Rechtsbijstandverzekering bestuursrecht: Bij rechtsbijstandsverzekeraars moet een verzekerde vaak dekking afdwingen. Net als bij alle andere verzekeringen zal de verzekeraar de kosten proberen te beperken. Enerzijds houdt dit de premies laag, maar het betekent vaak veel frustratie voor de verzekerde. Het risico dat afgedekt leek, is volgens de verzekeraar niet gedekt. Ook de vraag of er in het bestuursrecht aanspraak bestaat op vrije advocaat keuze komt aan de orde. Voor administarieve procedures (bezwaar procedure of beroep bij de rechtbank) kan de rechtszoekende immers willen worden bijgestaan door een zelf gekozen advocaat.   

Vrije advocaat keuze

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaalt dat een rechtsbijstandsverzekering recht geeft op een vrije advocaat keuze. De verzekeraar moet de advocaat, die de verzekerde wilt inschakelen, vergoeden. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een procedure. Voor gerechtelijke procedures geldt derhalve vrije advocaat keuze.

Rechtsbijstandsverzkering bestuursrecht Vrije advocaat keuze

Rechtsbijstandsverzekering bestuursrecht: vrije advocaat keuze bestuursrecht

Nadat is vastgesteld dat rechtsbijstandsverzekerden vrije advocaat keuze hebben, kwam de vraag aan de orde of dit ook geldt voor bestuursrechtelijke procedures, zoals een bezwaarprocedure bij het UWV. Verzekeraars weigerden de uitspraak van het Hof van Justitie dusdanig uit te leggen dat deze ook gold voor administratieve procedures. Het Hof van Justitie bepaalde in 2016 dat verzekerden ook bij het bestuursrechtelijke / administratieve procedures vrije advocaat keuze hebben.
info@hijink.com0800 44 55 000

Gevolg vrije advocaat keuze

Het uitbreiden van de vrije advocaat keuze heeft financiële gevolgen voor verzekeraars. De verzekerden zijn uiteindelijk degene die de verhoogde premies moeten opbrengen. Om de kosten betaalbaar te houden hebben verzekeraars geprobeerd het recht op vrije advocaat keuze weer zo ver mogelijk in te perken.

Verzekeraars hebben de maximaal te vergoeden kosten vaak naar beneden bijgesteld om de kosten te beperken. Een laag plafond van de door de advocaat te declareren kosten kan de vrije advocaat keuze alsnog de das omdoen. Indien het te besteden bedrag te laag is om de zaak te behandelen, zal de verzekerde immers geen advocaat bereidt vinden om de zaak aan te nemen. De vrije advocaat keuze wordt zo alsnog illusoir.

Eigen bijdrage vrije advocaat keuze

Daarnaast zijn veel verzekeraars gaan werken met een eigen bijdrage bij de vrije advocaat keuze. Voor particulieren wordt in veel gevallen een bedrag van € 250,– gerekend en voor bedrijven een eigen bijdrage van € 500,–. Indien er een laag kosten maximum is vastgesteld en de eigen bijdrage ook nog voldaan moet worden, resteert een zeer laag bedrag om de advocaatkosten te voldoen. De vrije advocaat keuze stelt dan in feite weinig tot niets voor, omdat het inschakelen van een advocaat op grond van de voorwaarden van de verzekeraar niet haalbaar is.

Kosten plafond vrije advocaat keuze

Het kosten plafond betekent soms ook een lastige keuze voor verzekerden. Voor de maximaal door de verzekeraar te vergoeden bedragen zouden alle instanties gedaan moeten worden en de zaak verder laten behandelen door de verzekeraar na overschrijding van het kosten plafond is niet mogelijk. Het bedrag dat de verzekeraar beschikbaar stelt ziet dus zowel op de eerste aanleg (vaak de rechtbank of de sector kanton van de rechtbank) als op eventueel beroep bij het gerechtshof. De verzekerde moet in dat geval dus een afweging maken. Nadat een externe advocaat is ingeschakeld kan de rechtzoekende niet terug naar de rechtsbijstandsverzekeraar.

Vrije Advocaatkeuze ontslagprocedure UWV

In de bovengenoemde uitspraak van het Hof van Justitie was de ontslag procedure bij het UWV aan de orde. Het Hof van Justitie oordeelde dat ook in een dergelijke procedure vrije advocaat keuze bestaat. Ook indien bij het UWV een ontslagprocedure is gestart, kunt u als rechtsbijstandsverzekerde een eigen advocaat kiezen.

Rechtsbijstandsverzekering bestuursrecht: Tips rechtsbijstandsverzekering

Omdat polisvoorwaarden en de verhouding tussen verzekeraar en verzekerde soms ingewikkeld zijn, is het verstandig een en ander door een deskundige te laten beoordelen. De standpunten van de verzekeraar mogen voor de verzekerde helaas niet leidend zijn, omdat de verzekeraar altijd een belang heeft om de kosten laag te houden. Zorg dus dat u een onafhankelijk advoes ontvangt.

Laat de polisvoorwaarden en de standpunten van de verzekeraar beoordelen door een advocaat bij een conflict. Vaak kan een deskundige direct aangeven wat in uw geval verstandig is en welke voorwaarden er gelden op grond van de afgesloten rechtsbijstandsverzekering.

info@hijink.com0800 44 55 000