Ondernemingsrecht

Bestuursrecht

Bezwaarschrift – Bezwaar maken besluit overheid

Bezwaarschrift – Bezwaar maken tegen een besluit van de overheid doet u door het indienen van een bezwaarschrift. Dit wordt geregeld door het bestuursrecht.

In het bestuursrecht worden de procedurele regels beschreven die hebben te gelden tussen overheid (gemeente, provincie, belastingdienst enzovoort) en een consument.

Bezwaarschrift

In het bestuursrecht staat de gang naar de rechter pas open nadat er bezwaar is ingediend. Uitzonderingen daargelaten uiteraard.
De ontvankelijkheid in de procedure bij de rechtbank is afhankelijk van het tijdig en op de juiste wijze indienen van een bezwaarschrift. Ook als het bestuursorgaan uw bezwaarschrift heeft afgehandeld kan de rechter alsnog beslissen dat u niet ontvankelijk bent, omdat uw bezwaarschrift niet tijdig is ingediend. Als u een besluit ontvangt en u bent het niet eens met de inhoud daarvan, dan moet u dus zelf bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaarclausule

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtsverhouding. Of er sprake is van een besluit kan in de praktijk nog wel eens voor een probleem zorgen. In de regel geldt echter dat het bestuur aangeeft dat het om een besluit gaat en om die reden gehouden is een bezwaarclausule onder aan het besluit op te nemen. De bezwaarclausule geeft aan wanneer, op welke wijze en waar het bezwaarschrift moet worden ingediend.

Indienen bezwaarschrift

Bezwaarschrift, overheid, bestuursrecht

Om er zeker van te zijn dat uw bezwaarschrift wordt ontvangen geeft u het af aan de balie van het bestuursorgaan en vraagt u om een ontvangstbevestiging, verstuurt u het bezwaarschrift per aangetekende post of dient u het bezwaarschrift in per fax. Bij deze wijzen van verzending weet u zeker dat uw bezwaarschrift is ontvangen. U heeft immers een bewijs van verzending of ontvangst.

Als u een bezwaarschrift per post verstuurt, houdt dan goed in de gaten of u een ontvangstbevestiging ontvangt. Het bestuursorgaan moet u een bevestiging sturen van de ontvangst van het bezwaarschrift en de mededeling dat uw bezwaar in behandeling is genomen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van het bezwaar ligt bij de bezwaarmaker. Als uw bezwaarschrift niet is aangekomen bij het bestuursorgaan loopt u het risico dat uw bezwaar niet wordt behandeld.

Let op! Digitaal bezwaar maken is niet mogelijk. Het versturen van een bezwaarschrift per e-mail is dan ook geen geldige wijze van bezwaar maken. Verstuur een bezwaarschrift alleen per e-mail als onmiskenbaar is aangegeven dat u uw bezwaarschrift per e-mail mag indienen.

Termijn bezwaarschrift

De bezwaartermijn is in beginsel 6 weken. De termijn vangt aan op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. In de meeste gevallen is dit de datum van verzending van het besluit. Vanaf deze dag loopt de bezwaartermijn zes weken. De laatste dag van de bezwaartermijn is de dag voorafgaand aan de dag waarop zes weken zijn verlopen.

Op grond van de algemene termijnenwet gelden speciale regels voor feestdagen en andere bijzonder heden.

Opstellen bezwaarschrift

Als u geen gebruik maakt van een advocaat of een gemachtigde en zelf bezwaar maakt, houdt u dan rekening met het volgende. Het bezwaarschrift moet de volgende informatie te bevatten:

 • Een dagtekening ofwel de datum van verzending/indiening van het bezwaarschrift;
 • Uw handtekening;
 • Uw volledige naam en adres;
 • De kenmerken van het besluit waartegen u bezwaar maakt en een afschrift van het besluit als bijlage;
 • De gronden van het bezwaar (u kunt ook uitstel vragen voor het indienen van de gronden, maar houdt u er rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld als het besluit onder de Crisis en herstelwet valt). De gronden van het bezwaar zijn de redenen dat u het niet eens bent met het besluit;

Geen bezwaar: formele rechtskracht

Als de bezwaarprocedure van een besluit verstrijkt en er geen bezwaar is gemaakt, krijgt een besluit formele rechtskracht. Dit betekent dat van de rechtmatigheid van het besluit wordt uitgegaan, oftewel het besluit is vaststaand geworden. Als de bezwaartermijn verstrijkt en u geen of niet tijdig bezwaar maakt tegen het besluit, kunt u daarom geen rechtsmiddelen meer aanwenden tegen het besluit.

Pro forma verweer

In de rechtspraktijk wordt veel gebruik gemaakt van een pro forma bezwaar. Dit betekent dat wordt aangegeven dat bezwaar wordt gemaakt en wordt verzocht om een nadere termijn voor het aanvullen van de gronden van het bezwaar. Het bestuursorgaan of de bezwaarcommissie die het bezwaar afhandelt zal u in de regel vervolgens een termijn van vier weken geven voor het aanvullen van de gronden.

Bijkomend voordeel van een pro forma bezwaar is dat in het pro forma bezwaarschrift tevens het dossier kan worden opgevraagd bij het bestuursorgaan. Door alle stukken op te vragen waar het besluit op gebaseerd is, krijgt u inzicht in de besluitvorming van het bestuursorgaan. Veelal zijn er interne documenten van het bestuur zoals verslagen, notities die nog niet bij de bezwaarmaker bekend zijn.

Voorlopige voorziening: kort geding bestuursrecht

Een besluit wordt niet geschorst als er bezwaar wordt gemaakt. Onder omstandigheden dient een voorziening gevraagd te worden aan de rechtbank. Als er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, kan de bezwaarmaker worden geconfronteerd met de ongewenste gevolgen van een besluit. In deze situatie kan een voorlopige voorziening worden gevraagd.

De rechtbank beoordeelt de hoofdzaak waarbij als het bezwaar kansrijk wordt gevonden, een voorziening worden getroffen. Deze voorziening geldt voor een door de rechter te bepalen tijd. Door middel van een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld tijdelijk een uitkering worden verkregen, kunnen incasso- en/of executie maatregelen worden stilgelegd of kan de overheid worden opgedragen om een bepaalde partij te behandelen alsof deze partij over een bepaalde vergunning beschikt.

Om een voorlopige voorziening in te dienen moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Bovendien kan alleen een voorziening worden gevraagd als er een bodemprocedure is gestart. U moet dus eerst bezwaar of beroep instellen om een voorlopige voorziening te kunnen vragen.

Contact advocaat bestuursrecht

U hoeft in het bestuursrecht geen gebruik te maken van een advocaat. Er geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. 

De procedure is echter wel juridisch en overheidsbesluiten kunnen zeer ingewikkeld zijn. Het inschakelen van een advocaat heeft u de voorsprong dat u zeker weet dat uw bezwaarschrift voldoende juridisch en volledig is, zodat de kans op het bereiken van het door u gewenste resultaat maximaal is.

Als u wilt worden bijgestaan in een bezwaarprocedure of een beroepsprocedure neem dan contact op met HIJINK Advocaten Arnhem of Nijmegen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief