Letselschade

Letselschade door een arbeidsongeval

Risico Inventarisatie en Evaluatie RI&E

De Arbowetgeving verplicht werkgever een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. In een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) staan de gezondheids- en veiligheidsrisico’s van werkzaamheden binnen een bedrijf. Bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie hoort een plan van aanpak. het plan van aanpak beschrijft de maatregelen om de gevonden risico’s weg te nemen.

De RI&E beschrijft de risico’s binnen een bedrijf. Het plan van aanpak bevat concrete maatregelen en termijnen om de vastgestelde risico’s weg te nemen. Het risico op een arbeidsongeval en letselschade neemt hierdoor af.

Opstellen en werken met een Risico Inventarisatie en Evaluatie

De volgende stappen zijn belangrijk voor het opstellen van een RI&E en werken met een RI&E:

 • Inventarisatie: de werkgever stelt een overzicht op van alle risico’s binnen een bedrijf;
 • Evaluatie: de werkgever beoordeelt hoe groot de vastgestelde risico’s zijn;
 • Plan van aanpak: wie gaat wanneer welke maatregelen treffen om de risico’s te verminderen;
 • Toetsen van de RI&E: de arbodienst of een arbodeskundige beoordeelt of de RI&E voldoet aan de wettelijke eisen (toetsing is niet in alle gevallen verplicht);
 • Uitvoeren en evaluatie: de werknemer moet het plan van aanpak nakomen. Bovendien moet de werkgever de Risico Inventarisatie en Evaluatie voortduren evalueren en eventueel bijwerken.
Risico Inventarisatie en Evaluatie, RI&E, RI en E

Risico Inventarisatie en Evaluatie en plan van aanpak

Artikel 5 van de Arbowet verplicht werkgevers tot het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie en een plan van aanpak. Deze plicht geldt ook voor kleine bedrijven met weinig werknemers. Werkgevers moeten het plan up top date houden. Bij veranderingen binnen het bedrijf werkt de werkgever de RI&E bij.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie bevat een overzicht van alle arbeidsongevallen. Deze plicht geldt voor dodelijke ongevallen en alle ongevallen die tot ziekteverzuim leiden. Van de arbeidsongevallen wordt de datum en een beschrijving van het ongeval opgenomen.

Werknemers hebben een inzagerecht. Ook heeft een werknemer het recht de inhoud te kopiëren.

Inspectie SZW en RI&E

De Inspectie SZW ziet toe op het naleven van de verplichtingen omtrent de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak. Bij onvolledigheid treedt de inspectie op. Meestal gebeurt dit in de vorm van een waarschuwing en een herstel termijn. De Inspectie SZW geeft een termijn van maximaal drie maanden om gebreken te herstellen. Als een RI&E en een plan van aanpak ontbreken, kan de Inspectie ZSW direct een boete opleggen. Een boete is ook mogelijk als de werkgever aanwijzingen en waarschuwingen van de inspectie niet naleeft binnen een gestelde termijn.

Aansprakelijkheid en Risico Inventarisatie en Evaluatie

De werknemer heeft bij een arbeidsongeval meestal recht op een letselschadevergoeding. De bewijslast voor de werknemer met letsel is laag. Het slachtoffer bewijst alleen dat hij of zij schade opliep tijdens het werk. De werknemer betaalt geen schadevergoeding als hij zijn zorgplicht is nagekomen. Dit moet de werkgever bewijzen. In de praktijk is het voor werkgevers lastig om aan te tonen dat aan de zorgplicht is voldaan.

Zorgplicht werkgever en RI&E

De vraag die opkomt is wat de verhouding is tussen de schadevergoedingsplicht en de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Het ontbreken van een RI&E of onvolledigheid hiervan is geen reden om schending van de zorgplicht aan te nemen. Dat de werkgever een gevaar onvoldoende inschat betekent dus niet dat de werkgever schade betaalt als dit niet onderkende gevaar zich voordoet.

De RI&E is geen beschrijving van alle risico’s. Een ongeval dat zeer onwaarschijnlijk is en de gevaren van alledaagse handelingen ontbreken worden niet opgenomen in de RI&E. Ook niet elke handeling van een werknemer moet worden opgenomen en beschreven.

De Risico Inventarisatie en Evaluatie kan een aanwijzing geven over het naleven van de zorgplicht door de werkgever, maar is niet doorslaggevend. Als het gevaar dat uw letsel veroorzaakte niet in de RI&E is beschreven, zegt dit dus niet direct iets over de aansprakelijkheid van uw werkgever.

Overigens is de bewijslast van de werkgever zwaar. De kans dat werkgeversaansprakelijkheid wordt aangenomen en de werkgever de schade van een werknemer betaalt, is groot.

Uw schade claimen

Het krijgen van een schadevergoeding is niet altijd makkelijk. Verzekeraars wijzen veel schadeclaims af. Ook als de claims een goede kans hebben. Een schadevergoeding moet u afdwingen. Wij helpen mensen om te krijgen waar ze recht op hebben. Bel naar 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in waarna wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief