De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens

 

Op 4 mei 2016 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Op 25 mei 2018 zal deze verordening in de hele Europese Unie van toepassing zijn.

Deze verordening treedt direct in werking en hoeft niet in nationale wetgeving vastgelegd te worden. Vanaf het moment dat de AVG van toepassing is, geldt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens niet meer.

Met de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei 2018 gaan een aantal dingen veranderen met betrekking tot het vastleggen, opslaan en verwerken van persoonsgegevens. Zo zullen de privacyrechten uitgebreid en versterkt worden, zal meer verantwoordelijkheid bij organisaties die omgaan met persoonsgegevens gelegd worden en ontstaan dezelfde bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Wanneer valt een handelen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming?

De AVG ziet op situaties waarbij persoonsgegevens verwerkt worden. Onder persoonsgegevens valt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming zelf:

“alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”)

Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Onder verwerking valt volgens de AVG:

“een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

Indien uw bedrijf in welke vorm dan ook persoonsgegevens verwerkt zijn de nieuwe privacyregels van de AVG van toepassing. Voor uw bedrijf is dan van belang om te weten wat precies veranderd ten opzichte van de oude Wet bescherming persoonsgegevens.

Wat verandert voor u als uw handelen onder de AVG valt?

•Om persoonsgegevens op te mogen slaan en te verwerken heeft u toestemming nodig van de desbetreffende persoon. Deze toestemming moet u kunnen aantonen.
•U heeft een documentatieplicht. Dit houdt in dat u aan kunt tonen dat u voldoet aan de vereisten zoals deze gelden in de AVG.
De AVG biedt modelbepalingen om organisaties te helpen de AVG na te leven.

De boetes die uitgedeeld kunnen worden indien een organisatie zich niet houdt aan de AVG zijn een stuk hoger dan de boetes die uitgedeeld kunnen worden onder de huidige Wet bescherming persoonsgegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voor particulieren

Ook voor particulieren brengt de AVG nieuwe rechten met zich mee. Door de AVG worden de persoonsgegevens van particulieren beter beschermd. Zo heeft u als particulier het recht te weten of uw gegevens worden opgeslagen en als u het hier niet mee eens bent kunt u deze gegevens aan laten passen of laten verwijderen.
Al met al blijkt dat door de nieuwe AVG de regels voor het verwerken van persoonsgegevens aangescherpt worden, waardoor de rechten van particulieren beter gewaarborgd worden. Als bedrijf moet u goed opletten dat u voldoet aan alle vereisten uit de AVG, zodat u niet voor verrassingen komt te staan op 25 mei 2018, maar ook als particulier is het van belang dat u uw rechten kent zodat u weet wat u kunt doen indien uw gegevens opgeslagen worden.

Wilt u advies van een advocaat over uw onderneming

Wilt u eens overleggen met een advocaat over uw situatie als bedrijf? Neem vrijblijvend contact op met onze advocaten en juridisch adviseurs in Arnhem (026-4423913) of Nijmegen (024-3886680).

Door: mr. D.F. (Danielle) Hoppenbrouwers, Arnhem