Letselschade

Letselschade door een arbeidsongeval

Letselschade door uitglijden op het werk

Uitglijden is een redelijk veel voorkomend arbeidsongeluk. De werkgever betaalt vaak een schadevergoeding als een werknemer uitglijdt en letselschade oploopt tijdens het werk.

Voor de vraag of een werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die een werknemer oploopt bij het uitglijden op het werk kijken we of de werkgever zodanige maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft verstrekt als redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden uitglijdt en schade lijdt

Zorgplicht werkgever uitglijden

Of een werkgever aansprakelijk is als een werknemer uitglijdt en valt is afhankelijk van de vraag of de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht. Deze zorgplicht staat in artikel 7:658 lid 1 BW. De werkgever moet zorgen dat:

“…de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze heeft ingericht en onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen zijn verstrekt als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

In lid 2 van artikel 7:658 BW is bepaald dat de werkgever aansprakelijk is voor letselschade die de werknemer lijdt tijdens het werk behalve als hij aantoont dat:

 • Is voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten vanwege de zorgplicht uit lid 1. Of;
 • Dat de letselschade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de gewonde werknemer (hiervan is vrijwel nooit sprake).

De werkgever moet bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan of dat de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos handelde. In de praktijk is dit bewijs lastig te leveren. Werknemers die uitglijden door gladheid hebben daarom vaak recht op een letselschadevergoeding.

uitglijden op het werk, arbeidsongeval uitglijden, aansprakelijkheid werkgever uitglijden, uitgegleden werknemer

Arbeidsongeval door uitglijden over plasje water

Een werkneemster van een ziekenhuis glijdt uit over een klein plasje water (10cm bij 10cm). Zij verzwikt daarbij haar enkel en stelt haar werkgever aansprakelijk. Het ziekenhuis onderzoekt waar het water vandaan kwam, maar dit onderzoek levert niets op.

Het ziekenhuis voert bij de rechter aan dat zij diverse maatregelen neemt om gladde vloeren te voorkomen. Bijvoorbeeld door speciale matten te plaatsen, waarschuwingsbordjes, extra schoonmaakwerkzaamheden bij regen en een vloer met een hoge slipweerstand. De rechter oordeelt dat van het ziekenhuis niet redelijkerwijs kan worden gevergd dat zij op elk moment van de dag, de gangen in het ziekenhuis controleert op en vrij houdt van water. Met de maatregelen die het ziekenhuis neemt om natte en gladde vloeren te voorkomen, voldoet het ziekenhuis aan haar zorgplicht. Het ziekenhuis is daarom niet aansprakelijk voor de letselschade van de uitgegleden werkneemster.

Uitglijden door slechte veiligheidsschoenen

Een vuilnisman glijdt op een winterse dag uit tijdens het beladen van een vuilniswagen. Bij de valpartij ontstaat polsletsel. De man stelt zijn werkgever aansprakelijk. De werkgever had veiligheidsschoenen beschikbaar gesteld, maar deze schoenen waren niet speciaal bedoeld voor ijs, sneeuw en andere winterse gladheid. De rechter oordeelt dat de werkgever aansprakelijk is.

Veiligheidsmaatregelen tegen uitglijden moeten bekende, gerichte en eenvoudige maatregelen zijn die daadwerkelijk de risico’s op een ongeval als het onderhavige verkleinen.

Een werkgever voldoet dus niet aan zijn zorgplicht door veiligheidsmiddelen beschikbaar te stellen. De veiligheidsmiddelen moeten het risico van werken op een gladde ondergrond daadwerkelijk verkleinen.

Uitglijden op het werk buiten werktijd

Een supermarkt medewerkster veegt een gevallen glazen pot op. Haar dienst zit er op. Voor ze naar huis gaat, doet ze nog even boodschappen. De supermarkt is op dat moment al gesloten. Waar ze net zelf heeft schoongemaakt, glijdt de vrouw nu uit. Ze valt, loopt letselschade op en stelt haar werkgever aansprakelijk. De rechter stelt vast dat er geen sprake is van een ongeval bij de uitoefening van haar werkzaamheden. De vrouw deed voor zichzelf boodschappen buiten werktijd. Dat het ongeval gebeurde op de werkplek maakt dit niet anders. De werkgever is daarom niet aansprakelijk wegens het scheden van haar zorgplicht.

Ook is er geen andere grondslag voor een schadevergoeding. Er is vaste rechtspraak die zegt dat de aanwezigheid van materiaal op de vloer van een opstal (gebouw), het opstal niet gebrekkig maakt. Verder vindt de rechter dat algemeen bekend is dat de vloer van een supermarkt niet steeds volledig schoon is, zodat daarvoor niet apart hoeft te worden gewaarschuwd.

Verzekeringsplicht werkgever bij uitglijden werknemer

Een postbode glijdt bij het bezorgen uit over een plak bevroren sneeuw. De bezorgster eist een schadevergoeding van zijn werkgever, omdat:

 • De werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, of;
 • Omdat de werkgever een verzekering had moeten afsluiten voor de schade van de postbezorgster.

De rechter stelt vast dat de werkgever aan zijn zorgplicht voldeed. Daarnaast geldt er geen verzekeringsplicht voor de schade van uitgegleden werknemers. De verzekeringsplicht geldt alleen als werknemers deelnemen aan het verkeer. Deze verzekeringsplicht hangt samen met de bijzondere risico’s van het wegverkeer. Het risico op struikelen en uitglijden bestaat overal, binnen en buiten, op de eigen werkplek en alle andere plaatsen. De werkgever is daarom alleen maar aansprakelijk voor de schade van een uitgegleden werknemer als hij te kort schiet in zijn zorgplicht.

Letselschade door uitglijden op het werk?

Heeft u een arbeidsongeval gehad, heeft u letsel schade opgelopen door uitglijden of een andere oorzaak? Neem contact op voor vrijblijvend advies over schadevergoeding en letselschade. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief