Familierecht

Geschillen ouderlijk gezag

Geschillen ouderlijk gezag (artikel 1:253a Burgerlijk Wetboek – geschillenregeling)

In geval van gezamenlijk (ouderlijk) gezag moeten beslissingen over het kind gezamenlijk door de ouders genomen worden.
Wanneer het ouders met elkaar van mening verschillen over een beslissing ten aanzien van hun kind, dan kunnen zij proberen om in mediation tot een afspraak te komen. Wanneer het ouders niet lukt om in overleg –al dan niet via mediation- om een gezamenlijke beslissing te nemen, dan zal het geschil op grond van de wet (artikel 1:253a BW) aan de rechtbank moeten worden voorgelegd.

Geschillen ouderlijk gezag

In de wet zijn geen eisen gesteld aan de aard of de ernst van het geschillen die aan de rechtbank kunnen worden voorgelegd. Geschillen kunnen gaan over de aanvraag van een paspoort, inschrijving op een school, medische behandeling van een kind, toestemming voor een vakantie naar het buitenland, de verblijfplaats van een kind, verhuizing met een kind binnen Nederland of naar het buitenland, etc.

Vervangende toestemming rechtbank

De ouder die geen toestemming krijgt van de andere ouder om bijvoorbeeld een paspoort aan te vragen, met een kind op vakantie te gaan of voor een medische behandeling van het kind, dient de rechtbank te verzoeken om de toestemming van de andere ouder te vervangen. Immers, wanneer sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag kunnen beslissingen niet door één ouder worden genomen.
Door de rechtbank zal worden geprobeerd om ouders tot elkaar te brengen. Ook kan de rechtbank de ouders voorstellen om (nogmaals) in mediation te gaan.

Wanneer het erop aankomt dat de rechtbank een beslissing dient te nemen, dan zal zij een zodanige beslissing nemen als haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Dat brengt echter niet zonder meer met zich mee dat het belang van het kind altijd doorslaggevend is. Uit de jurisprudentie volgt dat de rechtbank een belangenafweging dient te maken en alle omstandigheden van het geval bij haar beslissing dient te betrekken, hetgeen er ook toe kan leiden dat andere belangen zwaarder wegen dan het belang van het kind. Dit ziet men bijvoorbeeld terug in zaken waarin aan de rechtbank vervangende toestemming voor verhuizing met een kind wordt gevraagd.

Beëindiging ouderlijk gezag?

Een geschil tussen ouders in de uitoefening van het ouderlijk gezag geeft niet zonder meer een grond om tot beëindiging van het gezamenlijk gezag te komen. De wet stelt zware eisen aan de beëindiging van het gezag van één van de ouders. Er dient sprake te zijn van een vrij ernstige situatie, waarbij:

  • er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen (‘klemcriterium’) of;
  • beëindiging van het gezamenlijk ouderlijk gezag anderszins in het belang van het kind noodzakelijk wordt geacht.

Het enkele feit dat de communicatie tussen de ouders slecht is of dat ouders een geschil over een beslissing hebben is onvoldoende om aan te nemen dat voldaan is aan bovengenoemde de wettelijke vereisten.

Advocaat echtscheiding en familierecht bij geschillen ouderlijk gezag

Bij onze gespecialiseerde advocaat familiemediator kunt u samen proberen om in mediation tot een oplossing te komen over het gerezen geschil. Indien mediation geen optie (meer) is, dan kan de gespecialiseerde echtscheidngsadvocaat en familierecht advocaat in Arnhem en Nijmegen u adviseren over uw positie en u in een gerechtelijke procedure bijstaan.

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief