Bezwaarschrift: In het bestuursrecht kun je naar een rechter nadat je bezwaar hebt gemaakt. Uitzonderingen daargelaten uiteraard. De ontvankelijkheid in de procedure bij de rechtbank is afhankelijk van het tijdig en op de juiste wijze indienen van een bezwaarschrift. Ook als het bestuursorgaan uw bezwaarschrift heeft afgehandeld kan de rechter alsnog beslissen dat u niet ontvankelijk bent, omdat uw bezwaarschrift niet tijdig is ingediend. Indien u een besluit ontvangt en u bent het niet eens met de inhoud dan dient u dus proactief op te treden en bezwaar te maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Bezwaarclausule

Een besluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan inhoudende een publiekrechtelijke rechtsverhouding. Of er sprake is van een besluit kan in de praktijk nog wel eens voor een probleem zorgen. In de regel geldt echter dat het bestuur aangeeft dat het om een besluit gaat en om die reden gehouden is een bezwaarclausule onder aan het besluit op te nemen. De bezwaarclausule geeft aan wanneer, op welke wijze en waar het bezwaarschrift moet worden ingediend.

Indienen bezwaarschrift

Om er zeker van te zijn dat uw bezwaarschrift wordt ontvangen geeft u het af aan de balie van het bestuursorgaan en vraagt u om een ontvangstbevestiging, verstuurt u het bezwaarschrift per Bezwaarschrift, overheid, bestuursrechtaangetekende post of dient u het bezwaarschrift in per telefax. Bij deze wijzen van verzending weet u zeker dat uw bezwaarschrift is ontvangen. U heeft immers een bewijs van verzending of ontvangst.

Als u een bezwaarschrift per post verstuurt, houdt dan goed in de gaten of u een ontvangstbevestiging ontvangt. Het bestuursorgaan moet u een bevestiging sturen van de ontvangst van het bezwaarschrift en de mededeling dat uw bezwaar in behandeling is genomen. De verantwoordelijkheid voor het tijdig indienen van het bezwaar ligt bij de bezwaarmaker. Indien uw bezwaarschrift niet is aangekomen bij het bestuursorgaan loopt u het risico dat uw bezwaar niet wordt behandelt.

Let op! Digitaal bezwaar maken is niet mogelijk. Het versturen van een bezwaarschrift per e-mail is dan ook geen geldige wijze van bezwaar maken. Verstuur een bezwaarschrift alleen per e-mail als onmiskenbaar is aangegeven dat u uw bezwaarschrift per e-mail mag indienen.

Termijn bezwaarschrift

De bezwaartermijn is 6 weken. De termijn vangt aan op de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. In de meeste gevallen is dit de datum van verzending van het besluit. Vanaf deze dag loopt de bezwaartermijn zes weken. De laatste dag van de bezwaartermijn is de dag voorafgaand aan de dag waarop zes weken zijn verlopen.

Op grond van de algemene termijnenwet gelden speciale regels voor feestdagen en andere bijzonder heden.

Opstellen bezwaarschrift

Indien u geen gebruik maakt van een advocaat gemachtigde of een gemachtigde en zelf bezwaar maakt houdt u dan rekening met het volgende. Het bezwaarschrift dient de volgende informatie te bevatten:

  • Een dagtekening ofwel de datum van verzending/indiening van het bezwaarschrift;
  • Uw handtekening;
  • Uw volledige naam en adres;
  • De kenmerken van het besluit waartegen u bezwaar maakt en een afschrift van het besluit als bijlage;
  • De gronden van het bezwaar (u kunt ook uitstel vragen voor het indienen van de gronden, maar houdt u er rekening mee dat dit niet altijd mogelijk is, bijvoorbeeld als het besluit onder de Crisis en herstelwet valt). De gronden van het bezwaar zijn de redenen dat u het niet eens bent met het besluit;

Geen bezwaar: formele rechtskracht

Indien de bezwaarprocedure van een besluit verstrijkt en er geen bezwaar is gemaakt, krijgt een besluit formele rechtskracht. Dit betekent dat van de rechtmatigheid van het besluit wordt uitgegaan. Indien de bezwaartermijn verstrijkt en u geen of niet tijdig bezwaar maakt tegen het besluit, kunt u derhalve geen rechtsmiddelen meer aanwenden tegen het besluit.

Pro forma bezwaarschrift

In de rechtspraktijk wordt veel gebruik gemaakt van een pro forma bezwaar. Dit betekent dat wordt aangegeven dat bezwaar wordt gemaakt en wordt verzocht om een nadere termijn voor het aanvullen van de gronden van het bezwaar. Het bestuursorgaan of de bezwaarcommissie die het bezwaar afhandelt zal u in de regel vervolgens een termijn van vier weken geven voor het aanvullen van de gronden.

Bijkomend voordeel van een pro forma bezwaar is dat in het pro forma bezwaarschrift tevens het dossier kan worden opgevraagd bij het bestuursorgaan. Door alle stukken op te vragen waar het besluit op gebaseerd is, krijgt u inzicht in de besluitvorming van het bestuursorgaan. Veelal zijn er interne documenten van het bestuur zoals verslagen, notities die nog niet bij de bezwaarmaker bekend zijn.

Voorlopige voorziening: kort geding bestuursrecht

Een besluit wordt niet geschorst als er bezwaar wordt gemaakt. Onder omstandigheden dient een voorziening gevraagd te worden aan de rechtbank. Als er geen voorlopige voorziening wordt gevraagd, kan de bezwaarmaker worden geconfronteerd met de ongewenste gevolgen van een besluit. In deze situatie kan een voorlopioge voorziening worden gevraagd.

De rechtbank beoordeelt de hoofdzaak (bodemprocedure) en als het bezwaar kansrijk wordt geacht, kan een voorziening worden getroffen. Deze voorziening geldt voor een door de rechter te bepalen tijd. Door middel van een voorlopige voorziening kan bijvoorbeeld tijdelijk een uitkering worden verkregen, kunnen incasso- en/of executie maatregelen worden stilgelegd of kan de overheid worden opgedragen om een bepaalde partij te behandelen alsof deze partij over een bepaalde vergunning beschikt.

Om een voorlopige voorziening in te dienen moet er sprake zijn van een spoedeisend belang. Bovendien kan aleen een voorziening worden gevraagd als er een bodem procedure is. U moet dus eerst bezwaar (of beroep) maken om een voorlopige voorziening te kunnen vragen.

Contact

U hoeft in het bestuursrecht geen gebruik te maken van de diensten van een deskundige. Er geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. De procedure is echter wel juridisch en overheidsbesluiten kunnen zeer ingewikkeld zijn. Het inschakelen van een advocaat gemachtigde heeft als voordeel dat u zeker weet dat uw bezwaarschrift voldoende juridisch en volledig is, zodat de kans op het bereiken van het door u gewenste resultaat maximaal is.  Indien u wilt worden bijgestaan in een bezwaarprocedure of een beroepsprocedure neem dan contact op met Hijink Advocaten.