Echtscheiding DGA

De echtscheiding van een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) vereist expertise. Ten behoeve van beide partijen dient het voortbestaan van de onderneming na de scheiding gegarandeerd te worden. 

De echtscheiding van een Directeur Groot Aandeelhouder van een (besloten) vennootschap of een vereist expertise. Ten behoeve van beide partijen dient het voortbestaan van de onderneming gegarandeerd te worden. Voor eventuele onderhoudsbijdragen is het immers van belang dat er voldoende draagkracht bestaat bij de alimentatieplichtige. Het vaststellen van de waarde van de onderneming dient nauwkeurig te gebeuren, waarbij met alle betrokken belangen rekening wordt gehouden. De familierecht advocaat die u bijstaat dient dus niet alleen inzicht te hebben in de financiën van de onderneming op papier, maar tevens in de praktische kant van de onderneming.

Echtscheidingsadvocaten en mediators werken bij een echtscheiding aan een groot aantal onderwerpen. De afhandeling en hoeveel tijd hierin gaat zitten, is sterk afhankelijk van de voor het huwelijk gemaakte afspraken, alsmede tijdens het huwelijk gemaakte afspraken en de gang van zaken tijdens het huwelijk. Wij adviseren u om uw advocaat zo min mogelijk werk te bezorgen en geven u daartoe de volgende overwegingen en tips.

DGA en boedelverdeling

Waarderingsmethoden, jaarcijfers, accountantsrapporten, cashflowoverzichten, boekwaarde, rentabiliteitswaarde en liquiditeitswaarde allemaal nuttige informatie voor een DGA/ondernemer, maar ondernemen gaat uiteindelijk over een bedrijf. Bedrijven bestaan niet op papier of uit cijfers. Bij een taxatie of waardering is de uitkomst bijna altijd ondergeschikt aan het doel. Voor de vraag of en op welke wijze de vennootschap verdeeld moet worden bij echtscheiding is van belang hoe het bedrijf gewaardeerd wordt en op welke wijze u gehuwd bent. Het inschakelen van een deskundig en ervaren advocaat met inzicht in cijfers en ondernemen is dan ook verstandig, zodat bij de waardering van uw onderneming uw belangen worden betrokken.

DGA en gemeenschap van goederen

Indien u voor 1 januari 2018 gehuwd bent en geen huwelijkse voorwaarden overeen bent gekomen dan bent u automatisch in gemeenschap van goederen getrouwd. Dit betekend dat alle bezittingen van de partners van voor het huwelijk en alles dat verkregen wordt tijdens het huwelijk (waaronder tevens schulden vallen) van beide partners samen is. Ook de aandelen van de vennootschap vallen in de huwelijksgemeenschap.

Een veel gemaakte afspraak bij verdeling van een huwelijksgemeenschap is de toedeling van de aandelen aan de DGA en een vergoeding van de helft van de waarde van de aandelen aan de partner. De waardering van de aandelen is dan dus essentieel. Bovendien moet beoordeeld worden of de onderneming liquide genoeg is voor de vergoeding.

DGA en huwelijkse voorwaarden

Indien u voor 1 januari 2018 bent gehuwd en huwelijkse voorwaarden heeft opgemaakt dan wel na deze datum bent gehuwd zonder een regeling te treffen dan geldt het volgende.

Bij huwelijksvoorwaarden kan sprake zijn van koude uitsluiting, u bent dan buiten iedere gemeenschap getrouwd. De aandelen van de vennootschap behoren toe aan de partner op wiens naam die staan en er hoeft niet verrekend te worden bij het uit een gaan. Er kan ook een beperkte gemeenschap van goederen overeen worden gekomen. Alleen wat tijden het huwelijk is opgebouwd, wordt verrekenend (schulden en bezittingen) bij de echtscheiding. De aandelen die al op naam van de ondernemende echtgenoot staan voor het huwelijk blijven in dat geval buiten de gemeenschap en dus buiten de verrekening.

Bij een finaal verrekenbeding spreken partijen af dat zij bij einde huwelijk afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen gehuwd waren. De waarde van de onderneming c.q. de aandelen van de onderneming worden in deze situatie verdeeld tussen de voormalige partners.

Bij een periodiek verrekenbeding worden overgespaarde inkomsten aan het eind van het jaar verdeeld. De inkomsten uit het bedrijf vallen hier ook onder. Als er tussentijds niet verrekend wordt dan kan de partner van de DGA aanspraak maken op een deel van de waarde van het bedrijf. Als het bedrijf na de datum van het huwelijk is opgericht zal dit veelal nagenoeg de helft zijn. Als de onderneming voor het huwelijk al bestond dan wordt het vermogen dat de onderneming heeft opgebouwd tijdens het huwelijk verdeeld. Het is overigens ook mogelijk om inkomsten uit onderneming uit te sluiten van verrekening.

Pensioen en echtscheiding

Indien u uw pensioen in eigen beheerd opbouwt, is de reservering vaak onvoldoende om te voldoen aan een afstortplicht. Soms is er zelfs alleen sprake van een opbouw op papier. Bij de echtscheiding is de regel dat de helft van het opgebouwde pensioen bij een pensioenfonds wordt afgestort ten behoeve van de partner. De middelen worden op deze manier buiten de risicosfeer van de onderneming gebracht. Deze verplichting wordt de afstortplicht genoemd. Indien de reservering niet de geheel opgebouwde pensioensrechten dekt, betekent afstorten voor de partner dat een niet bestaand potje verdeekld moet worden. U kunt zelfs verplicht worden een lening af te sluiten om het pensioen af te storten, tenzij dit tot faillissement leidt. De BV zal echter als de financiële situatie verbeterd alsnog moeten afstorten. Ook is het mogelijk een afbetalingsregeling te sluiten. De regel is echter afstorten bij echtscheiding.

Alimentatie DGA

De alimentatie berekening voor de DGA en de ex-partner van een DGA, zowel kinder- als partneralimentatie, is ingewikkeld. Inkomen uit de vennootschap kan van jaar tot jaar verschillen. Moeten dividend uitkeringen worden meegenomen in het inkomen? Aangezien de DGA vaak zelf kiest welke bedragen hem worden uitgekeerd, mag dit echter niet leidend zijn. Een andere vraag die speelt is hoeveel liquiditeit de vennootschap kan vrijmaken voor alimentatie.

Arbeidsovereenkomst echtgenoot

Het arbeidsrecht speelt een rol in de echtscheiding als er tevens een arbeidsrelatie bestaat naast de affectieve relatie. Het komt veel voor dat familieleden van de DGA tevens werkzaam zijn voor de vennootschap. Arbeidsrechtelijke vragen, bijvoorbeeld met betrekking tot de gezagsverhouding , laten we hier buiten toepassing. We gaan er simpelweg vanuit dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het eindigen van de relatie kan tevens betekenen dat de arbeidsovereenkomst beëindigd dient te worden.

Praktische tips voor de DGA

Het is verstandig om voordat u huwt of tijdens het huwelijk al afspraken te maken met uw partner. Goed overleg en het maken van afspraken voorkomt problemen. Wij raden u dan ook aan om het bovenstaande met uw partner te bespreken voor zover u nog geen duidelijke afspraken heeft gemaakt over het uiteengaan. Het is verstandig de tips in acht te nemen voorafgaand en tijdens het huwelijk:

  • Ga huwelijkse voorwaarden aan waarbij iedere gemeenschap van goederen is uitgesloten zonder een verrekenbeding;
  • Zorg dat de aanschaf van de onderneming met eigen vermogen gefinancierd is en zorg dat dit aantoonbaar is;
  • Sluit winst uit onderneming uit van verrekening;
  • Verrekenen ook daadwerkelijk elk jaar. De overgespaarde inkomsten worden verrekend en toegevoegd aan het privévermogen;
  • Zorg dat zakelijke rekeningen en/of schulden niet worden betaald met inkomen dat nog niet is verrekend;
  • Zorg dat privévermogen, gezamenlijk vermogen en zakelijk vermogen duidelijk gescheiden zijn.

Contact

Hijink familierecht advocaten hebben ervaring ondernemingen. Tijdens een echtscheiding staan onze advocaten u graag bij. Neem geheel vrijblijvend contact op met Hijink Advocaten.

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief