Arbeidsrecht en ontslag

Functiewijziging

Een functiewijziging betekent dat een werknemer binnen een bedrijf ander werk gaat doen. Of de werknemer hiermee moet instemmen, is afhankelijk van de arbeidsovereenkomst.

Of een werknemer een andere functie moet accepteren, is afhankelijk van de huidige functieomschrijving is. Deze kan bijvoorbeeld heel ruim zijn. Daarnaast kan de werkgever op grond van de arbeidsovereenkomst of een cao bevoegd zijn de functie te wijzigen. Ook bij disfunctioneren en na een tijdelijk contract is functiewijziging mogelijk.

Ruime taakomschrijving

Veel arbeidsovereenkomsten bevatten de plicht alle redelijke opdrachten te aanvaarden. Dit noemen we een ruime taakomschrijving. De werknemer moet alle redelijke opdrachten uitvoeren. Wat redelijk is, is helaas niet altijd helder. Als werkgever en werknemer hierover van mening verschillen dan doet een rechter uitspraak.

functiewijziging, eenzijdig wijzigingsbeding, functie wijziging

Eenzijdig wijzigingsbeding

De arbeidsovereenkomst, een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of het bedrijfsreglement kan een eenzijdig wijzigingsbeding bevatten. Dit betekent dat de werknemer eenzijdig de functie van de werknemer mag wijzigen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Het belang van de werkgever moet groter zijn dan het belang van de werknemer. Dit betekent dat het niet wijzigen van de functie ernstige gevolgen heeft voor de werkgever. Meestal zijn deze gevolgen financieel.

Het zwaarwegend bedrijfsbelang speelt vaker een rol in het arbeidsrecht bijvoorbeeld bij een concurrentiebeding of het vragen en verlenen van verlof.

Ook een salarisverlaging tot maximaal 90% van het oude loon is mogelijk. De werkgever moet het salaris in stappen afbouwen. Als de werknemer niet instemt met een lager salaris moet de werkgever de salarisverlaging aan een rechter voorleggen.

Functiewijziging zonder wijzigingsbeding

Ook zonder eenzijdig wijzigingsbeding is functiewijziging mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld op grond van het goed werknemerschap of de redelijkheid en billijkheid. Dat de arbeidsovereenkomst geen wijzigingsbeding bevat, betekent dus niet altijd dat de werknemer een functiewijziging mag weigeren.

Functiewijziging bij slecht functioneren werknemer

De werkgever kan een werknemer die niet functioneert ontslaan of een lagere functie geven. Dit is overigens pas mogelijk nadat een verbetertraject is gevolgd. Heeft het verbetertraject geen effect dan is functiewijziging soms een mogelijkheid. Als bij de lagere functie een lager salaris hoort, dan mag de werkgever het salaris verlagen.

Functiewijziging tijdelijk contract

Na afloop van een tijdelijk contract kan de werkgever een nieuw contract met een ander functieomschrijving aanbieden. Tijdens de looptijd van het tijdelijke contract gelden dezelfde regels als voor werknemers met een vast contract. De arbeidsovereenkomst geeft aan welke werkzaamheden de werknemer moet uitvoeren. Na afloop van het tijdelijke contract zijn partijen nergens aan gebonden. De werkgever kan dus een arbeidsovereenkomst voor een andere functie voorleggen.

Onze specialisten

mr. R. Bockhoven

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief