Oproepen in vrijwaring: Wat nu als u wordt gedagvaard en verantwoordelijk wordt gehouden, voor iets waarvan u vindt dat niet u, maar een ander verantwoordelijk is. In dat geval kunt u de aansprakelijke partij oproepen in vrijwaring.

De rechter die de eis van uw wederpartij beoordeelt, doet in dezelfde procedure een uitspraak over de aansprakelijkheid van de derde die in vrijwaring is opgeroepen.

Wat is oproepen in vrijwaring

In de vrijwaringsprocedure wordt een derde in een procedure betrokken die in plaats van de aangesproken partij (ook) verantwoordelijk wordt gehouden. Bijvoorbeeld indien u als werkgever wordt verweten verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen van een arbeidsongeval. U zou in dit voorbeeld volgens de eisende partij uw zorgplicht hebben geschonden en dus aansprakelijk zijn. Omdat de werknemer die het bedrijfsongeluk overkwam was ingeleend door een andere onderneming, wilt u die andere onderneming ook in de procedure betrekken. Voor de schade van het bedrijfsongeval die op u wordt verhaald, kan in dat geval door de rechter worden vastgesteld dat deze door een derde moet worden voldaan. Vrijwaring betekent derhalve dat de aansprakelijkheid wordt doorgeschoven en de schade niet door u maar door een ander wordt gedragen.

U kunt dit doen door de andere onderneming in vrijwaring te dagvaarden en kortweg de rechter te vragen die andere onderneming te veroordelen in hetgeen waartoe u wordt veroordeeld in de hoofdprocedure.

Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering geeft de mogelijkheid om een derde in vrijwaring op te roepen. Het doel van de vrijwaringsprocedure is om de schade waarin u wordt veroordeeld direct te kunnen verhalen op de in vrijwaring opgeroepen derde. Hoewel het twee verschillende dagvaardingsprocedures zijn, lopen de procedures vaak gelijk en bij dezelfde rechter.

Procedure oproepen in vrijwaring

Het oproepen in vrijwaring kan op twee momenten. Allereerst kan uw advocaat dit direct nadat u de dagvaarding heeft ontvangen. Kortom u ontvangt een dagvaarding van de deurwaarder en moet op een bepaalde dag verschijnen. Nog voor de eerste zittingsdag brengt u zelf een dagvaarding uit en dagvaard de derde partij in vrijwaring. Gezien de samenhang worden de procedures samengevoegd en in principe gelijktijdig behandeld. Het voordeel is dat u geen toestemming nodig heeft van de rechter die de hoofdzaak onder zich heeft voor het uitbrengen van de dagvaarding.

Een tweede (en laatste) moment is dat uw advocaat de vrijwaringsvordering instelt bij incidentele vordering (eventueel samen met de conclusie van antwoord). Omdat het incident wordt opgeworpen in een procedure die al onder de rechter is, zal een rechter toestemming moeten verlenen voor het oproepen in vrijwaring. De rechter zal hierbij toetsen of er goede redenen zijn om het vrijwaringsincident toe te staan, maar ook of er geen onredelijke vertraging zal worden veroorzaakt. Een door uw advocaat goed opgestelde incidentele vordering met een reële vordering op de derde die in vrijwaring wordt gedagvaard, zal niet snel worden afgewezen door de rechter.

Vrijwaringsprocedure

Als de incidentele vordering tot het oproepen in vrijwaring wordt afgewezen, betekent dat het einde voor de vrijwaringsprocedure. Omdat het gaat om een tussenvonnis, staat daartegen geen hoger beroep open. Het staat de partij die het vrijwaringsincident opwierp wel vrij een aparte procedure te starten om de eventuele gevolgen van het vonnis te verhalen op een derde.

Het grote verschil is dat de procedures niet parallel lopen. Tussen de te wijzen vonnissen kan daarom enige tijd zitten. Bij een vrijwaring weet u direct of u het bedrag dat u dient te voldoen op een derde kan verhalen. U heeft derhalve zekerheid over de draagplicht en u voorkomt een procedure waarin u een derde aansprakelijk stelt voor de schade die op u wordt verhaald.

vrijwaring procedure door advocaat
Procedure in vrijwaring

Vrijwaring bij bouwrecht

Een veel voorkomende situatie is de vrijwaring in het bouwrecht. Veel wordt gezien dat de opdrachtgever de hoofdaannemer aanspreekt op gebreken. De opdrachtgever en de hoofdaannemer hebben immers een overeenkomst gesloten. De aannemer  schakelt voor een deel van de werkzaamheden echter vaak onderaannemers in. Als de hoofdaannemer van mening is dat de onderaannemer een verwijt valt te maken, kan de hoofdaannemer de onderaannemer in vrijwaring oproepen. Het doel van de vrijwaringsprocedure is dan dat de aansprakelijkheid wordt doorgelegd aan de onderaannemer. In de praktijk wordt vaak gezien dat nadat alle partijen hun schriftelijk verweer (dagvaarding en conclusie van antwoord) hebben gevoerd, een rechter besluit een zogenaamde comparitie te plannen. Tijdens een comparitie zal de rechter alle partijen vragen stellen en beproeven of er een mogelijkheid tot schikken bestaat. Wordt geen schikking bereikt dan kan het zijn dat de rechter vonnis wijst of partijen in de gelegenheid stelt om hun standpunten nader toe te lichten, een deskundige wordt benoemd of een of meer bewijsopdrachten worden gegeven.

Advocaat procesrecht

HIJINK Advocaten heeft veel ervaring in het voeren van procedures en het procesrecht. Wilt u meer weten over een gerechtelijke procedure of de te volgen processtrategie, neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaten. Bel ons gratis nummer 0800-4455000.

Stel hieronder uw vraag
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres