdt.

Verweerschrift in deelgeschilprocedure

Als aanvullend verweer stelt de verzekeraar Nationale Nederlanden dat verzoeker geen letselschade heeft geleden in de uitoefening van zijn werkzaamheden als bedoeld in artikel 7:658 BW, immers de werknemer heeft onvoldoende aangetoond dat het ongeval hem overkwam onder werktijd. Er zijn geen getuigen, niemand heeft het ongeval gezien. Bovendien stelt verzekeraar dat de toedracht niet mogelijk is omdat –gezien de positie op het balkon van de derde verdieping- er geen balken zijn. Ook de twee Poolse medewerkers waren niet aanwezig of bezig met de liftschacht. Mocht daar al wel sprake van zijn dan is het niet aannemelijk dat zij een houten balk hebben laten vallen. Ook zouden zij dit dan hebben waargenomen. Tot slot legt de verzoeker met letselschade tegenstrijdige verklaringen af over de toedracht van het ongeval.

Verder ontbreken medische stukken van direct na en de dag na het ongeval. Het is dus niet aangetoond dat de verwondingen aan onderrug zijn veroorzaakt door het ongeval.

Meer subsidiair ontkent verzekeraar dat de werkgever toerekenbaar is tekort geschoten in de nakoming van haar zorgplicht. Er was voldoende toezicht. De directe voorman was weliswaar elders werkzaam, hij had zijn taken overgedragen aan de hoofduitvoerder die aanwezig was op de bouwplaats en die toezicht hield op alle werkzaamheden. Ook kwam de werkgever zelf twee keer in de week kijken naar de werkzaamheden en als nodig werk- en/of veiligheidsinstructies. Werkgever heeft zowel algemene als specifieke (veiligheids)instructies aan de werknemer met letselschade gegeven.

Ook bestrijdt verzekeraar dat het demonteren van de bekisting onder toezicht dient te gebeuren, omdat het volgens werkgever het juist veiliger is om ontkistingswerkzaamheden zoals het verwijderen van stempels en houten balken, alleen uit te voeren. Zeker bij een ervaren timmerman als werknemer. Dit blijkt ook uit de richtlijnen “Betonbekisting en ondersteuningsconstructies”, waarin deze verplichting niet is opgenomen.

Als allerlaatste voert de verzekeraar aan dat de werknemer zelf op het ongevalsformulier heeft aangegeven dat er sprake is van ‘pech’. Om deze reden vindt verzekeraar dat er sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden waarom aansprakelijkheid hoort te worden afgewezen.

Beoordeling rechter  ’s Hertogenbosch deelgeschil

Het verweer van Nationale Nederlanden dat de werknemer onvoldoende heeft gesteld (en bewezen) dat hem bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden een bedrijfsongeval is overkomen en hij daardoor letselschade heeft opgelopen, verwerpt de rechter in Den Bosch.
De rechter baseert zich op de getuigenverhoren die in ’s Hertogenbosch plaatsvonden. Ook de uitvoerder verklaarde dat de werknemer bij hem in de bouwkeet was gekomen en vertelde iets op zijn rug te hebben gehad en vanwege de pijnklachten naar de dokter wilde. Ook verklaarde de uitvoerder dat hij hiervan een ongevalsrapportje heeft opgemaakt en zag dat werknemer ongemakkelijk liep. Het bestaan van een bedrijfsongeval en de pijnklachten daardoor, wordt hiermee als vaststaand aangenomen.
Onzekerheid die voortvloeit uit het feit dat de werkgever heeft nagelaten de Poolse werknemers te horen of de toedracht te onderzoeken (en arbeidsinspectie in te schakelen) komt voor rekening en risico van werkgever.
Dat de werknemer door het ongeval pijnklachten opliep staat ook vast op grond van diezelfde verklaringen en wordt verder ondersteund door medische informatie van het Atrium Ziekenhuis te Heerlen en huisarts.

Letselschade in de uitoefening van de werkzaamheden

De rechter gaat er van uit in de verdere beoordeling dat de werknemer letselschade heeft opgelopen in de uitoefening van zijn werk. De vraag die nu beantwoord moet worden is of de werkgever aansprakelijk is vanwege een schending van de zorgplicht.
De werkgever is verplicht op grond van artikel 7:658 lid 1 BW:

“de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

De werkgever is aansprakelijk voor de letselschade die de werknemer lijdt behalve als hij kan aantonen dat hij heeft voldaan aan deze zorgplicht of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Opzet of bewuste roekeloosheid is niet gesteld of gebleken.
Aangaande de zorgplicht stelt Nationale Nederlanden namens verzekeraar dat hieraan is voldaan. De werkgever heeft de volgende veiligheidsmaatregelen genomen:

  • Er was voldoende toezicht, uitgeoefend door de voorman en de hoofduitvoerder
  • Er zijn door de voorman specifieke schriftelijke werkinstructies aan de medewerkers gegeven
  • De werknemer heeft tijdens zijn inwerkperiode geleerd hoe hij stempels moet verwijderen
  • Er bestond een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
  • Werkgever kwam twee keer per week de werkzaamheden bekijken en instrueerde de werknemers waar nodig
  • Werknemer heeft een risico-inventarisatie van de werkplek ontvangen
  • Aan werknemer zijn de bedrijfsregels van werkgever uitgereikt
  • Alle werknemers in het bezit zijn van een VCA-certificaat
  • Werknemer heeft deelgenomen aan toolbox meetingen.
  • Tot slot hoort meegewogen te worden dat de werknemer een ervaren betontimmerman is.

De rechter ’s Hertogenbosch acht de voorgehouden veiligheidsmaatregelen te algemeen van aard. De veiligheidsmaatregelen horen specifiek te zien op de te verrichten werkzaamheden. Daarvan was geen sprake.

De rechter concludeert dat de werkgever tekort schoot in haar zorgplicht.
Er blijkt al enige tijd geen voorman aanwezig te zijn geweest op de bouw. Ook is in strijd gehandeld met de Richtlijn betonbekisting en ondersteuningsconstructies. Er dient steeds toezicht te zijn bij het monteren en demonteren. Dit in verband met het verhoogde risico op vallen van bekistingsonderdelen.
De rechter concludeert dat los van de vraag waar de balk vandaan is gekomen er toezicht had moeten zijn, ter voorkoming van een ongeval zoals gebeurde.
Ook zijn er geen instructies gegeven aan verzoeker in het kader van montage en demontage van de stempels en balken. Het geven van algemene instructies in de zogenaamde ‘toolbox-meetingen’ is onvoldoende. Op grond van artikel 8 Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers doeltreffend worden ingelicht over de werkzaamheden. Onvoldoende is als het gaat om algemene veiligheidsinstructies. Het moet gaan om specifieke veiligheidsinstructies die betrekking hebben op de feitelijke werkzaamheden die de werknemer doet.
Ook moet de werkgever er rekening mee houden dat het een algemeen ervaringsfeit is dat door werknemers niet altijd de instructies zullen naleven of de nodige zorgvuldigheid in acht zullen nemen. Dit geldt ook voor ervaren medewerkers.

Onduidelijkheid toedracht arbeidsongeval voor risco en rekening werkgever

Bovendien bestaat er te weinig duidelijkheid over de toedracht van het ongeval. De werkgever had onderzoek moeten instellen daarnaar. Deze onduidelijkheid komt voor risico en rekening van werkgever. Om deze reden is het niet mogelijk goed te bepalen welke veiligheidsmaatregelen specifiek hadden moeten worden genomen om de veiligheid te waarborgen. Of de werkgever heeft voldaan aan haar zorgplicht kan niet exact worden vastgesteld.

Concluderend vind de rechtbank ’s Hertogenbosch dat de werkgever aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval omdat de werkgever tekort schoot in de zorgplicht op grond van artikel 7:658 BW en veroordeelt de werkgever tot het betalen van een letselschadevergoeding.

Advocaatkosten deelgeschil

Op grond van artikel 1019aa lid 1 Rv zal de kantonrechter ’s Hertogenbosch de kosten bij de behandeling van het verzoek te begroten en daarbij de redelijke kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW in aanmerking te nemen. Of de kosten redelijk zijn hangt ervan af of het redelijk is dat de kosten zijn gemaakt en of de omvang van de kosten redelijk is.

De advocaat van werknemer claimt advocaatkosten ter voorbereiding en het voeren van het deelgeschil ter hoogte van ruim € 3.000 (12.25 uur maal € 195 en kantoorkosten met BTW). Nationale Nederlanden voert verweer en acht 10 uur al ruim bemeten. De kantonrechter volgt dit en wijst deze 10 uren advocaatkosten toe.

Advies bij letselschade en bedrijfsongeval

De conclusie is dat de kantonrechter te Den Bosch -daar waar vaststaat dat het ongeval plaatsvond bij de uitvoering van de werkzaamheden van de werknemer- onduidelijkheid over de toedracht ten nadele van de werkgever uitlegt. De werkgever moet specifieke maatregelen nemen om de veiligheid op de werkvloer te waarborgen. Als de toedracht onduidelijk is wordt het moeilijker om aan te tonen dat specifieke instructies zijn genomen en welke veiligheidsmaatregelen hadden moeten worden genomen om aan de zorgplicht te voldoen.

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en letselschade, bel dan met onze letselschadespecialisten en letseladvocaten: 0800-44 55 000 (gratis).

Lid van de branchekeurmerken: Register Keurmerk Letselschade, LSA en NIVRE

Schrijf een reactie


Reacties

Er zijn nog geen reacties.


Schrijf een reactie

Volg ons   LinkedIn   Twitter   Facebook