Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hijink Advocaten

De algemene voorwaarden HIJINK Advocaten zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 10146248.

Overeenkomst van opdracht

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan HIJINK Advocaten, hierna ‘HIJINK’ te noemen, daaronder begrepen aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en (rechts)handelingen van HIJINK met, voor of jegens van cliënten, inclusief buiten contractuele verbintenissen. Alle personen die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard door HIJINK en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 6:76, 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, zodat de partners of medewerkers van HIJINK niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk zijn.

Aansprakelijkheid

3. Iedere aansprakelijkheid van HIJINK is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van HIJINK komt.
4. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak is betaald in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond. Zulks met een maximum van € 25.000 (zegge: vijfentwintigduizend euro).
5. Het inschakelen van derden gebeurt zover als nodig in overleg met de opdrachtgever. HIJINK zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch is niet aansprakelijk voor enig tekortschieten en/of onrechtmatige daad van deze derde(n).

Overige bepalingen

6. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart HIJINK tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door HIJINK ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Archivering

7. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door HIJINK  teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt. Daarna heeft HIJINK het recht het dossier volledig te vernietigen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

8. Bij uitsluiting is Nederlands recht van toepassing op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever(s) en HIJINK. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van de overeenkomst, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
9. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands, Engels en Duits opgesteld. Bij enig verschil van inhoud of strekking is de Nederlandse tekst doorslaggevend en bindend.

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief