Letselschade

Kosten deelgeschilprocedure

Deelgeschilprocedure en de kosten van een deelgeschilprocedure: Wat is een deelgeschil bij letselschade en met welke kosten moet een slachtoffer met letselschade rekening houden in de deelgeschilprocedure bij de rechtbank?

Een deelgeschilprocedure is een verkorte procedure bij de rechter bij letselschade en overlijdensschade. De rechter geeft in een deelgeschil een oordeel over een deel van het geschil tussen partijen. Uitgangspunt is dat de partijen met het oordeel in het deelgeschil zelf een overeenkomst kunnen sluiten over het afhandelen van de schade.

In een deelgeschilprocedure bij letselschade geldt een ander kosten regime op grond van artikel 1019 aa Rechtsvordering. Het is geen veroordeling in de totale kosten van het deelgeschil, maar in de door een rechter begrote kosten.

Wat is een deelgeschilprocedure in een letselschadezaak?

Op 1 juli 2010 is de Wet deelgeschillen voor letsel- en overlijdensschade in werking getreden. De reden voor het invoeren van deze wet is om een snelle afhandeling van letselschade- en overlijdensdossiers mogelijk te maken.

Tussen het slachtoffer met letsel en de verzekeraar ontstaat regelmatig discussie over de vraag welke letselschade kan worden toegerekend aan het ongeval en welke schade voor vergoeding in aanmerking komt. Voor de invoering van de deelgeschillenprocedure was het slechts in beperkte mate mogelijk om een beslissing te vragen van de rechter over een deel van het geschil. Vaak ontstond hierdoor tussen slachtoffer en verzekeraar een langlopende gerechtelijke procedure.

Wanneer is een deelgeschilprocedure mogelijk?

De wet deelgeschillen geeft de mogelijkheid om een probleempunt, tussen een benadeelde en een aansprakelijke partij, aan de rechter voor te leggen. Een probleempunt kan bijvoorbeeld gaan over de aansprakelijkheid voor het ongeval, of er sprake is van eigen schuld, de hoogte van een schadepost, of er causaal verband bestaat tussen het ongeval en het letsel en of er wel of niet een voorbehoud van toepassing is.

In bepaalde gevallen is een deelgeschilprocedure echter (nog) niet mogelijk. Een deelgeschilprocedure is niet mogelijk als:

 • het geschil te complex is;
 • of als nog bepaalde informatie nodig is, en/of het horen van getuige(n) nodig is.

Advocaat voor deelgeschilprocedure

Het opstarten van een deelgeschil is alleen mogelijk als de uitspraak kan bijdragen aan het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. De procedurte moet dus bijdragen aan een oplossing van het geschil tussen partijen. Om een deelgeschilprocedure bij de rechter te beginnen moet u een advocaat inschakelen.

Verzoekschrift procedure deelgeschillen

Het deelgeschil begint met een verzoekschrift. De advocaat van de eisende partij dient het verzoekschrift in bij de rechtbank. Een verzoekschrift bevat de gronden van het verzoek en de beslissing die men van de rechtbank wil hebben. Dit noemen we een vordering. De wederpartij krijgt de mogelijkheid om een verweerschrift op te stellen. In een verweerschrift staan redenen om de vordering af te wijzen. De rechtbank zal in overleg met partijen proberen binnen enkele maanden een datum te bepalen voor een zitting. Partijen krijgen dan om de beurt de mogelijkheid om het verzoek /verweer toe te lichten en vragen te beantwoorden. Na een periode van ongeveer zes weken doet de rechter uitspraak.

De deelgeschilrechter kan een verzoek geheel of gedeeltelijk toe- of afwijzen. Ook aanhouding voor verder onderzoek is mogelijk. De rechter vraagt in dat geval bijvoorbeeld nadere informatie of bewijs.

Na de beschikking in een deelgeschil kunnen partijen zelf, zonder de rechter, proberen om tot een definitieve eindoplossing te komen.

Hoger beroep deelgeschil

In beginsel is het niet mogelijk om tegen de beschikking van een rechter in een deelgeschilprocedure in hoger beroep te gaan (artikel 1019bb Rv). Slechts in een aantal gevallen bestaat er de mogelijkheid om wel in hoger beroep te gaan.

Kosten deelgeschilprocedure

Bij het invoeren van de Wet Deelgeschillenprocedure bij letselschade en overlijdensschade zijn de advocaatkosten en de proceskosten een belangrijk onderdeel geweest. Uitgangspunt is dat de aansprakelijke partij de proceskosten en advocaatkosten moet vergoeden. Voor het slachtoffer met verwondingen is dit gunstiger dan de ‘gewone’ bodemprocedure bij de rechter. In de bodemprocedure betaalt de verliezende partij gewoonlijk de kosten van de gerechtelijke procedure. De advocaatkosten worden vergoed volgens een puntensysteem. Dit systeem dekt vrijwel nooit de werkelijke advocaatkosten. In de deelgeschilprocedure nemen we de advocaatkosten integraal mee. Alle redelijke advocaatkosten worden vergoed. De gedupeerde met verwondingen loopt om deze reden minder financieel risico.

Advocaatkosten deelgeschilprocedure

De advocaatkosten en kosten van de deelgeschilprocedure beschouwen we op grond van artikel 1019aa lid 2 Rechtsvordering als buitengerechtelijke kosten. Hiermee wordt het vergelijk getrokken met de buitengerechtelijke kosten tijdens de schaderegeling. De buitengerechtelijke kosten bij letselschaderegeling en overlijdensschade vergoedt de aansprakelijke partij conform artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek. Kortom de kosten voor het vaststellen van de aansprakelijkheid en de hoogte van de schade (inclusief de advocaatkosten ) betaalt de aansprakelijke partij.

De advocaatkosten moeten wel de ‘de dubbele redelijkheidstoets’ kunnen doorstaan. Dit houdt in dat het redelijk moet zijn dát de kosten zijn gemaakt. Hiervan is al snel sprake bij letselschade. Maar ook moet de hoogte van de kosten redelijk zijn. De kosten – waaronder de advocaatkosten, het uurtarief en het aantal uren- moet goed worden verantwoord en gespecificeerd.

Onterecht of onnodig deelgeschil

Een uitzondering is de situatie dat een deelgeschilprocedure onterecht of onnodig is opgestart. Hiervan is sprake als afwijzing van het verzoek in deelgeschil naar oordeel van de rechtbank zo voor de hand ligt dat het verzoek volstrekt onterecht of onnodig is ingediend. Dit kan ook gelden voor een gedeelte van de verzoeken in de deelgeschilprocedure.

Dit betekent echter nog niet dat de verweerder de kosten die zij maakte voor de deelgeschilprocedure vergoed krijgt. Hiervan is alleen dan sprake wanneer de deelgeschilprocedure onrechtmatig is, aldus de Parlementaire geschiedenis. Hiervan is niet snel sprake.

Deelgeschilprocedure, deelgeschil letselschade, advocaat deelgeschilprocedure, Kosten deelgeschil bij letselschade en overlijdensschade, deelgeschilprocedure letselschade
Kosten deelgeschil bij letselschade en overlijdensschade

Hoogte uurtarief advocaat deelgeschilprocedure

De toegekende hoogte van het uurtarief van de advocaat die de deelgeschilprocedure voert varieert sterk. Het uurtarief varieert in de rechtspraak tussen circa € 120 tot € 300. De rechter beslist welk tarief of welk bedrag redelijkerwijs begroot wordt. Het is belangrijk te onderkennen dat dit een risico inhoudt voor de verzoeker. Immers de verzoeker, meestal een slachtoffer met letselschade, zal een uurtarief met de advocaat afspreken. Als de rechter vervolgens een lager uurtarief begroot, krijgt de gedupeerde met letselschade (ook als hij of zij in het gelijk wordt gesteld) niet alle advocaatkosten vergoed.

Advies kosten deelgeschilprocedure advocaat

Het gevolg van de proceskosten benadering in de deelgeschilprocedure is dat het voor een slachtoffer met letselschade of de nabestaanden bij overlijdensschade, minder risicovol is om te procederen over de schuldvraag of een onderdeel van de schaderegeling waarover partijen het niet eens zijn.

Hiermee wordt een betere balans bereikt (in de draagkracht) tussen de aansprakelijke verzekeraar en de gedupeerden. Met de deelgeschilprocedure kan bovendien sneller een beslissing worden afgedwongen via de rechter dan in een bodemprocedure bij de rechtbank. Verder blijkt uit een enquête van Akkermans dat circa 50% van de deelgeschillen tussentijds wordt ingetrokken. Hiervan zal slechts sprake zijn als partijen hangende het deelgeschil alsnog overeenstemming bereikten over het twistpunt.

Overleg over een deelgeschil

Meer weten over de advocaat kosten deelgeschil? Neem contact op met onze schadeletsel advocaten voor advies. Wij zijn lid van het Nationaal Keurmerk Letselschade, Vereniging van Letselschade Advocaten LSA en NIVRE. Bel ons landelijk nummer 0800 – 44 55 000 (gratis), stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
   

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief