Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn standaard bepalingen die schriftelijk zijn vastgelegd. Daarin worden standaard voorwaarden opgenomen die de opsteller wil toepassen bij het sluiten van een overeenkomst.

Algemene voorwaarden, ook wel algemene leveringsvoorwaarden genoemd, maken uniforme overeenkomsten mogelijk en voorkomen uitgebreide onderhandelingen om een overeenkomst te sluiten en geschillen over de uitvoering van een overeenkomst. Bij een geschil zal het in veel gevallen mogelijk zijn te verwijzen naar de algemene voorwaarden.

De overeenkomst waarbij de algemen voorwaarden van toepassing zijn, kan worden afgesloten tussen ondernemers onderling of tussen ondernemers en consumenten. De bepalingen in de voorwaarden kunnen gaan over de garantie, aansprakelijkheid, bedenkingstermijnen, de manier van betalen of bijvoorbeeld hoe u een klacht moet indienen. Als u eenmaal uw voorwaarden hebt opgesteld, hoeft u deze niet elke keer met uw klanten door te nemen. Het is wel belangrijk dat de algemene voorwaqarden op de juiste manier worden toegepast, zodat zij ook daadwerkelijk deel uitmaken van een gesloten overeenkomst.

Hijink Advocaten heeft juristen en advocaten gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Wij helpen u graag bij het opstellen van algemene voorwaarden.

Algemene leverings-voorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden

Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing

U heeft alleen wat aan uw Algemene voorwaarden als deze ook van toepassing zijn op een overeenkomst. Over het algemeen zijn de algemene voorwaarden van toepassing als dit is overeengekomen en de wederpartij redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de algemene voorwaarden. Over het algemeen geldt dat u de voorwaarden ter hand moet stellen.

Indien ter hand stelling niet mogelijk is kunt u verwijzen naar een vindplaats, bijvoorbeeld bij de kvk of de rechtbank of deze elektronisch toezenden. Indien u verwijst naar een vindplek vermeldt u er dan bij dat de algemene voorwaarden op verzoek worden toegezonden. Over het algemeen is terhandstelling en eventueel ondertekening door uw wederpartij verstandig.

Algemene voorwaarden gedeeltelijk toepasselijk

Als er op een overeenkomst algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen specifieke regels uit de alsnog buiten toepassing zijn of worden verklaard. Voor kleine ondernemers geldt dat onder omstandigheden een beroep kan worden gedaan op de reflexwerking van het consumentenrecht. De ondernemer wordt dan voor die overeenkomst beschermt als zijnde een consument. Reflexwerking is echter beperkt en geldt in ieder geval niet binnen de branche waarin de kleinde ondernemer werkzaam is. Het is derhalve altijd verstandig om u bij een beroep van een wederpartij op algemene voorwaarden goed te laten voorlichten.

Algemene leverings-voorwaarden deponeren Kamer van Koophandel of rechtbank

Uw algemene voorwaarden kunt u deponeren bij de Kamer van Koophandel of bij de Rechtbank. Dat is geen verplichting, maar kan wel handig zijn. Op deze manier zijn ze opvraagbaar, hebben ze een sterkere bewijsfunctie en het komt professioneel over. Bovendien kan dit, indien u overeenkomsten electronisch sluit, een goede manier zijn om ze ter hand te stellen en dus om te zorgen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op een overeenkomst.

Deponering bij de KvK of de rechtbank is niet verplicht voor de werking. Het grote voordeel van deponeren van de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of rechtbank is, dat men achteraf kan bewijzen welke versie van toepassing was toen de overeenkomst tussen partijen werd getekend.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?

Met algemene leverings-voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. De zogenaamde ‘kleine lettertjes’ besparen u een hoop tijd. Uw klanten weten precies waar ze aan toe zijn. Algemene voorwaarden kunnen de risico’s die u als ondernemer loopt verkleinen. Wat kunt u in de algemene voorwaarden regelen? Eigenlijk alles. Dit is dus ook wat veel wordt gezien. Pagina’s lange met kleine letters omschreven bepalingen. Altijd zult u zich de vraag moeten stellen wat wilt u regelen en wat is wettelijke toegelaten.

Belangrijk onderwerpen om te regelen in de algemene voorwaarden zijn:

• beperking van aansprakelijkheid;
• reclamatietermijnen;
• welke rechter (rechtsforumkeuze);
• eigendomsvoorbehoud;
• verrekeningsbeding;
• hoogte van incassokosten en vertragingsrente;
• garantie en wanneer het van toepassing is.

Wat kan ik regelen in de algemene voorwaarden:

Aansprakelijkheid.

Als ondernemer kunt u in principe aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade. U mag weliswaar nooit uw gehele aansprakelijkheid uitsluiten, maar u kunt de aansprakelijkheid beperken via uw voorwaarden. Het beperken van aansprakelijkheid door middel van de algemene voorwaarden geeft geen gegarandeerde zekerheid. Zo kan een beperking van de aansprakelijkheid mogelijk zijn ten opzichte van een bedrijf daar waar deze niet geldt bij een overeenkomst met een consument.

Betalingstermijn.

De wettelijke betalingstermijn voor facturen is 30 dagen. Wilt u een kortere betalingstermijn voor uw facturen dan moet u dit expliciet afgesproken hebben in uw algemene voorwaarden of in een contract. Ook is het mogelijk om de betalingstermijn te verlengen.

Garantie. 

Als u verkoopt aan consumenten, dan mogen de algemene voorwaarden de wettelijke garanties die een klant heeft niet aantasten. Dit ligt anders bij verkoop aan ondernemers, dan hebben partijen een grotere contractsvrijheid. In de algemene voorwaarden kan de geboden garantie en de wijze waarop een beroep kan worden gedaan op garantie worden vastgelegd.

Eigendomsvoorbehoud.

Door het opnemen van eigendomsvoorbehoud kunt u als ondernemer ervoor zorgen dat u het eigendom over de door u geleverde zaak behoudt. Dit zorgt ervoor dat u als eigenaar het recht heeft om de zaak terug te vorderen, zolang uw factuur niet wordt betaald. Het werkt ook als uw wederpartij failliet gaat. Uw vordering valt dan niet in de boedel, maar u kunt de door u geleverde goederen gewoon terug krijgen. Eigendomsvoorbehouden geven u als ondernemer derhalve zekerheid.

Verboden bepalingen algemene voorwaarden

Ook kan in algemene voorwaarden niet alles worden overeengekomen. In de wet staat een aantal bepalingen om consumenten en, in mindere mate, bedrijven te beschermen. Dit worden de zogenaamde grijze en zwarte lijst genoemd. Als een bepaling wordt opgenomen die strijdig is met het bepaalde in deze grijze of zwarte lijst, zal de rechter de betreffende bepaling of de complete algemene voorwaarden buiten toepassing laten. De voorwaarde of voorwaarden zijn dan dus niet opgenomen in de gesloten overeenkomst.

Algemene leveringsvoorwaarden opstellen door Hijink Advocaten

Zorg ervoor dat u uw algemene voorwaarden één keer goed opstelt. Het beperkt de risico’s die u loopt als ondernemer. Als er een keer iets aan de hand is, bent u blij dat u ze heeft. Laat ze wel jaarlijks een keer nakijken of alles nog up-to date is. Het opstellen van algemene voorwaarden kan op verschillende manieren. U kunt ze zelf opstellen of u kunt gebruik maken van diverse modellen. Zorg er in ieder geval voor dat u de voorwaarden opstelt die bij uw bedrijf passen en dat de voorwaarden goed leesbaar (begrijpelijk) zijn. De specialisten van Hijink Advocaten staan u graag bij en kunnen u adviseren over gebruikelijke voorwaarden in uw branche en voor uw bedrijf, hoe u zorgt dat algemene voorwaarden van toepassing zijn op door u gesloten overeenkomsten en eventueel de algemene voorwaarden voor u opstellen.

Contact

Wilt u algemene voorwaarden laten opstellem, nakijken, updaten of heeft u vragen over de toepasbaarheid of een ander geschil over de voorwaarden van een overeenkomst dan kunt u gratis en vrijblijvend bellen met 0800-44 55 000. Als u onderstaand formulier invult, nemen wij contact met u op. Wij  kunnen u vaak direct de juiste richting op wijzen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief