Een transitievergoeding is een ontslagvergoeding waarop recht bestaat voor een werknemer die 2 jaar of langer in dienst is.

De transitievergoeding vervangt de ontslagvergoeding op grond van de kantonrechtersformule.

Transitievergoeding berekenen

De transitievergoeding wordt volgens de wet (artikel 7:673 BW) als volgt berekend:

  1. Gedurende de eerste 10 jaar van een dienstverband heeft de werknemer recht op 1/6 maandsalaris per half jaar (oftewel 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar);
  2. Is de werknemer langer dan 10 jaar in dienst dan heeft de werknemer recht op 1/4 maandsalaris per gewerkt half jaar (oftewel ½ maandsalaris per gewerkt jaar).
  3. Voor de werknemer die tenminste 10 jaar in dienst is én 50 jaar of ouder, wordt een vergoeding van ½ maandsalaris per half jaar (oftewel 1 maandsalaris per gewerkt jaar).
  4. Daarbij moet verder aangetekend worden dat de transitievergoeding niet meer mag bedragen dan € 75.000,- bruto of maximaal één jaarsalaris, indien dit jaarsalaris hoger is dan € 75.000,- bruto.

Transitievergoeding aanvragen

De werknemer heeft na de laatste dag van de arbeidsovereenkomst drie maanden de tijd om een verzoek in te dienen. Een transitievergoeding moet betaald worden op grond van de wet. Tussenkomst van een rechter is dus niet noodzakelijk, maar als de werkgever weigert, moet de werknemer alsnog een verzoek indienen bij de rechter om betaling van de vergoeding af te dwingen.

De ontvankelijkheid van het verzoek om een transitievergoeding hangt af van wat als de laatste dag van de arbeidsovereenkomst moet worden gezien.

Geen recht op een transitievergoeding

Uiteraard zijn er een aantal uitzonderingen. De transitievergoeding is niet verschuldigd bij:

  • ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer;
  • vrijwillige opzegging door de werknemer;
  • een minderjarige werknemer ( jonger dan 18) met een gemiddelde arbeidsomvang van max. 12 uur;
  • faillissement van de werkgever of een surseance van betaling;
  • ontslag vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde pensioenleeftijd.

Transitievergoeding na twee jaar ziekte

Als een werknemer nog steeds ziek is op het moment, dat er twee jaar zijn verstreken én beide partijen aan alle re-integratieverplichtingen hebben voldaan, vervalt de loondoorbetalingsverplichting. Daarnaast komt ook het opzegverbod te vervallen en dit brengt met zich mee dat het arbeidscontract – na toestemming van het UWV – opgezegd kan worden of partijen nemen met wederzijds goedvinden afscheid van elkaar.

Belangrijk om te weten is, dat het arbeidscontract van de zieke werknemer niet automatisch na twee jaar ziekte eindigt. Kortom, als er geen beëindigingsactie in gang is gezet (UWV of beëindigingsovereenkomst), dan loop het arbeidscontract door. Zo lang als de werknemer niet werkt, is er in dat geval geen loon verschuldigd (= het slapende dienstverband).

Transitievergoeding tijdelijk contract

Een ander voorbeeld waar tot op heden geen vergoeding voor hoefde te worden betaald, is de beëindiging van een contract voor bepaalde tijd. Als na 1 juli 2015 een contract voor bepaalde tijd niet wordt verlengd (welk contract tenminste 2 jaar heeft geduurd), dan is er dus een transitievergoeding verschuldigd.

Vaststellingsovereenkomst

Werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding overeenkomen. Deze overeenkomst wordt opgenomen in een vaststellingsovereenkomst. Het overeenkomen van een vergoeding hoger dan de transitievergoeding is mogelijk.

Transitievergoeding en WW

Het ontvangen van een transitievergoeding staat niet in de weg aan het recht op een WW-uitkering. Houdt er eventueel wel rekening mee dat de transitievergoeding (als de vergoeding als inkomen wordt gezien) invloed heeft op toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Bruto netto transitievergoeding

Een transitievergoeding is bruto beschikbaar. Of de vergoeding uiteindelijk belast wordt, is afhankelijk van de besteding. Er is geen belasting verschuldigd als de transitievergoeding wordt gebruikt voor outplacement (werk naar werk) of scholing. De belastingdienst ziet de transitievergoeding als inkomen indien deze naar uw bankrekening wordt overgemaakt.

Bij IVA en WIA

Na twee jaren ziekte gaat een werknemer ziek uit dienst. De werknemer heeft dan aanspraak op WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of IVA (Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten) bij volledige arbeidsongeschiktheid. Zowel werknemers in de WGA als in de IVA hebben recht op een transitievergoeding.

Uitzendkracht

Ook uitzendkrachten met een dienstverband van twee jaar of langer hebben recht op een transitievergoeding. Omdat er vaak geen sprake is van een vast maandsalaris wordt het gemiddelde salaris over een langere periode als uitgangspunt genomen. De werkgever en partij die de transitievergoeding moet betalen is het uitzendbureau.

Kleine werkgever

Een werkgever van een kleine werkgever (minder dan 25 man personeel) die ontslagen wordt wegens bedrijfseconomische redenen heeft slechts recht op een beperkte transitievergoeding.

Ambtenaren

Ambtenaren worden aangesteld en hebben dus geen arbeidsovereenkomst. Het ambtenarenrecht valt onder het bestuursrecht en de regels van de Awb (algemene wet bestuursrecht). Ambtenaren hebben dus geen recht op een transitievergoeding. Onder omstandigheden is een ontslagvergoeding voor ambtenaren wel mogelijk.

60 plussers

Een 60 plusser heeft recht op een maximale transitievergoeding van 75.000 bruto of één jaarsalaris als dit hoger is. In voorkomende gevallen is het goedkoper voor de werkgever om de AOW gerechtigde/pensioenleeftijd af te wachten.

En AOW

Bij opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de AOW gerechtigde/pensioenleeftijd heeft een werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Slapend dienstverband afgeschaft

Een zieke werknemer kan niet ontslagen worden. Er geldt een ontslagverbod tijdens twee jaar na onafgebroken ziekte. Een zieke werknemer die langer dan twee jaar in dienst was, heeft recht op een transitievergoeding aan het einde van het dienstverband. De werkgever ontliep de transitievergoeding door de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte voort te laten bestaan. Er ontstond dan een slapend dienstverband. De Hoge Raad heeft bepaalt dat een slapend dienstverband niet is toegestaan.

Kosten aanvragen transitievergoeding

In veel gevallen waarin een einde dienstverband dreigt, komen partijen tot een overeenkomst. De kosten van een arbeidsrecht advocaat worden vaak meegenomen in deze overeenkomst. Bovendien komt u met juridische bijstand tot een gunstigere regeling. Hulp inschakelen loont.

Vrijblijvend advies en overleg

Heeft u vragen over een transitievergoeding? Is uw dienstverband opgezegd, of dreigt er een opzegging? Door uw zaak te bespreken, helpt u uwzelf direct verder. Bel 0800- 44 55 000 voor gratis en vrijblijvend overleg of laat uw gegevens achter in het onderstaande contactformulier.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres