Omgangsregeling wijzigen

U wilt een bestaande omgangsregeling wijzigen? Kan dat altijd? Een bestaande omgangsregeling wijzigen kan, of deze nu is vastgesteld door een rechter of in onderling overleg is afgesproken, niet steeds gewijzigd worden.

Dit is ook niet in het belang van een kind. Een kind is gebaat bij rust en regelmaat. Een omgangsregeling is vaak opgesteld als deel van een ouderschapsplan. De omgangsregeling bevat de afspraken die ouders/ex-partners maken over de omgang van minderjarige kinderen met de ouder waar de minderjarige niet zijn hoofdverblijf heeft. Het hoofdverblijf van de minderjarige is over het algemeen het adres waar hij/zij is ingeschreven in de burgerlijke stand. Een omgangsregeling is een geschil over het ouderlijk gezag. De ouders van het kind beslissen voor de minderjarige waar deze zijn hoofdverblijf heeft en wanneer de minderjarige bij zijn andere ouder verblijft. Als de ouders het niet eens worden, hebben zij een geschil over de wijze waarop het ouderlijk gezag wordt vormgegeven.

Omgangsregeling wijzigen

De term omgang ziet dus op het contact tussen de kinderen en de ouder die niet de dagelijkse verzorging van de kinderen op zich neemt. Een standaard omgangsregeling, die wellicht enigszins achterhaald is door de tijd, is dat de kinderen eenmaal per twee weken een weekend bij de vader doorbrengen. De omgangsregeling waarin beide ouders (ongeveer) evenveel tijd met hun kinderen doorbrengen (op papier), wordt vaak aangeduid als co-ouderschap.

Het komt vaak voor dat een van beide ouders de omgangsregeling wil wijzigen.

Wettelijke gronden tot wijziging van een bestaande omgangsregeling zijn:

 1. Een omgangsregeling wijzigen die u met elkaar hebt afgesproken kan alleen gewijzigd worden wanneer zich na de afspraak een relevante wijziging in de omstandigheden heeft voorgedaan. Ook een door de rechter vastgestelde omgangsregeling kan op die grond gewijzigd worden.
 2. Daarnaast kan een rechterlijke omgangsbeslissing worden gewijzigd in de situatie dat de rechter bij het nemen van de omgangsbeslissing is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Slechts wanneer vast komt te staan dat aan één van genoemde criteria is voldaan, is wijziging mogelijk.

Wijziging van omstandigheden

Diverse wijzigingen van omstandigheden kunnen aanleiding zijn om tot wijziging van een eerdere regeling te komen:

 1. verhuizing van één van beide ouders (let wel: de ouder die met een minderjarig kind wil verhuizen heeft altijd toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder);
 2. het wisselen van baan van één van beide ouders;
 3. het kind gaat binnenkort naar de basisschool of verandert van school;
 4. de regeling blijkt niet te werken voor het kind of het kind geeft zelf aan een andere regeling te willen.

Onjuiste of onvolledige gegevens

Het kan voorkomen dat een rechter bij het nemen van een beslissing niet alle relevante omstandigheden in aanmerking heeft genomen. Het is in het belang van alle betrokkenen dat met juiste en volledige gegevens rekening wordt gehouden. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien geen rekening is gehouden met een onregelmatig werkrooster van één van de ouders.

Wat voor wijzigingen zijn mogelijk?

De wijziging kan betrekking hebben op de frequentie van de omgang: bijvoorbeeld dat er minder vaak gewisseld wordt. Ook kan een wijziging zien op de duur van de omgang: een korter of langer tijdsbestek. Ook kunnen de afspraken over het halen en brengen en de ‘overdracht’ van de kinderen worden aangepast.

Voorts kan nieuwe informatie aanleiding zijn om alsnog een omgangsregeling vast te stellen na een eerder ontzegging van de omgang. In uiterste situaties kan een ontzegging van de omgang aan de orde zijn. Uiteraard worden hieraan hoge eisen gesteld.

Hoe kunt u tot een wijziging komen?

Eenzijdig een wijziging doorvoeren op een bestaande regeling is niet mogelijk. Er moet altijd instemming zijn van de andere ouder. Informeer de andere ouder dan ook dat u tot een wijziging wenst te komen en probeer in overleg tot nieuwe afspraken te komen. Als de contacten tussen u moeizaam zijn, kunt u ook via mediation proberen om tot afspraken te komen.

U doet er goed aan de afspraken door de mediator of een advocaat in een overeenkomst te laten vastleggen. Dit om voor de toekomst misverstanden en discussies te voorkomen.

Het is in het belang van alle betrokkenen, met name het kind, dat in overleg tot een nieuwe regeling wordt gekomen. Immers, een gerechtelijke procedure brengt altijd onzekerheden en spanningen met zich mee.

Omgangsregeling aanpassen

Lukt het toch niet om bij een echtscheiding of bij het uitoefenen van het ouderlijk gezag in overleg tot afspraken te komen, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Wanneer het aankomt op een gerechtelijke procedure, zal de rechter eerst toetsen of aan één van de wettelijke gronden voor wijziging van de omgangsregeling is voldaan. Indien dat het geval is, dan komt de rechter pas daarna toe aan de vraag of er een wijziging dient te volgen en zo ja, hoe de gewijzigde regeling er uit dient te zien.

De wet geeft niet aan hoe een omgangsregeling eruit moet zien. De rechter beoordeeld dan aan de hand van de verstrekte informatie of en zo ja, in welk opzicht een wijziging van de eerdere beslissing of onderling afgesproken omgangsregeling gerechtvaardigd is. Het belang van het kind staat daarbij centraal. Daarom is de rechter vrij om ook een andere regeling te treffen dan de regeling die verzocht wordt. In een eventuele procedure geven partijen aan wat hun belangen zijn en wat zij in het belang van de minderjarige achten. De rechter maakt op grond van de gestelde belangen en relevante feiten en omstandigheden  een afweging in het belang van de minderjarige.

Wilt u samen in mediation óf hebt u behoefte aan advies van een advocaat? Onze ervaren familieadvocaat en mediator staat voor u klaar. U kunt gratis en vrijblijvend contact opnemen met 0800-4455000.

Aanvraag overleg tot omgangsregeling wijzigen

Wilt u dat wij contact met u opnemen? Laat een terugbel verzoek achter en wij bellen u direct. Op werkdagen proberen wij dat te doen binnen 15 minuten.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Korte toelichting

  Ons eerste telefonisch advies verplicht u tot helemaal niets en is gratis.

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief