Werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW : Een arbeidscontract is een bijzondere overeenkomst tussen twee bijzondere partijen, de werkgever en de werknemer. Aangezien de werknemer vaak minder sterk staat dan een werkgever heeft de wetgever geprobeerd de werknemer op verschillende manieren bescherming te bieden, zo ook bij een arbeidsongeval waarbij de werknemer materiële of letselschade oploopt.

Als een werknemer een arbeidsongeval krijgt en daarbij materiële schade of letselschade oploopt, kan hij zijn werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. Grofweg gebeurt dit op basis van artikel 7:658 en 7:611 BW. Onderstaand wordt nader ingegaan op 7:658.

Werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW en zorgplicht werkgever

Artikel 7:611 BW wordt gezien als een soort vangnetartikel waardoor de verhouding tussen werkgever en werknemer ingekleurd wordt volgens de regels voortvloeiend uit de redelijkheid en billijkheid. Dit leidt dan weer tot de toepasselijkheid van verschillende andere wetsartikelen.

Het artikel over werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW zegt iets over de zorgplicht van de werkgever om de werknemer te beschermen tegen gevaren voortvloeiend uit het werk met gereedschappen, werktuigen of in lokalen. De werkgever is verplicht deze lokalen, gereedschappen en werktuigen zo te onderhouden en instructies te verschaffen dat de werknemer geen gevaar loopt of schade oploopt tijdens de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Naast dit artikel zijn er nog specifieke artikelen die de zorgplicht verder specificeren. De arbeidsomstandighedenwet is zo een wet. Ook kunnen branche gerelateerde voorschriften of adviezen bepalend zijn.

werkgeversaansprakelijkheid 7 658
werkgeversaansprakelijkheid 7:658

Bewijslast zorgplicht bij ongevallen

Als de werkgever tekortschiet in zijn zorgplicht is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor diens opgelopen schade, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht niet geschonden heeft of de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Dit is een omkering van de bewijslast van art. 150 Rechtsvordering ter bescherming van de werknemer.

De zorgplicht bestaat niet alleen uit het onderhouden en inrichten van de werkomgeving, maar ook uit het geven van goede instructies en scholing aan de werknemers waardoor zij het werk veilig uit kunnen voeren. Bijvoorbeeld in de arbeidsomstandighedenwet wordt de zorgplicht die de werkgever op grond van art. 7:658 BW heeft, verder uitgewerkt. Zo blijkt uit de arbeidsomstandighedenwet dat de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van alle werknemers zorg dient te dragen, en over de te nemen maatregelen en voorschriften rapporten opmaakt zodat dit gecontroleerd kan worden.

Het is als werkgever belangrijk goed te documenten te hebben voldaan aan de zorgplicht. Houdt dus bij wanneer materieel is onderhouden, met welk materieel wordt gewerkt, verschaf veiligheidsmiddelen als schoeisel, handschoenen, helmen etc.), welke opleidingen medewerkers hebben, geef goede instructies en controleer op naleving. En zeker niet onbelangrijk, documenteer dit goed!

De Lozerhof / Van Duyvenbode

Een voorbeeld waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld over de zorgplicht van de werkgever die art. 7:658 BW met zich meebrengt, is te vinden in het bekende arrest De Lozerhof / Van Duyvenbode. Deze zaak speelde zich af in een psycho-geriatrisch ziekenhuis. Een werknemer heeft tijdens haar werk een deur in haar gezicht gekregen terwijl zij op een gang liep. Deze deur zwaaide naar de gang toe open en was extra breed zodat hier een rolstoel door past. Door deze klap heeft zijn blijvende letselschade opgelopen. Op grond van art. 7:658 BW en de eisen van goed werkgeverschap zoals bedoeld in art. 7:611 BW houdt zij de werkgever aansprakelijk. Zij stelt dat het gevaarlijk is een dermate brede deur van 1,17 meter in een gang van 1,97 meter open te laten draaien. Hierdoor blijft slechts 80 centimeter over qua doorgang en dit kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals blijkt uit onderhavig geval. Het is in dit geval aan de werkgever om te stellen dat zij wel degelijk haar zorgplicht is nagekomen. De werkgever stelt dan ook dat dit een alledaagse situatie is, en dat geen enkel bouwvoorschrift of enkele Arbo-richtlijn of NEN-norm zich verzet tegen een situatie zoals deze zich in dit ziekenhuis voordoet, dus dat de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen. De Hoge Raad is het hier echter niet mee eens en motiveert dat, ondanks dat een situatie alledaags is of een richtlijn zich niet verzet tegen zo een soort situatie, dit alsnog in strijd kan zijn met de zorgplicht zoals deze volgens art. 7:658 BW voor de werkgever geldt. Vast staat dat het openzwaaien van de deur een gevaarlijke situatie veroorzaakt. De Hoge Raad stelt voorts dat door het plaatsen van een dranger niet voldoende maatregelen zijn genomen om de gevaarlijke situatie te voorkomen. Het plaatsen van een schuifdeur zou een meer passende oplossing zijn maar de werkgever heeft dit nagelaten en hiermee de zorgplicht geschonden. De werkgever heeft dus niet kunnen aantonen dat de werkgever haar zorgplicht is nagekomen, hierdoor is de werkgever aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft opgelopen.

Conclusie werkgeversaansprakelijkheid bij schade of letselschade door arbeidsongevallen

Uit het bovenstaande blijkt dus dat de zorgplicht van de werkgever erg ver gaat, hoe ver deze gaat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De reeds genomen maatregelen ter voorkoming van gevaarlijke situaties worden bekeken, alsmede de mogelijke te nemen maatregelen ter voorkoming van gevaarlijke situaties worden bekeken. Als niet direct aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 kan worden aangenomen, dan kan ook artikel 7:611 in de sfeer van redelijkheid en billijkheid, de grens worden vastgesteld waaraan de werkgever (had) moet(en) voldoen. De werknemer met materiële schade of letselschade opgelopen in de uitoefening van zijn arbeidswerkzaamheden wordt in vergaande mate beschermd.

Het is goed te bedenken dat er inmiddels ook uitspraken zijn waarin de werkgever verantwoordelijk wordt gehouden voor medewerkers buiten werktijd, bij detachering, vrijwilligers of in situaties waarbij geen werkzaamheden worden uitgeoefend maar de werkgever wel enige vorm van zeggenschap heeft.

Heeft u zelf letselschade of materiële schade opgelopen tijdens uw werkzaamheden of wordt u als werkgever aansprakelijk gehouden voor schade? Neem contact op met onze advocaten op het vlak van letselschade en aansprakelijkheid voor een vrijblijvend juridisch advies. Bel 0800-44 55 000 of laat onderstaand uw gegevens achter.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres