Familierecht

Echtscheidingsadvocaat

Over echtscheiding wordt gesproken als echtgenoten besluiten om het huwelijk te ontbinding. Ook kan het zijn dat een geregistreerd partnerschap wordt ontbonden. Hulp van een echtscheidingsadvocaat is altijd verstandig.

Door een echtscheiding wordt het tussen de echtgenoten gesloten huwelijk ontbonden. Een echtscheiding kan alleen door een rechter worden uitgesproken. Dit kan doordat één van de echtgenoten de rechtbank om echtscheiding heeft verzocht of op verzoek van beide echtgenoten nadat zij afspraken hebben gemaakt over de afwikkeling van de gevolgen van de echtscheiding.

Een scheiding (of verbreking van een andere vaste relatie) heeft gevolgen voor alle betrokkenen, met name de ex-echtgenoten en eventuele kinderen.

Echtscheiding procedure

Een echtscheiding moet worden uitgesproken en ingeschreven. Het huwelijk herleeft als de echtscheidingsbeschikking niet (tijdig) wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente.

Een echtscheidingsverzoek wordt door een advocaat namens u of namens u en uw echtgenoot ingediend bij de rechtbank. In het verzoekschrift geeft de advocaat namens u of namens u en uw partner aan dat u de rechter verzoekt de echtscheiding uit te spreken. De stappen in de echtscheidingsprocedure zijn vervolgens afhankelijk van de vraag of echtelieden kinderen hebben en of er sprake is van een gezamenlijk verzoek of van een eenzijdig verzoek.

De echtscheidingsprocedure zoals deze gevoerd wordt in een individueel geval is afhankelijk van een groot aantal factoren. Een beschrijving van de formele gang van zaken tijdens een echtscheiding is zeer algemeen. Het stappenplan hieronder is dan ook vooral een leidraad:

 • Indienen verzoekschrift door advocaat namens een of beide echtgenoten;
 • Indienen verweerschrift door advocaat namens verweerder;
 • Indien geen verweer wordt gevoerd kan middels een akte van berusting door de echtgenoot van de verzoeker worden aangegeven dat het eenzijdige verzoek door hem wordt onderschreven;
 • Zitting bij de rechtbank. Bij een gezamenlijk verzoek of een eenzijdig verzoek waarna een akte van berusting wordt ingediend vindt geen zitting plaats;
 • Uitspraak echtscheiding door de rechter in vonnis of tussenvonnis;
 • Hoger beroep bij het gerechtshof en vervolgens eventueel cassatie bij de Hoge Raad;
 • Inschrijving echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente;

Gevolgen van scheiden of een echtscheiding

 1. Er zijn financiële gevolgen, bijvoorbeeld doordat één van beide partijen alimentatie aan de andere partij moet betalen (partneralimentatie en/of kinderalimentatie). Daarnaast dient een ontstane huwelijksgemeenschap te worden verdeeld en / of zullen huwelijkse voorwaarden afgewikkeld dienen te worden. Meestal zal de echtscheiding inhouden dat tenminste één van de partijen verhuist.
 2. Naast financiële gevolgen zijn er ook emotionele en psychologische gevolgen. Het is goed hierbij stil te staan, zeker als er kinderen in het spel zijn. De gevolgen voor de betrokken kinderen hangt af van de leeftijd van de kinderen, maar vooral van de wijze waarop de gescheiden ouders hun ouderschap vormgeven. Daarom zijn ouders verplicht om bij echtscheiding met elkaar een ouderschapsplan op te stellen waarin zij afspraken vastleggen over de invulling van het ouderlijk gezag na echtscheiding, de verdeling van de zorg over de kinderen (omgangsregeling) en kinderalimentatie.
 3. Wanneer ouders nalaten om een ouderschapsplan te maken, bestaat het risico dat de rechtbank het verzoek tot echtscheiding niet in behandeling neemt. Slechts in bijzondere gevallen wordt een verzoek tot echtscheiding in behandeling genomen zonder dat tussen de ouders een ouderschapsplan tot stand is gekomen.

Echtscheiding in overleg of echtscheidingsmediation

Scheiden in overleg maakt de procedure veel eenvoudiger. U hoeft het inhoudelijk niet met elkaar eens te zijn, maar beide echtgenoten hebben de intentie om er met elkaar uit te komen en in overleg afspraken te maken. Dit kan via echtscheidingsmediation.

Bij echtscheiding door mediation begeleidt de mediator de echtgenoten bij het maken van afspraken over de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat de echtgenoten op zo goed mogelijke wijze uit elkaar gaan en tot voor ieder van hen bevredigende afspraken komen. De mediator is een professionele bemiddelaar, die onpartijdig en neutraal is,  en ervoor zorgt dat het mediationtraject gelijkwaardig en evenwichtig verloopt.

Mediation heeft als grote voordeel dat u in gezamenlijk overleg uw eigen afspraken kunt maken. Het eindresultaat wordt schriftelijk vastgelegd.

De afspraken over de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Alle overige afspraken (over partneralimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling (verdeling) en de pensioenen) worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Met een gemeenschappelijk verzoekschrift wordt de rechtbank verzocht de afspraken te bekrachtigen en de echtscheiding uit te spreken. De echtscheiding is een feit wanneer de uitspraak van de rechter bij de gemeente is ingeschreven.

De voordelen van echtscheiden in overleg

Een voordeel van scheiden in overleg is dat daarmee een lange gerechtelijke procedure wordt voorkomen en de echtscheiding op relatief korte termijn kan worden geregeld. Dit brengt ook met zich mee dat de kosten van een echtscheiding door mediation vaak aanzienlijk lager zijn dan bij een procedure.

Verder is gebleken dat afspraken die in goed overleg worden gemaakt, beter worden nageleefd. Een aanhoudende strijd tussen de echtgenoten wordt voorkomen. Ook het welzijn van eventuele kinderen zal hierbij gebaat zijn. Op de langere termijn overleggen ouders, die in overleg uit elkaar zijn gegaan, beter over de zorg voor hun kinderen.

Ook is de behandeling van een verzoek om echtscheiding dat in overleg is opgesteld aanzienlijk korter. Een procedure op tegenspraak duurt gemiddeld zo’n 9 maanden. Indien het gaat om een gezamenlijk verzoek betreft deze termijn 2 maanden.

Echtscheidingsconvenant

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst tussen echtelieden waarin over alle geschilpunten van de echtscheiding afspraken worden gemaakt. Indien er minderjarigen bij de echtscheiding betrokken zijn wordt ook het ouderschapsplan opgenomen in het convenant. Daarnaast kan het convenant onder andere afspraken bevatten over de verdeling of verrekening van vermogen, partneralimentatie, de echtelijke woning en pensioenen. De afspraken tussen echtelieden, vastgelegd in het convenant, worden bekrachtigd door de rechter. Het convenant wordt aan de beschikking van de  rechter gehecht en maakt deel uit van de uitspraak van de rechter.

Bent u het niet eens met elkaar?

Echtscheidingsadvocaat echtscheidingsbemiddeling mediation Arnhem Nijmegen
Echtscheidingsadvocaat echtscheidingsbemiddeling mediation Arnhem Nijmegen

Als u het niet eens kunt worden met elkaar of overleg met elkaar -om wat voor reden dan ook- niet mogelijk is, verloopt de procedure anders.  Ieder van u heeft dan een advocaat nodig. Daarbij geldt nog steeds dat de advocaten zullen proberen om te bewerkstelligen dat in overleg afspraken worden gemaakt. Het  overleg heeft dan plaats via de advocaten.

Lukt het niet om via de advocaten tot afspraken te komen, dan zal een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt. Het risico daarvan is dat u verwikkeld kunt raken in een juridische strijd. Hierdoor zal de looptijd van de echtscheiding langer zijn.

Duurzame ontwrichting

Artikel 151 boek 1 BW bepaalt dat de echtscheiding (door de rechter) op verzoek van een van beide echtgenoten wordt uitgesproken indien het huwelijk duurzaam is ontwricht. Duurzame ontwrichting betekent dat de verhouding tussen de echtgenoten dusdanig is dat voortzetting van het huwelijk niet wenselijk is. In de jurisprudentie wordt de volgende formulering gebruikt:

‘voortzetting der samenleving ondraaglijk is geworden en geen uitzicht bestaat op herstel van enigszins behoorlijke echtelijke verhoudingen’.  

De duurzame ontwrichting van het huwelijk of een andere grond voor de echtscheiding hoeft niet aangetoond te worden. Het verzoek en de stelling dat er sprake is van duurzame ontwrichting is voldoende voor de rechter om de echtscheiding uit te spreken. In een echtscheidingsprocedure wordt dus niet door de rechter onderzocht en beoordeeld of er een reden is om er sprake is van duurzame ontwrichting. De echtscheiding wordt in principe uitgesproken als een van de beide echtelieden de rechtbank vraagt om de echtscheiding uit te spreken.

Hoelang duurt een echtscheiding?

Echtscheidingsverzoeken op tegenspraak rondt de rechtbank in 90 procent van alle gevallen binnen een jaar af. 90 procent van de gemeenschappelijke verzoeken rond de rechtbank binnen twee maanden af. De duur van een echtscheiding is dus vooral afhankelijk van de mate waarin partijen het met elkaar eens zijn en het aantal geschilpunten tussen de echtgenoten.

Voor het hoger beroep bij het gerechtshof geldt dat 90 procent van alle hoger beroep procedures binnen een jaar door het hof worden afgehandeld.

Werkzaamheden die een echtscheidingsadvocaat verricht

 1. Alimentatie (kinderalimentatie en partneralimentatie) advies en berekening
 2. Begeleiden bij het maken van afspraken over een omgangsregeling
 3. Advies over en realisatie van een ouderschapsplan
 4. Advies over verdeling van huwelijksgemeenschap en/of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden
 5. Het opstellen van een echtscheidingsconvenant
 6. Vertegenwoordigen in de echtscheidingsprocedure

Flitsscheiding met echtscheidingsadvocaat

De mogelijkheid van een flitsscheiding bestond tussen 2001 en 2009. In 2009 is deze wijze van scheiden door de wetgever uit de wet gehaald.

Bij een flitsscheiding werd een huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap. Het geregistreerd partnerschap werd vervolgens ontbonden. Dit zonder tussenkomst van een rechter. Een flitsscheiding was dus in principe geen echtscheiding, maar een ontbinding van een geregistreerd partnerschap dat is ontstaan vanuit een huwelijk.

Relatietherapie na de scheiding?

Ook na een scheiding is het belangrijk om goed met elkaar om te gaan. HIJINK werkt samen met een relatietherapeut van RMA Expertisecentrum met vestigingen in Arnhem en Nijmegen. Wij kunnen u in contact brengen met de relatietherapeut.

Onze specialisten

mr. M.P.H. van Maanen Winters

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief