Letselschade door een bedrijfsongeval/arbeidsongeval: ongeval onder werktijd en letselschade.

Arbeidsongeval
Veiligheidsmaatregelen en bescherming tegen arbeidsongevallen.

Het eerste doel van werkgever en werknemer is natuurlijk een veilige werkomgeving creëren. Ongelukken uitsluiten is zeker ook voor de werkgever een eerste prioriteit. De schade dient immers vaak door de werkgever voldaan te worden. De overheid heeft onder andere door de Arbo wetgeving werkgever en werknemer willen bewegen werkongevallen zoveel mogelijk uit te sluiten. Bedrijfsongevallen komen desondanks helaas veel voor.

Hijink Advocaten Letselschade helpt u een rechtvaardige schadevergoeding te krijgen na een arbeidsongeval. Na een ongeval tijdens werktijd zorgen wij dat u krijgt waar u recht op heeft. Uw herstel en hopelijk het hervatten van uw oude werkzaamheden en leven zijn uw prioriteit. De zakelijke en vaak ingewikkelde afhandeling van de (letsel) schade die u opliep, is vaak een langdurig en vervelend proces. Uw herstel en de afhandeling van de letselschade lopen langs en door elkaar heen. Hijink Letselschade begeleidt het proces en zorgt dat uw herstel uw focus kan zijn.

Wat is een bedrijfsongeval/arbeidsongeval

Volgens de ARBO wetgeving is de definitie van een arbeidsongeval een gebeurtenis op het werk of tijdens werktijd waardoor schade aan de gezondheid ontstaat. Gezien het vereiste van een causaal verband tussen ongeval en schade moet de schade het onmiddellijke gevolg zijn van de gebeurtenis. De schade aan de gezondheid kan lichamelijk en psychisch zijn.

Werknemer in oranje hesje arbeidsongevallen en veiligheidsmaartregelen
Het risico op letsel verschilt per branche.

Verkeersongevallen zijn ook veel voorkomend bedrijfsongevallen. Het moet dan wel gaan om ander verkeer dan woon- werkverkeer. Indien na het werk nog stukken afgeleverd moeten worden, kan er wel sprake zijn van een bedrijfsongeval. Voor verkeersongevallen geldt derhalve dat deze als arbeidsongevallen gekwalificeerd worden als het slachtoffer als deel van zijn taakuitoefening aan het verkeer deelneemt.

Een arbeidsongeval is dus in beginsel elk ongeval waarbij letsel ontstaat dat plaatsvind bij het vervullen van (opgedragen) werkzaamheden ofwel tijdens het werk.

Aansprakelijkheid werkgever bij bedrijfsongeval

De werkgever heeft een vergaande zorgplicht voor de veiligheid van zijn werknemers. De werkgever kan aansprakelijkheid afwijzen, maar de bewijslast is in dat geval hoog. Of de werkgever aansprakelijk is voor letsel als gevolg van een bedrijfsongeval is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. In de praktijk is de werkgever veelal aansprakelijk. Ook als de werknemer eigen schuld heeft aan het ongeval. De eerste stap na het ongeval is dan ook vaak het aansprakelijk stellen van de werkgever.

Ook tijdens de pauze geldt de zorgplicht van de werkgever. Indien een ongeval tijdens werktijd plaatsvind zal de werkgever veelal aansprakelijk zijn voor de (letsel)schade.

Bedrijfsongeval, letselschade en uw baan

Bij bedrijfsongevallen en veel andere geschillen zien wij dat werknemers geen aanspraak maken op hun rechten. De gedachte is dat de (gewonde) werknemer de relatie met zijn werkgever niet wil verstoren. U bent niet gewend om met een juridisch bijltje te hakken en een juridische benaderingswijze vinden veel mensen hard en afstandelijk overkomen. Gelukkig is er bij de meeste arbeidsongevallen sprake van volledig herstel van het slachtoffer. Werken aan uw herstel en een vergoeding van uw schade, kosten en smartengeld zijn belangrijk, maar voor u is ook uw verhouding met uw werkgever van belang. Bij bedrijfsongevallen handelt Hijink Advocaten altijd met het oog op het voortbestaan van de arbeidsovereenkomst en een goede band tussen werkgever en werknemer.

Werkgevers en verzekeraars zijn niet altijd coöperatief. In uw belang kan het nodig zijn om uw hakken af en toe in het zand te zetten. De letselschade specialisten van Hijink zorgen dat u een rechtvaardige vergoeding krijgt zonder dat bestaande relaties worden beschadigd.

Arbeidsongeval: gang van zaken

Ernstige arbeidsongevallen moeten op grond van de Arbowet gemeld worden bij de inspectie SZW (Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Ernstige bedrijfsongevallen zijn in ieder geval ongevallen waarbij het slachtoffer wordt opgenomen in een ziekenhuis, ongevallen met blijvend letsel als gevolg en ongevallen als gevolg waarvan het slachtoffer komt te overlijden.
Op grond van de melding beslist de Inspectie SZW of er een ongevallenonderzoek plaatsvindt. Een onderzoek wordt in ieder geval in gesteld als er een (vermoeden van een) meldingsplichtig ongeval is en het vermoeden bestaat dat het ongeval het gevolg is van een overtreding van een wettelijk voorschrift.

In het ongevallenonderzoek worden de toedracht en oorzaak van het ongeval onderzocht en overtreding van wettelijke bepalingen. De Inspectie SWZ kan een schuldige partij aanwijzen. De schuldige partij is vrijwel altijd de werkgever.
De inspectie stelt bij overtreding van een wettelijk voorschrift een boeterapport op. Deze boete wordt opgelegd aan de schuldige partij, meestal de werkgever. De werkgever kan ook verplicht worden om bepaalde (veiligheids)maartgelen te nemen. Indien er geen wettelijk voorschrift is overtreden stelt de inspectie een ongevalsrapport op.

De inspectie kan daarnaast proces-verbaal opmaken van het ongeval en de uitkomst van het onderzoek bij vermoeden dat er een strafbaar feit is gepleegd. Over het algemeen is dit alleen aan de orde bij een zeer ernstig ongeval. Op grond van het proces-verbaal neemt het Openbaar Ministerie een beslissing om de schuldige partij al dan niet te vervolgen (strafrechtelijk) voor de vastgestelde overtreding.

Waarom Hijink Advocaten, wat doen onze letselschade specialisten?

Het inschakelen van een advocaat heeft als voordeel dat een advocaat mag procederen. Bij het inschakelen van een jurist weet de tegenpartij dat procederen geen mogelijkheid is. De totale schade zal immers al snel een bedrag van € 25.000,- te boven gaan en dus moet de vordering bij de rechtbank (sector civiel) worden ingesteld waar verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt. Dit betekent dat alleen een advocaat de vordering namens u mag indienen bij de rechtbank. Onderhandelen is een kwestie van partij standpunten en mogelijkheden tegen elkaar afwegen. Partijen bepalen hun beste resultaat zonder onderhandeling en wegen de mogelijkheden over en weer af. Partijen bepalen hun positie bij het aangaan van de procedure. Indien u onderhandelingen in gaat zonder dat uw wederpartij een stok achter de deur ziet dan zal de toegefelijkheid gering zijn. Hijink Advocaten en Letselschade specialisten werken binnen Hijink Advocaten nauw samen. Dit betekent dat procederen altijd mogelijk is. Uw wederpartij zal dit ook afwegen.

Hijink Advocaten heeft jarenlange ervaring met de succesvolle afhandeling van letselschade zaken. Ook voor u werken wij graag aan een rechtvaardige schadevergoeding voor uw letsel. Onze letselschadespecialisten voldoen aan de hoogste opleidingsvereisten. Door binnen Hijink Advocaten samen te werken hebben wij altijd de letselschadespecialist voor uw zaak in huis. Als u vragen heeft over letselschade door een bedrijfsongeval dan kunt u altijd gratis en vrijblijvend contcat opnemen met 0800-4455000. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier. Wij helpen u graag verder.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres