Letselschade

Letselschade door een arbeidsongeval

Letselschade door een bedrijfsongeval of arbeidsongeval: De werkgever heeft een vergaande verplichting om maatregelen te nemen voor de veiligheid van werknemers. Als een werknemer letsel oploopt tijdens zijn werkzaamheden dan betaalt de werkgever meestal een schadevergoeding. Het laten afhandelen van uw letselschade na een arbeidsongeval is kosteloos.

De werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid van werknemers. Na een arbeidsongeval beoordelen we of de werkgever voldoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om het ongeval te voorkomen. De werkgever moet het nakomen van de zorgplicht aantonen. De werkgever is niet aansprakelijk voor een arbeidsongeval als de schade ontstaat door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

De schade van een arbeidsongeval bestaat ook uit de kosten die gemaakt worden om de schade te claimen. Daarom maakt u na een arbeidsongeval meestal gratis gebruik van de diensten van een letselschade advocaat.

Hulp bij letselschade door arbeidsongeval

Hijink Advocaten helpt u een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen na een arbeidsongeval. Het herstel en hopelijk het hervatten van uw oude werkzaamheden en leven zijn uw prioriteit. De zakelijke en ingewikkelde afhandeling van letselschade, is vaak een langdurig en vervelend proces. Onze advocaten en letseljuristen handelen uw schade voor u af en zorgen dat uw herstel uw focus kan zijn.

Wat is een bedrijfsongeval of arbeidsongeval

Volgens de Arbowetgeving is de definitie van een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd waardoor schade aan de gezondheid ontstaat. De schade aan de gezondheid kan lichamelijk en geestelijk zijn. Een arbeidsongeval is dus in beginsel elk ongeval waarbij letselschade ontstaat dat plaatsvindt bij het vervullen van (opgedragen) werkzaamheden ofwel tijdens het werk.

Verkeersongevallen zijn ook veel voorkomend bedrijfsongevallen. Het moet dan wel gaan om ander verkeer dan woon- werkverkeer. Als na het werk nog stukken afgeleverd moeten worden, kan er wel sprake zijn van een bedrijfsongeval. Voor verkeersongevallen geldt daarom dat deze als arbeidsongevallen gekwalificeerd worden als het slachtoffer als deel van zijn taakuitoefening aan het verkeer deelneemt.

arbeidsongeval, arbeids ongeval, schadevergoeding arbeidsongeval, letsel arbeidsongeval, letselschade door een arbeisongeval, bedrijfsongeval, ongeval bedrijf
Het risico op letsel door een bedrijfsongeval verschilt per branche.

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

De werkgever heeft een vergaande zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers. In de praktijk is de werkgever vaak aansprakelijk voor de schade van een arbeidsongeval. Het slachtoffer hoeft voor de schadeclaim alleen aan te tonen dat hij schade opliep tijdens zijn werkzaamheden.

Bedrijfsongeval, letselschade en uw baan

Bij bedrijfsongevallen en veel andere geschillen zien wij dat werknemers geen aanspraak maken op hun rechten. De gedachte is dat de (gewonde) werknemer de relatie met zijn werkgever niet wil verstoren. Dit is begrijpelijk. Gelukkig is het zo dat de meeste werkgevers goed zijn verzekerd tegen de arbeidsongevallen. Werken aan uw herstel en een vergoeding van uw schade, kosten en smartengeld zijn belangrijk, maar ook de verhouding met uw werkgever is van belang. Bij bedrijfsongevallen handelt HIJINK Advocaten altijd met het oog op het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en een goede band tussen werkgever en werknemer.

Wat moet er wettelijk gezien gebeuren na een arbeidsongeval?

Ernstige arbeidsongevallen moeten op grond van de Arbowet gemeld worden bij de Arbeidsinspectie. Ernstige bedrijfsongevallen zijn in ieder geval ongevallen waarbij het slachtoffer wordt opgenomen in een ziekenhuis, ongevallen met blijvend letsel als gevolg en ongevallen als gevolg waarvan het slachtoffer komt te overlijden.

Op grond van de melding beslist de Inspectie SZW of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt. Een onderzoek wordt in ieder geval in gesteld als er een (vermoeden van een) meldingsplichtig ongeval is en het vermoeden bestaat dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van een wettelijk voorschrift.

In het ongevallenonderzoek worden de toedracht en oorzaak van het ongeval onderzocht en overtreding van wettelijke bepalingen. De Inspectie SWZ kan een schuldige partij aanwijzen. De schuldige partij is vrijwel altijd de werkgever.

De inspectie stelt bij overtreding van een wettelijk voorschrift een boeterapport op. Deze boete wordt opgelegd aan de schuldige partij, meestal de werkgever. De werkgever kan ook verplicht worden om bepaalde veiligheidsmaatregelen te nemen. Als er geen wettelijk voorschrift is overtreden, stelt de inspectie een ongevalsrapport op.

De inspectie kan daarnaast proces-verbaal opmaken van het ongeval en de uitkomst van het onderzoek bij vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd. Over het algemeen is dit alleen aan de orde bij een zeer ernstig arbeidsongeval. Op grond van het proces-verbaal neemt het Openbaar Ministerie een beslissing om de schuldige partij al dan niet strafrechtelijk te vervolgen  voor de vastgestelde overtreding.

Waarom HIJINK Advocaten, wat doen onze letselschadespecialisten?

Het inschakelen van een advocaat heeft als voordeel dat een advocaat mag procederen. Bij het inschakelen van een jurist weet de tegenpartij dat procederen geen mogelijkheid is. Bij letselschade door een arbeidsongeval zal de schadevergoeding al snel een bedrag van € 25.000,- te boven gaan en dus moet de vordering bij de rechtbank worden ingesteld. Bij de rechtbank geldt een verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat. Dit betekent dat alleen een advocaat de vordering namens u mag indienen bij de rechtbank.

Advocaat bij letselschade door arbeidsongeval

Hijink Advocaten heeft jarenlange ervaring met de succesvolle afhandeling van letselschadezaken na een arbeidsongeval. Onze letselschadespecialisten  en letseladvocaten voldoen aan de hoogste opleidingsvereisten.

Als u vragen heeft over letselschade door een bedrijfsongeval dan kunt u altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen met 0800 – 44 55 000. U kunt ook een e-mail sturen naar info@hijink.com of gebruik maken van onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag verder.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief