Familierecht

Boedelscheiding verdeling huwelijksgemeenschap

Boedelscheiding verdeling huwelijksgemeenschap

Wanneer u vóór 1 januari 2018 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en u hebt vóór of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden / partnerschapsvoorwaarden gemaakt, dan bent u getrouwd of is sprake van een geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen.
In beginsel maken alle bezittingen en schulden deel uit van de huwelijksgemeenschap, dus ook de bezittingen en schulden van ieder der partners van vóór het huwelijk/geregistreerd partnerschap. Hierbij dient u te denken aan onder andere de woning, de inboedel, een onderneming (eenmanszaak of BV), bankrekeningen, auto, levensverzekeringen, lijfrenten, vorderingen op derden, een schuld op de creditcard, (onderhandse) leningen.

Boedelscheiding verdeling huwelijksgemeenschap

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten van toepassing is en het daarmee verband houdende nabestaandenpensioen maken geen deel uit van de huwelijksgemeenschap.
Een erfenis of een schenking kan ook in de gemeenschap vallen. Dit is slechts anders wanneer de erflater bij uiterste wilsbeschikking of de schenker ten tijde van schenking uitdrukkelijk heeft bepaald dat de erfenis respectievelijk schenking geen deel uit maakt van een huwelijksgemeenschap. Verder kan het zo zijn dat een uitkering voor letselschade of een ontslagvergoeding niet of slechts voor een deel in de gemeenschap is gevallen.

Algehele gemeenschap van goederen afgeschaft

De algehele gemeenschap van goederen is afgeschaft met ingang van 1 januari 2018. Wanneer u ná 1 januari 2018 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan zonder het maken van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden, dan ontstaat er een beperkte gemeenschap van goederen. Deze beperkte gemeenschap omvat alle goederen die aan de echtgenoten / partners gezamenlijk toebehoorden, e.e.a. ongeacht de eigendomsverhouding. Ook vallen gezamenlijke voorhuwelijkse schulden in de beperkte gemeenschap.

Niet in de beperkte huwelijksgemeenschap vallen:
vermogen dat ieder privé in eigendom had vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap en vruchten uit deze bezittingen;

  • privéschulden van ieder der partners vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap (dus schulden niet op naam van beiden aangegaan);
  • vermogen verkregen uit erfenissen of schenkingen en vruchten hieruit, en;
  • pensioenrechten die onder de Wet verevening pensioenrechten vallen en het daarmee verband houdende nabestaandenpensioen.

De tussen de echtgenoten / geregistreerd partners ontstane (beperkte) gemeenschap wordt ontbonden per datum indiening van het van het verzoek tot echtscheiding / ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Alle bezittingen die worden verkregen na datum indiening echtscheidingsverzoek of alle schulden die na die datum worden aangegaan vallen niet meer in de gemeenschap.

Indienen echtscheidingsverzoek

Per datum indiening van het echtscheidingsverzoek worden dus de bezittingen en schulden geïnventariseerd. Deze datum wordt ook wel de peildatum voor de samenstelling van de gemeenschap genoemd. Ook is er een peildatum voor de waardering van te verdelen bestanddelen van de gemeenschap, op grond van de jurisprudentie is dat de datum van de verdeling.
In overleg met uw partner kunt u ervoor kiezen om van andere peildata uit te gaan. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om de peildatum voor de samenstelling en de waardering van de gemeenschap te stellen op datum van feitelijk uit elkaar gaan.

De ontbonden gemeenschap blijft bestaan zo lang deze niet is verdeeld. Na inventarisatie van de bestanddelen van de huwelijksgemeenschap zal bekeken moeten worden op welke wijze er wordt verdeeld. Uitgangspunt is dat de gemeenschap bij helfte wordt verdeeld. Uitsluitend in overleg kan hiervan worden afgeweken.

Wanneer u in echtscheidingsmediation of via een echtscheidnigsadvocaat in overleg tot afspraken komt, dan zullen de afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Lukt het niet om in overleg tot afspraken te komen over de wijze van verdeling of over de waarde van bepaalde bezittingen, zoals bijvoorbeeld de woning of een onderneming, dan zal de rechter de verdeling dienen vast te stellen. De rechter kan in de procedure ook een deskundige benoemen die de waarde van een woning of onderneming zal vaststellen.

Artikel: Boedelscheiding verdeling huwelijksgemeenschap 16-1-2019

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief