Overlijdensschade

In feite is de gedachte achter overlijdensschade  dezelfde als de vergoeding van letselschade. Namelijk het schadeloos stellen van de gedupeerde met verwondingen, bij overlijden de nabestaanden. Ook bij het claimen van overlijdensschade moet er een aansprakelijke partij zijn. Toch neemt de overlijdensschaderegeling neemt een bijzondere positie in binnen de letselschadepraktijk.

Verschil letselschade en overlijdensschade

Voorop gesteld moet worden dat overlijden, het verdriet om het verliezen van een naaste, maar ook de gederfde levensvreugde bij letselschade zich niet laat uitdrukken in geld. Ook is het naar Nederlands recht zo dat alleen de gedupeerde zelf recht heeft op een letselschadevergoeding. Derden hebben alleen een vorderingsrecht als zij kosten hebben gemaakt voor de gekwetste. Bij overlijdensschade is dit in principe niet anders. Maar ook is er in artikel 6:108 BW een voorziening opgenomen voor schade die een bepaalde groep naasten lijdt door het wegvallen van de overledene. Zowel is het aantal vorderingsgerechtigde partijen als de te vorderen schadeposten beschreven. Dit betreft een limitatieve opsomming. Bij letselschade is het in beginsel alleen de gedupeerde zelf die een schadevergoeding kan claimen. Het aantal schadeposten is niet beperkt, maar wordt concreet vastgesteld aan de hand van de individuele situatie.

Wie komt in aanmerking voor overlijdensschadevergoeding?

Op grond van de wet (artikel 6:108 BW) is het zo dat de volgende personen een schadevergoeding toekomen:

  • De wettige echtgenoot en de minderjarige kinderen van de overledene;
  • Andere bloed- of aanverwanten van de overledene (den bijv. aan meerderjarige kinderen ), indien de overledene ten tijde van het overlijden deze geheel of ten dele voorzag in hun levensonderhoud;
  • Samenwonenden van de overledene, met de eis dat zij met de overledene hebben samengewoond en de overledene geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud heeft voorzien en de voortzetting van het samenwonen zeer waarschijnlijk was en de nabestaanden redelijkerwijs niet in staat zijn zelf in hun eigen onderhoud te voorzien. Van belang is daarbij of overledene kostwinner was of niet. Hier moet goed naar gekeken worden om te kunnen beoordelen wie voor welke schade in aanmerking komt.

Welke overlijdensschade komt in aanmerking voor vergoeding?

Ten eerste is het zo dat de redelijke kosten van de begrafenis of crematie zullen worden vergoed. Dit wordt uitgekeerd aan degene die deze kosten op zich heeft genomen. Wel wordt rekening gehouden met de omstandigheden van de overledene en wordt vaak gekeken of er een uitvaartverzekering is. Indien deze aanwezig is moeten de kosten van de begrafenis of crematie daar neergelegd moeten worden. Indien de overledene heeft aangeven een uitvaart in het buitenland te willen, dan komen ook deze kosten voor een vergoeding in aanmerking.

Overlijdensschade
Overlijdensschade

Affectieschade of immateriële schade

Op dit moment is er een wetsvoorstel aanhangig welke ervoor zal zorgen dat u als nabestaande naast de materiële schade tevens een vergoeding kunt krijgen voor affectieschade. Dit is de immateriële schade waarvoor een ander aansprakelijk is ,welke ontstaat doordat degene met wie de persoon een affectieve relatie heeft, gewond is geraakt of is overleden. In feite kunt u dit zien als een erkenning van uw verdriet dan een volledige vergoeding voor de (im)materiële schade. Op dit moment wordt in het wetsvoorstel voor een beperkt aantal gerechtigden gesproken over een bedrag van € 10.000,- als vergoeding voor het leed en verdriet.

Vorderingsgerechtigden voor affectieschade
– De ten tijde van de gebeurtenis niet van tafel en bed gescheiden zijnde echtgenoot of geregistreerde partner van de gekwetste;
– De levensgezel van de gekwetste, die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam met deze een gemeenschappelijke huishouding voert;
– De ouder of adoptiefouder van een ten tijde van de gebeurtenis minderjarige of met die ouder of adoptiefouder in gezinsverband wonende meerderjarig gekwetste;
– Een ten tijde van de gebeurtenis minderjarig kind of minderjarig geadopteerde of met de gekwetste in gezinsverband wonend meerderjarig kind of meerjarig geadopteerde van de gekwetste;
– Degene die ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg voor de gekwetste heeft;
– Degene voor wie de gekwetste ten tijde van de gebeurtenis duurzaam in gezinsverband de zorg heeft;
Hijink Advocaten houdt de ontwikkelingen op dit vlak voor u nauw in de gaten. Ons gespecialiseerd team op het gebied van overlijdensschade kan u kosteloos bijstaan in het claimen van uw schadevergoeding.
Wilt u meer weten over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.