Letselschade

Letselschade door arbeidsongeval

Letselschade door een bedrijfsongeval of arbeidsongeval: ongeval onder werktijd en letselschade.

Het eerste doel van werkgever en werknemer is natuurlijk een veilige werkomgeving creëren. Ongelukken uitsluiten is zeker ook voor de werkgever een prioriteit. De schade van een arbeidsongeval moet meestal door de werkgever voldaan worden. Gelukkig is de werkgever in de meeste gevallen goed verzekerd. De overheid heeft onder andere door de Arbowetgeving werkgever en werknemer willen bewegen werkongevallen zoveel mogelijk uit te sluiten. Bedrijfsongevallen komen desondanks veel voor.

Hulp bij letselschade door arbeidsongeval

Hijink Advocaten helpt u een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen na een arbeidsongeval. Het herstel en hopelijk het hervatten van uw oude werkzaamheden en leven zijn uw prioriteit. De zakelijke en vaak ingewikkelde afhandeling van zaakschade en letselschade, is vaak een langdurig en vervelend proces. Onze advocaten en letseljuristen begeleiden het proces en zorgen dat uw herstel uw focus kan zijn.

Wat is een bedrijfsongeval of arbeidsongeval

Volgens de Arbowetgeving is de definitie van een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd waardoor schade aan de gezondheid ontstaat. De schade aan de gezondheid kan lichamelijk en psychisch zijn.

Verkeersongevallen zijn ook veel voorkomend bedrijfsongevallen. Het moet dan wel gaan om ander verkeer dan woon- werkverkeer. Als na het werk nog stukken afgeleverd moeten worden, kan er wel sprake zijn van een bedrijfsongeval. Voor verkeersongevallen geldt daarom dat deze als arbeidsongevallen gekwalificeerd worden als het slachtoffer als deel van zijn taakuitoefening aan het verkeer deelneemt.

Een arbeidsongeval is dus in beginsel elk ongeval waarbij letselschade ontstaat dat plaatsvindt bij het vervullen van (opgedragen) werkzaamheden ofwel tijdens het werk.

arbeidsongeval, arbeids ongeval, schadevergoeding arbeidsongeval, letsel arbeidsongeval, letselschade door een arbeisongeval, bedrijfsongeval, ongeval bedrijf
Het risico op letsel door een bedrijfsongeval verschilt per branche.

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

De werkgever heeft een vergaande zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers. De werkgever kan aansprakelijkheid afwijzen, de bewijslast is in dat geval hoog. Of de werkgever aansprakelijk is voor verwondingen als gevolg van een bedrijfsongeval is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In de praktijk is de werkgever vaak aansprakelijk voor de schade van een arbeidsongeval. Ook als de werknemer eigen schuld heeft aan het ongeval. De eerste stap na het ongeval is vaak het aansprakelijk stellen van de werkgever.

Bedrijfsongeval, letselschade en uw baan

Bij bedrijfsongevallen en veel andere geschillen zien wij dat werknemers geen aanspraak maken op hun rechten. De gedachte is dat de (gewonde) werknemer de relatie met zijn werkgever niet wil verstoren. Dit is begrijpelijk. Gelukkig is het zo dat de meeste werkgevers goed zijn verzekerd tegen de arbeidsongevallen. Werken aan uw herstel en een vergoeding van uw schade, kosten en smartengeld zijn belangrijk, maar ook de verhouding met uw werkgever is van belang. Bij bedrijfsongevallen handelt HIJINK Advocaten altijd met het oog op het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en een goede band tussen werkgever en werknemer.

Werkgevers en verzekeraars zijn niet altijd coöperatief. De letselschadespecialisten van HIJINK zorgen dat u een rechtvaardige schadevergoeding ontvangt na een arbeisongeval.

Letselschade door arbeidsongeval: gang van zaken

Ernstige arbeidsongevallen moeten op grond van de Arbowet gemeld worden bij de inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Ernstige bedrijfsongevallen zijn in ieder geval ongevallen waarbij het slachtoffer wordt opgenomen in een ziekenhuis, ongevallen met blijvend letsel als gevolg en ongevallen als gevolg waarvan het slachtoffer komt te overlijden.

Op grond van de melding beslist de Inspectie SZW of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt. Een onderzoek wordt in ieder geval in gesteld als er een (vermoeden van een) meldingsplichtig ongeval is en het vermoeden bestaat dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van een wettelijk voorschrift.

In het ongevallenonderzoek worden de toedracht en oorzaak van het ongeval onderzocht en overtreding van wettelijke bepalingen. De Inspectie SWZ kan een schuldige partij aanwijzen. De schuldige partij is vrijwel altijd de werkgever.

De inspectie stelt bij overtreding van een wettelijk voorschrift een boeterapport op. Deze boete wordt opgelegd aan de schuldige partij, meestal de werkgever. De werkgever kan ook verplicht worden om bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen. Als er geen wettelijk voorschrift is overtreden, stelt de inspectie een ongevalsrapport op.

De inspectie kan daarnaast proces-verbaal opmaken van het ongeval en de uitkomst van het onderzoek bij vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd. Over het algemeen is dit alleen aan de orde bij een zeer ernstig arbeidsongeval. Op grond van het proces-verbaal neemt het Openbaar Ministerie een beslissing om de schuldige partij al dan niet strafrechtelijk te vervolgen  voor de vastgestelde overtreding.

Waarom HIJINK Advocaten, wat doen onze letselschadespecialisten?

Het inschakelen van een advocaat heeft als voordeel dat een advocaat mag procederen. Bij het inschakelen van een jurist weet de tegenpartij dat procederen geen mogelijkheid is. Bij letselschade door een arbeidsongeval zal de schadevergoeding al snel een bedrag van € 25.000,- te boven gaan en dus moet de vordering bij de rechtbank worden ingesteld. Bij de rechtbank geldt een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Dit betekent dat alleen een advocaat de vordering namens u mag indienen bij de rechtbank.

Advocaat bij letselschade door arbeidsongeval

Hijink Advocaten heeft jarenlange ervaring met de succesvolle afhandeling van letselschadezaken na een arbeidsongeval. Onze letselschadespecialisten  en letseladvocaten voldoen aan de hoogste opleidingsvereisten.

Als u vragen heeft over letselschade door een bedrijfsongeval dan kunt u altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen met 0800-4455000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag verder.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief