Werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW (Burgerlijk Wetboek). Een arbeidscontract is een bijzondere overeenkomst tussen twee partijen: werkgever en werknemer. Aangezien de werknemer vaak minder sterk staat dan een werkgever heeft de wetgever geprobeerd de werknemer op verschillende manieren bescherming te bieden, zo ook bij een arbeidsongeval waarbij de werknemer letselschade (materieel of immaterieel) oploopt.

Als een werknemer een arbeidsongeval krijgt en daarbij letselschade oploopt, kan hij zijn werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. Grofweg gebeurt dit op basis van artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW. Onderstaand wordt nader ingegaan op artikel 7:658 BW.

Werkgeversaansprakelijkheid artikel 7:611 BW/7:658 BW en zorgplicht werkgever

Artikel 7:611 BW is een soort vangnetartikel waardoor de verhouding tussen werkgever en werknemer ingekleurd wordt volgens de regels voortvloeiend uit de redelijkheid en billijkheid. Dit leidt dan weer tot de toepasselijkheid van verschillende andere wetsartikelen.

Het artikel over werkgeversaansprakelijkheid 7:658 BW zegt iets over de zorgplicht van de werkgever om de werknemer te beschermen tegen gevaren voortvloeiend uit het werk met gereedschappen, werktuigen of in lokalen. De werkgever is verplicht deze lokalen, gereedschappen en werktuigen zo te onderhouden en dusdanige instructies te verschaffen dat de werknemer geen gevaar loopt of schade oploopt tijdens de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. Naast dit artikel zijn er nog specifieke artikelen die de zorgplicht verder uitwerken. Deze wetten geven een invulling aan de redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding beheerst. De arbeidsomstandighedenwet is een dergelijke wet. Ook kunnen branche gerelateerde voorschriften of adviezen bepalend zijn.

Bewijslast zorgplicht bij ongevallen

Als de werkgever tekortschiet in zijn zorgplicht is hij jegens de werknemer aansprakelijk voor door de werknemer opgelopen schade, tenzij de werkgever aantoont dat hij zijn zorgplicht niet geschonden heeft of dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld. Dit is een omkering van de bewijslast van art. 150 Rechtsvordering ter bescherming van de werknemer. De werkgever moet dus bewijzen dat het ongeluk niet zijn schuld is in plaats van dat de werknmer moet bewijzen dat de werkgever schuldig is aan het ongeluk. Dit is dus een omkering van de normale bewijsregel: wie stelt bewijst!

De zorgplicht bestaat niet alleen uit het onderhouden en inrichten van de werkomgeving, maar ook uit het geven van goede instructies en scholing aan werknemers. Werkgever moet dus zorgen dat werknemers het werk veilig uit kunnen voeren. De wet geeft invulling aan goed werkgeverschap en de zorgplicht van de werkgever. In de arbeidsomstandighedenwet wordt bijvoorbeeld de zorgplicht die de werkgever op grond van art. 7:658 BW heeft, verder uitgewerkt. Zo blijkt uit de arbeidsomstandighedenwet dat de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van alle werknemers zorg draagt. De werkgever maakt rapporten over de te nemen maatregelen en voorschriften. De inspanningen van de werkgever liggen daardoor vast en zijn controleerbaar.

werkgeversaansprakelijkheid 7 658
artikel 7 611 bw
werkgeversaansprakelijkheid 7:658

Het is als werkgever belangrijk goed te documenteren op welke wijze u aan uw zorgplicht voldoet. Houdt dus bij wanneer materieel is onderhouden, met welk materieel wordt gewerkt, verschaf veiligheidsmiddelen als schoeisel, handschoenen, helmen etc.), welke opleidingen medewerkers hebben, geef goede instructies en controleer actief op naleving. Documenteer dit dus goed, zodat u gemakkelijk inzicht kan geven in uw activiteiten!

De Lozerhof / Van Duyvenbode

Een voorbeeld waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld over de zorgplicht van de werkgever die art. 7:658 BW met zich meebrengt, is te vinden in het bekende arrest De Lozerhof / Van Duyvenbode. Deze zaak speelde zich af in een psycho-geriatrisch ziekenhuis. Een werknemer heeft tijdens haar werk een deur in haar gezicht gekregen terwijl zij op een gang liep. Deze deur zwaaide naar de gang toe open en was extra breed zodat hier een rolstoel door past. Door deze klap heeft werknemer blijvende letselschade opgelopen.

Op grond van art. 7:658 BW en de eisen van goed werkgeverschap zoals bedoeld in artikel 7:611 BW stelt zij de werkgever aansprakelijk. Zij stelt dat het gevaarlijk is een brede deur van 1,17 meter in een gang van 1,97 meter open te laten draaien. Hierdoor blijft slechts 80 centimeter over qua doorgang en dit kan gevaarlijke situaties opleveren, zoals deze zich verwezenlijkde in het onderhavig geval.

Beoordeling zorgplicht werkgever

Het is in dit geval aan de werkgever om te stellen en te bewijzen dat zij haar zorgplicht is nagekomen. De werkgever stelt dat dit een alledaagse situatie is. Geen enkel bouwvoorschrift, Arbo-richtlijn of NEN-norm verzet zich tegen een situatie zoals deze zich in dit ziekenhuis voordoet. De werkgever komt zijn zorgplicht na.

De Hoge Raad is het hier echter niet mee eens. Ondanks dat een situatie alledaags is of een richtlijn zich niet verzet tegen zo een soort situatie,kan dit alsnog in strijd zijn met de zorgplicht zoals deze volgens art. 7:658 BW voor de werkgever geldt. Vast staat dat het openzwaaien van de deur een gevaarlijke situatie veroorzaakt. De Hoge Raad stelt voorts dat door het plaatsen van een dranger (die er voor zorgt dat de deur weer wordt gesloten en dus niet open blijft staan) niet voldoende maatregelen zijn genomen om de gevaarlijke situatie te voorkomen. Het plaatsen van een schuifdeur zou een meer passende oplossing zijn. De werkgever heeft dit nagelaten en hiermee de zorgplicht geschonden. Werkgever kan niet aantonen dat zij haar zorgplicht is nagekomen. De werkgever is hierdoor aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft opgelopen.

Conclusie werkgeversaansprakelijkheid bij schade of letselschade door arbeidsongevallen

Uit het bovenstaande blijkt dat de zorgplicht van de werkgever erg ver gaat. Hoe ver deze gaat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De reeds genomen maatregelen ter voorkoming van gevaarlijke situaties worden bekeken. Daarnaast bekijken we de mogelijk te nemen maatregelen ter voorkoming van gevaarlijke situaties. Als aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW niet wordt aangenomen, kan artikel 7:611 BW worden toegepast. Op grond van de redelijkheid en billijkheid wordt dan de grens vastgesteld waaraan de werkgever minimaal (had) moet(en) voldoen. De werknemer met materiële schade of letselschade opgelopen in de uitoefening van zijn arbeid/werkzaamheden wordt dus in vergaande mate beschermd.

Werkgeversaansprakelijkheid risicoaansprakelijkheid

Het recht onderscheidt schuld aansprakelijkheid en risico aansprakelijkheid. Voor schuld aansprakelijkheid moet een verwijt kunnen worden gemaakt. Risico aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid op grond van een bepaalde hoedanigheid. De hondenbezitter is bijvoorbeeld aanprakelijk voor de schade die zijn hond veroorzaakt. Het slachtoffer hoeft in dat gevale niet de schuld van de hondenbezitter aan te tonen. Gezien de vergaande bewijslast van de werkgever bij een arbeidsongeval lijkt werkgeversaansprakelijkheid 7 658 bw op een vorm van risicoaansprakelijkheid. Als een werknemer tijdens zijn werk een ongeval overkomt en hij schade lijdt, is de werkgever aansprakelijk.

Werkgeversaansprakelijkheid overige gevallen

Het is goed te bedenken dat er inmiddels ook uitspraken zijn waarin de werkgever verantwoordelijk is voor anderen dan werknemer. Bijvoorbeeld medewerkers buiten werktijd, bij detachering en werk door vrijwilligers. Aansprakelijkheid bestaat ook in situaties waarbij geen werkzaamheden worden uitgeoefend, maar de werkgever wel enige vorm van zeggenschap heeft.

Contact

Heeft u zelf letselschade of materiële schade opgelopen tijdens uw werkzaamheden of wordt u als werkgever aansprakelijk gehouden voor schade? Neem contact op met onze advocaten op het vlak van letselschade en aansprakelijkheid voor een vrijblijvend juridisch advies. Bel 0800-44 55 000 of laat onderstaand uw gegevens achter.

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres