Ondernemingsrecht

Schadevergoeding aan verhuurder

Welke kosten kunt u als verhuurder bij een huurder in rekening brengen als deze de huur niet betaalt! Schadevergoeding verhuurder bij uitblijven (tijdige) betaling van de huurpenningen.

In de huurovereenkomst zal duidelijk opgenomen zijn op welke datum de huur betaald moet zijn. Als de huur niet is betaald, dan is de huurder automatisch in verzuim. In dat geval kan er gelijk een gerechtelijke procedure opgestart worden.

Huurrecht schadevergoeding aan huurder

Huurachterstand en incasso

In de praktijk zal er meestal een incassobureau ingeschakeld worden om de achterstallige huur te incasseren. Om incassokosten bij de huurder in rekening te brengen moet er wel eerst een aanmaning zijn verzonden. Een zogenaamde 14 dagen brief. Houd bij het verzenden van deze aanmaning rekening met de in de huurovereenkomst genoemde betaalperioden. Van belang is dat de huurder een periode van 14 dagen krijgt om de huur alsnog te betalen. Meer tijd kan de huurder altijd gegeven worden en onder omstandigheden kan minder tijd ook. De huurder moet ook geïnformeerd worden dat er incassokosten betaald moeten worden als er niet binnen de afgesproken periode betaald wordt. Ook moet de huurder informatie ontvangen over de exacte omvang van de vordering en hoe hoog de incassokosten zijn.

Vergoeding buitengerechtelijke incassokosten

Vanaf juli 2012 is de wettelijke regeling “Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten” van toepassing om consumenten maar ook eenmanszaken te beschermen tegen extreem hoge incassokosten. De kosten zijn minimaal € 40,00 over de eerste € 2.500,00. In totaal kunnen maximaal 15% van de kosten in rekening gebracht worden.

Boetebeding bij huurovereenkomst

De grondslag voor het boetebeding in de huurovereenkomst zit in artikel 6:91 – 6:94 BW. De bedoeling van het boetebeding bij huurachterstand is om bijvoorbeeld een vastgestelde schadevergoeding te ontvangen bij een overtreding. Of om te zorgen dat de andere partij zijn/haar huurdersverplichting zal nakomen.

Bij het huurcontract kan in de overeenkomst zelf of in de algemene voorwaarden een boetebeding opgenomen zijn. Mocht de huurder zijn verplichting voor het betalen van de huur niet nakomen, dan is er volgens dit beding direct een boete opeisbaar. In sommige huurovereenkomsten is naast een eventuele schadevergoeding, ook een opeisbare boete opgenomen. Bijvoorbeeld een boete ter hoogte van een bepaald bedrag of een percentage van de huur per kalenderdag. De boete is bijvoorbeeld verschuldig als de huurder de huur te laat betaalt. Contractueel kan deze bepaling in de huurovereenkomst opgenomen worden.

Matiging schadevergoeding bij boetebeding

In het verleden hebben huurders een beroep op artikel 6:94 BW bij een rechter gedaan, met betrekking tot een boetebeding, om deze te matigen omdat deze onredelijk was. Het Europees Hof van Justitie (Hof van Justitie van de Europese Unie, 30 mei 2013, C-488/11) heeft zich medio 2013 expliciet uitgelaten over het boetebeding ten opzichte van een particuliere huurder (in dit geval van woonruimte, maar het zal ook van toepassing zijn op andere huurovereenkomsten, zoals garageboxen etc.). Als het volgens de rechter gaat om oneerlijke bedingen in een consumenten overeenkomst dan mag het beding niet meer gematigd worden. De bepaling is in dat geval geheel buiten toepassing. De huurder betaalt dan geen boete, omdat het boetebeding buiten toepassing is.

Volgens het Europese Hof van Justitie (de Nederlandse rechter zal de uitspraak volgen) kan het gaan om een onredelijk beding als er tussen partijen over de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden niet onderhandeld is en als het beding van toepassing is op iedere overtreding van de huurovereenkomst zonder dat er daarbij een verschil van toepassing is in de aard en de ernst van de overtreding. Tevens is het van belang of er bij het boetebeding in de huurovereenkomst wel of niet een maximaal bedrag van toepassing is.

Boetebeding in huurovereenkomst

Een boetebeding kan in de huurovereenkomst met een particulier worden opgenomen. In dat geval is van belang wat er exact in de boetebeding opgenomen wordt. Zo kan een boetebeding van toepassing zijn op een specifiek omschreven overtreding met daar aan verschillende boetebedragen gekoppeld. Ook een maximum boete kan in de overeenkomst staan. Hierdoor is een boetebeding meer in verhouding met de overtreding. Daarom zal de rechter het beding niet snel buiten toepassing verklaren.

Om het boetebeding van toepassing te laten zijn, is het verstandig deskundig juridisch advies in te winnen. Graag helpt onze huurrecht advocaat u daarbij. Bel voor een huurrecht advocaat in Arnhem (026) 442 39 13. Bel voor een huurrecht advocaat in Nijmegen (024) 388 66 80.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. M.A. Visser

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief