Familierecht

Alimentatie kind berekenen

Op grond van de wet dienen ouders naar rato van draagkracht in de kosten van hun kinderen te voorzien. Ook een stiefouder is onderhoudsplichtig jegens het kind van zijn echtgenoot of geregistreerd partner wanneer het kind tot zijn gezin behoort. In dit artikel beschrijf ik het onderwerp ‘alimentatie kind berekenen’.

Kinderalimenatie: alimentatie kind berekenen

De wet geeft niet aan op welke manier de kosten van een kind (de behoefte) en het aandeel van ieder der ouders daarin berekend moeten worden. Voor de berekening van (kinder)alimentatie gebruikt de rechter het Tremarapport. Het rapport heeft geen kracht van wet, het bevat aanbevelingen van de Expertgroep Alimentatienormen. Het actuele rapport kan worden geraadpleegd op www.rechtspraak.nl; zoek op ‘behoeftetabel’, deze wordt jaarlijks aangepast.

alimentatie kind berekenen

Behoefte en draagkracht bepalen de hoogte van kinderalimentatie

Uitgangspunt is dat de kinderalimentatie wordt begrensd door de behoefte en de draagkracht. Simpel gezegd: wanneer de kosten (behoefte) van een kind € 200,- bedraagt en de draagkracht is € 500,–, dan zal er nooit meer alimentatie dan € 200,- kunnen worden opgelegd. In dat geval vormt de behoefte (hetgeen dat nodig is) de grens. Wanneer de draagkracht echter € 25,- is en de behoefte van een kind € 200,-, dan zal de draagkracht de grens van de vast te stellen alimentatie vormen.

Bij vaststelling van kinderalimentatie moet dan ook eerst de behoefte worden vastgesteld; de kosten die gemaakt moeten worden om aan de behoeften van het kind tegemoet te komen. Daarna wordt het aandeel van ieder der ouders in de kosten van het kind berekend en dus de kinderalimentatie.

Behoefte / kosten van een kind

De kosten van een kind worden gerelateerd aan het netto besteedbaar gezinsinkomen tijdens samenwoning/huwelijk. Aan de hand van het berekende netto besteedbare gezinsinkomen en de van toepassing zijnde kinderbijslagpunten worden de kosten van een kind vervolgens afgelezen in de ‘behoeftetabel’.

Eerst wordt daarom het netto besteedbaar inkomen van ieder der ouders berekend. Het inkomen van de beide ouders gezamenlijk vormt het netto besteedbaar gezinsinkomen. Wanneer geen sprake is geweest van een gezamenlijke huishouding waar de minderjarige deel van uitmaakte, wordt het inkomen van de ouders niet bij elkaar opgeteld. De behoefte van een kind wordt in dat geval bij ieder der ouders berekend en vervolgens gemiddeld.

Let wel: het netto besteedbaar gezinsinkomen wordt niet berekend door het netto salaris dat vermeld staat op de salarisstroken bij elkaar op te tellen. Alle inkomensbestanddelen moeten in aanmerking worden genomen, zoals:

  1. vakantiegeld,
  2. eindejaarsuitkering,
  3. structureel overwerk,
  4. etc.

Rekening houdend met de heffingskortingen en belastingheffing wordt het netto besteedbaar inkomen berekend. Bij de berekening van het netto besteedbaar inkomen wordt overigens geen rekening wordt gehouden met fiscale gevolgen van het hebben van een eigen woning of bijtelling van een auto van de zaak.

Indien kindgebonden budget wordt ontvangen, dan wordt het netto besteedbaar gezinsinkomen daarmee verhoogd.

Wanneer het netto besteedbaar gezinsinkomen is berekend en de kinderbijslagpunten zijn gevonden, dan kunnen aan de hand van de behoeftetabel de kosten van een kind worden berekend. De tabel geeft aan wat het eigen aandeel is van de ouders in de kosten van het kind. De kinderbijslag is reeds in de tabel verdisconteerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan het tabelbedrag worden verhoogd. Van correctieposten kan sprake zijn in geval van topsport of extra hoge schoolgelden.

Als de behoefte van het kind vaststaat wordt met een draagkrachtberekening bepaald welk deel van de kosten van het kind ieder der ouders voor zijn/haar rekening dient te nemen.

Draagkracht voor alimentatie kind

Omdat beide ouders gehouden zijn in de kosten van hun kinderen te voorzien, wordt bij beide ouders een draagkrachtberekening gemaakt. Indien de gezamenlijke draagkracht van beide ouders hoger is dan de kosten van het betreffende kind, dan wordt een draagkrachtvergelijking gemaakt om ieders aandeel vast te stellen. Is de draagkracht van beide ouders gezamenlijk lager dan de kosten van het kind, dan wordt geen vergelijking gemaakt en vormt de draagkracht de grens.

Voor de berekening van de draagkracht voor kinderalimentatie wordt een forfaitair systeem gehanteerd. Bij de berekening van de draagkracht wordt als uitgangspunt het netto besteedbaar inkomen na scheiding genomen. Daarop wordt in beginsel slechts in mindering gebracht een gecorrigeerde bijstandsnorm en een forfaitaire woonlast. Van het resterende bedrag is 70% beschikbaar voor een aandeel in de kosten van een kind. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag met extra lasten rekening worden gehouden.

Zorgkorting van invloed op de alimentatie

Tot slot kan bij de alimentatieplichtige rekening worden gehouden met een zorgkorting. De zorgkorting staat voor de zorg in natura die de alimentatieplichtige voor zijn/haar rekening neemt wanneer het kind bij hem/haar is. De zorgkorting kan uitsluitend volledig worden verzilverd als beide ouders gezamenlijk voldoende draagkracht hebben voor de kosten van het kind.

De onderhoudsverplichting voor kinderen loopt door tot de 21-jarige leeftijd. De ontvangen zorgtoeslag en eventuele structurele eigen inkomsten van de jong-meerderjarige kunnen als behoefte verlagend worden aangemerkt.

Hulp bij het bepalen van de hoogte van de kind alimentatie?

Wilt u in via mediation in overleg tot afspraken over kinderalimentatie komen of heeft u een advocaat nodig om een alimentatieprocedure te starten?

50% van alle procedures vallen onder het personen- en familierecht

beeindigen geregistreerd partnerschapHet personen- en familierecht beslaat ongeveer de helft het aantal gerechtelijke procedure in Nederland. Het onderscheidt zich van andere rechtsgebieden met name door een grote mate van beslotenheid. Zo vinden zittingen in gerechtelijke procedures in beginsel ‘achter gesloten deuren’ plaats: er mag dan dus geen publiek op de zitting aanwezig zijn.

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief