Goede afspraken

Goede afspraken met uw advocaat. Wij maken graag goede afspraken met u!

Als geen ander kennen wij de waarde van goede afspraken. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten. Advocatuur – Goede afspraken worden de richtlijnen beschreven waaraan wij ons houden. Als u vragen heeft belt u dan gerust even.

Uitvoering opdracht

Als u ons advocatenkantoor de opdracht geeft voor uw belangen op te komen, dan ontstaat er tussen ons een overeenkomst van opdracht in de zin van 7:400 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij u als opdrachtgever en HIJINK Advocaten BV als opdrachtnemer heeft te gelden.

Deze opdracht zal worden uitgevoerd door de advocaat waar u contact mee heeft, met dien verstande dat deze advocaat onderdelen van zijn werkzaamheden onder zijn verantwoordelijkheid en toezicht door één van de andere advocaten, juristen of adviseurs mag laten uitvoeren. Natuurlijk dient de advocaat bij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht alleen uw belang laten leiden, met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De advocaat zal hierbij handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.

Natuurlijk houdt uw advocaat u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in uw zaak. Tenzij anders is afgesproken zullen wij proberen zoveel mogelijk de te verzenden correspondentie aan u in concept voorleggen met het verzoek ons mede te delen of de inhoud juist is en u akkoord gaat met de verzending daarvan.

U kunt de opdracht steeds opzeggen. Van onze zijde kan de overeenkomst van opdracht niet opgezegd worden, behalve als er sprake is van gewichtige redenen en uw advocaat op redelijke gronden niet bereid is de opdracht volgens uw wensen uit te voeren. In beide gevallen zal uw advocaat op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

Financiële afspraken

De kosten van onze juridische dienstverlening worden in beginsel eens per maand in rekening gebracht. U ontvangt altijd een duidelijke specificatie van het aantal bestede uren en de werkzaamheden. U kunt hier altijd opheldering over vragen bij uw advocaat. Het overeengekomen uurtarief is beschreven in de opdrachtbevestiging. Als niet anders is overeengekomen zijn genoemde bedragen exclusief BTW.
In zaken die langer lopen dan één jaar kan jaarlijks het overeengekomen tarief met een indexeringspercentage worden aangepast.

Ook kan het zijn u kosten als griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksels, reis- en verblijfkosten en kantoorkosten verschuldigd bent. Deze zogenaamde verschotten brengen wij apart bij u in rekening.

Vaak vragen wij om een voorschot aan ons te voldoen. Dit is ter dekking van de eerste kosten. Dit voorschot wordt later verrekend. Als het voorschotbedrag achteraf te hoog blijkt te zijn, wordt dit aan u teruggestort.

Goede afspraken met uw advocaat
Goede afspraken met uw advocaat

Rechtsbijstandverzekering

Voor het geval u een rechtsbijstandverzekering heeft, attendeert uw advocaat u er op dat de verzekeraar veelal verlangt dat zij als eerste gelegenheid krijgt uw belang te dienen op straffe van beperking of verval van polisdekking; u dient de verzekeraar dus eerst te benaderen. Uw advocaat zal u hierover inlichten en dit eventueel van u overnemen. Als u geen gebruik wilt maken van de rechtsbijstandverzekering die u sloot, dan moeten wij u expliciet vragen dat aan ons te bevestigen.

Ook kunnen wij voor u werkzaam zijn vanuit de rechtsbijstandverzekering. U heeft in sommige gevallen vrij advocaatkeus. Maar komt het veel voor dat de rechtsbijstandverzekeraar besluit de behandeling aan ons uit te besteden.

Betaling facturen

Gevraagd wordt om de declaratie van uw advocaat binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Wij hanteren deze betalingstermijn strikt. Als niet tijdig wordt betaald, zijn wij gerechtigd de werkzaamheden (tijdelijk) op te schorten.

Als het u niet lukt de declaratie te voldoen binnen de gestelde termijn, verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken. Als daartoe voldoende aanleiding is kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Deze worden door ons altijd schriftelijk bevestigd. Bij het uitblijven daarvan is de afspraak niet tot stand gekomen en kunt u er geen rechten aan ontlenen of beroep op doen.

Identificatieplicht

In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) dient uw advocaat de identiteit van de opdrachtgever te duiden. Het kan daarom zijn dat in dit kader een uittreksel van de Kamer van Koophandel en/of een kopie van een geldig legitimatiebewijs wordt gevraagd.

Beroepsaansprakelijkheid

Ons kantoor heeft ten behoeve van haar klanten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die in voorkomende gevallen dekking geeft tot € 2.500.000. HIJINK Advocaten BV en al haar advocaten, juristen, adviseurs en medewerkers vallen onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Algemene voorwaarden

Op de aan ons kantoor verleende opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar wordt altijd meegezonden. De algemene voorwaarden zijn ook terug te vinden op onze website. In de algemene voorwaarden is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen tot op het beloop van de daarvoor geldende verzekering.
Behalve als u direct na ontvangst van de opdrachtbevestiging van uw advocaat en uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening meedeelt niet met deze voorwaarden akkoord te gaan, zijn deze voorwaarden op deze opdracht van toepassing en gelden zij tevens voor nieuwe opdrachten.

Klachten over uw advocaat

Natuurlijk proberen wij u zo goed mogelijk en naar tevredenheid bij te staan. Niettemin kan het zijn dat er op enig moment naar uw beleving een andere aanpak of werkwijze gehanteerd had moeten worden. Ook kan het zijn dat u een klacht heeft op de wijze waarop u een van onze medewerkers (advocaat, adviseur, ondersteuning) bejegend wordt.
Ook kan het zijn dat er over de declaratie onvrede bestaat. Natuurlijk bespreekt u dat eerst met uw advocaat, jurist of adviseur.
Voor het geval u er met deze medewerker niet uitkomt, beschikt ons kantoor over een Klachtenreglement en een klachtenfunctionaris. De behandelend medewerker is u verplicht het klachtenreglement desgevraagd ter hand te stellen en u te wijzen op de mogelijkheid van inschakeling van de Klachtenfunctionaris.

HIJINK Advocaten Arnhem en Nijmegen

Als u besluit om u te laten bijstaan door ons advocatenkantoor dan kunt u rekenen op de hoogste kwaliteit en betrokkenheid. Mocht u nog vragen hebben belt u dan gratis met 0800-44 55 000 of voor vestiging Arnhem (026) 442 39 13 en Nijmegen (024) 3886680.

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  C. Nieuwenhuis
  M.A.H.J. van de Pol

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief