Hoogte smartengeld: Het berekenen van smartengeld is voorbehouden aan een letselschade advocaat of letselschadespecialist. Zorg dat u wordt bijgestaan door een deskundige, zodat u een maximale smartengeldvergoeding krijgt.  

In Nederland worden geen hoge smartengeldbedragen toegekend. Het berekenen van smartengeld is in Nederland geen taak van een jury, maar van een rechter en dus is het proces minder emotioneel en aanzienlijk zakelijker. Een groot deel van de slachtoffers is van mening dat de hoogte van het smartengeld niet de geleden schade vergoed in Nederland. In Nederland bestaat dus slechts aanspraak op een relatief lage smartengeld vergoeding. Daarbij is tevens van belang dat het smartengeld slechts een deel van de totale letselschade vergoeding is, namelijk de vergoeding van de immateriële schade. Hoe wordt de hoogte van het smartengeld berekend?

Wanneer wordt smartengeld toegekend?

Smartengeld kan onder andere zien op een vergoeding voor de volgende situaties:

 • Als u door een ongeval chronische pijn heeft, ofwel als u voortdurend pijn heeft;
 • Als door het ongeval angsten/fobieën zijn ontstaan;
 • Als u als gevolg van het ongeval nachtmerries heeft;
 • Als u een hobby heeft moeten opgeven door angst of omdat het beoefenen van de hobby lichamelijk niet meer mogelijk is;
 • Als u zichtbare littekens of ander zichtbaar letsel heeft;
 • Als u door het ongeval of de gevolgen depressieve klachten ontwikkelt.

Dit zijn allemaal gevallen waarin sprake is van gederfde levensvreugde. Deze schade is geen vermogensschade en valt dus niet onder een vergoeding voor geleden (vermogens)schade. U zult ook opmerken dat het bijzonder lastig is om concreet vast te stellen wat de waarde is van deze immateriële schade voor het slachtoffer.

Smartengeld berekenen, smartengeld berekening, ANWB smartengeldgids, smartengeld gids, hoogte smartengeld bepalen, hoogte smartengeld berekenen, Hoogte smartengeld vergoeding,
Immateriële schadevergoeding berekenen

Hoogte smartengeld berekenen

Bij het berekenen van de hoogte van het smartengeld dat u ontvangt, spelen de volgende factoren een rol:

 • Aard van het letsel;
 • Ernst van het letsel;
 • Duur van het letsel;
 • Duur en intensiviteit van de medische behandeling als gevolg van het letsel;
 • Duur van een eventuele opname wegens medische behandeling;
 • De mate van (blijvende) lichamelijke beperking;
 • De gevolgen van deze beperkingen op het dagelijks leven van het slachtoffer;
 • De hoeveelheid geleden en te lijden pijn;
 • Leeftijd en levensverwachting van het slachtoffer;
 • Het bewust zijn van het slachtoffer van het letsel (wordt u er bijvoorbeeld voortdurend mee geconfronteerd);
 • Cosmetische factoren zoals bijvoorbeeld zichtbare littekens of een beprking bij het lopen;
 • De bewustheid van de aansprakelijke partij;
 • De mate van schuld van de aansprakelijke partij (is er bijvoorbeeld bewust letsel toegebracht of is er sprake geweest van een ongeluk);
 • De wijze waarop de schade is afgehandeld en de duur van het letselschadetraject;
 • De invloed van de beperkingen en het letsel op hobby’s, sport en vrijetijdsbesteding van het slachtoffer.

ANWB Smartengeldgids

Door de ANWB wordt een Smartengeldgids bijgehouden. Deze database, die ook eenmaal per jaar in print versie verschijnt, geeft inzicht in de hoogte van de aanspraak op smartengeld. De ANWB-smartengeldgids wordt door professionals (o.a. advocaten, verzekeraars en rechters) gebruikt om een indicatie van de hoogte van het smartengeld te krijgen.

Voor een berekening bekijken we soortgelijke gevallen beschreven in de Smartengeldgids. In de Smartengeldgids zijn diverse categorieën opgenomen bijvoorbeeld Smartengeld na ongeval of Smartengeld na medische fout. De categorieën zijn vervolgens weer onderverdeeld naar het soort letsel, bijvoorbeeld: Smartengeld na ongeval been- en voetletsel of Smartengeld na ongeval whiplash. Aan de hand van de smartengeld voorbeelden in de Smartengeldgids kan een deskundige uw aanspraak op smartengeld berekenen. Op onze pagina’s met smartengeld voorbeelden vindt u smartengeldbedragen waarmee u zelf uw smartengeld kunt berekenen.

Smartengeld berekenen, smartengeld berekening, hoogte smartengeld bepalen, hoogte smartengeld berekenen, ANWB smartengeldgids, smartengeld gids, smartengeldgids 2020, smartengeldgids 2019, smartengeldgids 2018, smartengeldgids 2017, smartgeldgids, smartegeldgids, ANWB smartengeld, Hoogte smartengeld vergoeding,
Immateriële schadevergoeding berekenen

Ontwikkeling hoogte smartengeld bedragen

Uit de Nederlandse rechtspraak blijkt dat rechters de laatste jaren steeds hogere bedragen aan smartengeld toewijzen bij letselschade. In vergelijking met andere Europese landen zijn de bedragen nog steeds aan de lage kant, maar daar komt langzaam verandering in.

Wanneer je de Smartengeldgidsen van verschillende jaren naast elkaar legt, zie je een zeer gestage groei. Als voorbeeld gebruiken we vaak de mislukte galblaasoperatie. In 2017 werd voor dit letsel een bedrag van € 30.000,– toegekend terwijl tien jaar geleden in een soortgelijke zaak € 20.000,– een redelijke vergoeding was.

Smartengeld voor een ander: affectieschade

Smartengeld voor een ander dan het slachtoffer is ook mogelijk. Degene die indirect bij het ongeluk is betrokken, kan op grond van shockschade of affectieschade smartengeld claimen. Hieraan worden wel vergaande eisen gesteld.

Vaststelling hoogte smartengeld in de praktijk

Smartengeld wordt in veel gevallen uit onderhandeld. Dit betekent dat partijen samen afspreken welk bedrag wordt toegekend voor de geleden immateriële schade. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, kan een rechter alsnog verzocht worden de hoogte van het smartengeld te bepalen. Rechters zijn mensen en de uitkomst van een procedure is onzeker. In de praktijk zal een beoordeling van dezelfde casus door vijf verschillende rechters, waarschijnlijk tot vijf verschillende uitkomsten leiden. Als dezelfde uitgangspunten zijn aangenomen, liggen de bedragen vermoedelijk niet ver uiteen, maar de persoon van de rechter en de procedure zullen uiteindelijk invloed hebben op de hoogte.

De hoogte van het smartengeld laten vaststellen door de rechter brengt dus een zeker risico met zich mee. Dit noemen wij het procesrisico. Het onderhandelen voorkomt onzekerheid. Partijen weten immers precies waar zij mee instemmen op het moment dat een overeenkomst wordt gesloten.

Hulp bij claimen smartengeld

Hijink Advocaten heeft jarenlange ervaring met letselschade en het berekenen van de hoogte van smartengeld. Onze mensen zijn ervaren letselschade specialisten en onderhandelaars. Wij staan u graag bij in het claimen van smartengeld als onderdeel van een letselschade vergoeding. Bel voor een kennismaking en advies het gratis nummer 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres