Handreiking zorgschade: Zorgschade bestaat uit de kosten van verzorging, verpleging en begeleiding van een letselschadeslachtoffer. In de letselschadepraktijk ontstaan bij het verhalen van zorgschade problemen. Civiele aansprakelijkheid en publiekrechtelijke regelingen betreffende zorgschade lopen door elkaar heen. Slachtoffers worden door verzekeraars en overheidsinstanties over en weer naar elkaar verwezen. 

Tijdens het symposium Zorgschade van de Letselschade Raad op 23 mei 2019 stond zorgschade centraal. Wetenschappelijk docent Burgerlijk Recht en onderzoekster Melissa de Groot van de Logo Keurmerk LetselschadeErasmus School of Law ging in op de verhouding tussen civiele aansprakelijkheid en de zorgtaken van de overheid. Zij nam de volgende stelling in: ‘letselschadeslachtoffers zijn door verschraling van het zorgstelstel steeds meer aangewezen op civiele aansprakelijkheid’.

Het onderwerp sluit goed aan bij de eerder dit jaar in een aflevering van Radar aan de orde gebrachte problematiek in de letselschade praktijk. Alhoewel in de uitzending vooral de nadruk werd gelegd op de civiele aansprakelijkheid en de rol die verzekeraars spelen bij de afhandeling van letselschade, lijken letselschadeslachtoffers vaak in een bureaucratische mallemolen terecht te komen. Het inschakelen van een specialist die u door deze jungle gidst is dan ook ten zeerste aan te raden.

Zorgschade is een relatief nieuw begrip. Zorgschade bestaat uit de kosten voor verzorging, verpleging en begeleiding die een slachtoffer van een ongeval maakt. Zorgschade kan vergoed worden door de (civiel) aansprakelijke partij. Daarnaast is er het publiekrechtelijke zorgstelsel. Deze twee wegen zijn volgens De Groot onvoldoende op elkaar afgestemd.

info@hijink.com0800 44 55 000

Handreiking Zorgschade

De Letselschade Raad heeft een handreiking zorgschade op gesteld. Deze handreiking is opgesteld voor gevallen waarin sprake is van een blijvende, intensieve complexe zorgvraag. De handreiking biedt aanknopingspunten voor het vaststellen van de zorgbehoefte en de hoogte van de zorgkosten. Net als de overige richtlijnen van de Letselschade Raad is de handreiking zorgschade opgesteld teneinde de positie van letselschade slachtoffers te verbeteren.

Zorgschade: Civiele aansprakelijkheid of publieke regeling

Aanspraak op een publiekrechtelijke voorziening kan worden afgewezen op grond van civielrechtelijke aansprakelijkheid. De gemeente geeft de hulpbehoevende in dat geval te kennen dat eerst bij de aansprakelijke partij moet worden aangeklopt. Veelal bieden publiekrechtelijke regelingen de nadrukkelijke mogelijkheid voor het bestuursorgaan om een voorziening af te wijzen op grond van een voorliggende voorziening. Een publiekrechtelijke uitkering wordt dus pas toegekend als er geen civielrechtelijke mogelijkheid is om het zelfde doel te bereiken.

De verzekeraar zal op grond van een schadebeperkingsplicht het standpunt innemen dat kosten niet vergoed hoeven te worden, omdat het slachtoffer gebruik kan maken van een publieke voorziening.

Het komt derhalve voor dat een slachtoffer van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De aansprakelijke partij/verzekeraar wijst naar de gemeente en de gemeente wijst naar de verzekeraar.

Afhandeling zorgschade

De Groot zal de komende jaren onderzoek doen naar het afstemmen van de twee zorgroutes iom een adequate afhandeling van zorgschade te bereiken. Een concreet voorstel is om publieke regelingen beter op elkaar af te stemmen en om zorgschade periodiek af te handelen. Momenteel bestaat de zorgschade vergoeding vaak uit een som ineens. Door zorgschade periodiek af te handelen kan bij de afhandeling rekening worden gehouden met de specifieke omstandigheden in de omgeving van het slachtoffer en de aanspraken op publieke regelingen zoals die op dat moment zijn. Dit zou over- of ondercompensatie moeten voorkomen.

Contact

Indien u vragen heeft over zorgschade neem dan contact op met Hijink Advocaten 0800-44 55 000. U kunt ook de onderstaande contactknoppen gebruiken. Bij vragen over publieke regelingen en/of het aansprakelijk stellen van een schadeveroorzakende partij kunnen onze experts u vrijblijvende van informatie voorzien, zodat uw letselschade goed wordt afgehandeld.

info@hijink.com0800 44 55 000