Buitengerechtelijke kosten en buitengerechtelijke incassokosten: BGK en BIK

Buitengerechtelijke kosten en buitengerechtelijke incassokosten: BGK en BIK. De incassowet normeert de incassokosten over een geldvordering.

De hoogte van de incassokosten wordt vastgesteld aan de hand van een percentage van de hoofdsom van de vordering. Buitengerechtelijke kosten zijn kosten die een partij maakt om haar vordering voldaan te krijgen buiten de rechtszaal. Artikel 96 lid 2 sub c boek 6 BW (Burgerlijk Wetboek) duidt de (redelijke) kosten ten verkrijging van voldoening buiten rechte aan als schade. Voor deze schade is de niet nakomende wederpartij aansprakelijk en schadeplichtig. Voor buitengerechtelijke kosten wordt ook wel de afkorting BGK gebruikt en voor buitengerechtelijke incassokosten de afkorting BIK.

Buitengerechtelijke incassokosten zijn onder andere en niet uitsluitend kosten voor het samenstellen van het dossier, het inwinnen van inlichtingen, het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van inhoudelijke correspondentie en het doen van schikkingsvoorstellen en of het voeren van schikkingsonderhandelingen.

Kosten ter voorbereiding van een procedure vallen onder de proceskosten en zijn dus geen buitengerechtelijke kosten. De proceskosten kunnen door een wederpartij in een rechtzaak worden vergoed als dit wordt gevorderd en de rechter de vordering toewijst.

Voor het in rekening brengen van buitengerechtelijke incassokosten is van belang of de schuldenaar/debiteur een consument of een zakelijke partij is.

Buitengerechtelijke incassokosten, BIK, BGK, hoogte buitengerechtelijke kosten, incassokosten, buitengerechtelijke incassokosten, buitengewone incassokosten berekenen

Buitengerechtelijke kosten in rekening brengen bij consumenten

Voor consumenten geldt dat buitengerechtelijke incassokosten in rekening mogen worden gebracht als: de consument (schuldenaar) in verzuim verkeert. Er is sprake van verzuim indien de betalingstermijn is verstreken of, als er geen termijn is overeengekomen, nadat alsnog een (redelijke) termijn voor nakoming is gesteld en deze termijn ongebruikt is verstreken en er een zogenaamde veertiendagenbrief aan de schuldenaar is verstuurd door of namens de schuldeiser.

Buitengerechtelijke incassokosten kunnen bij consumenten pas in rekening worden gebracht als is voldaan aan twee vereisten:

 1. De consument moet ten eerste in verzuim verkeren wat inhoudt dat, ofwel de betalingstermijn van de factuur moet zijn overschreden, ofwel dat de consument per brief of e-mail is aangemaand de betaling binnen een nader gespecificeerde redelijke termijn te voldoen.
 2. Ten tweede moet door of namens de schuldeiser aan de consument een veertiendagenbrief (ook wel wikbrief genoemd) worden verzonden. Deze veertiendagenbrief moet voldoen aan een aantal criteria.

Veertiendagenbrief

De vereisten voor de veertiendagenbrief/wikbrief zijn:

 • De brief is schriftelijk of per e-mail verzonden;
 • De ontvanger moet na ontvangst van de brief daadwerkelijk veertien dagen hebben om de vordering te kunnen voldoen. De formuleringen “binnen veertien dagen na heden” of “binnen veertien dagen na verzending van deze brief” is ongeldig. Wel geldig volgens de wettelijke eisen zijn “binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd” of “binnen vijftien dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”;
 • De buitengerechtelijke incassokosten zijn exact gespecificeerd in de veertiendagenbrief;
 • De gevorderde buitengerechtelijke incassokosten moeten in overeenstemming zijn met de wet. Een vordering boven het wettelijk maximum is niet toegestaan. Een vordering lager dan het wettelijke maximum is wel toegestaan. Indien de in de brief genoemde vordering lager is dan het wettelijk maximum aan buitengerechtelijke incassokosten mag in een procedure alleen het aangezegde lagere bedrag worden gevorderd.

Als niet is voldaan aan de bovenstaande voorwaarden kunnen en mogen aan een consument geen buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht.

Buitengerechtelijke incassokosten zakelijke partij

Voor het vorderen van buitengerechtelijke incassokosten van een zakelijke partij hoeft geen veertiendagenbrief verzonden te worden. De voorwaarden die gelden zijn:

 • De (buitengerechtelijke incasso) kosten moeten zijn gemaakt voor redelijke buitengerechtelijke incassohandelingen;
 • De (buitengerechtelijke incasso) kosten zijn niet gemaakt ter voorbereiding van gedingstukken en of ter instructie van de zaak (deze kosten vallen onder de proceskosten).

Voor buitengerechtelijke kosten bij zakelijke debiteuren geldt dat er sprake is van een dubbele redelijkheidstoets. Het inschakelen van een rechtshulpverlener moet redelijk zijn. Bovendien moeten de kosten van de rechtshulpverlening redelijk zijn. Er zal onder andere gekeken worden naar de verhouding van de kosten en de schade, de opstelling van partijen en het uurtarief van de ingeschakelde partij. De (buitengerechtelijke) verrichtingen moeten meer omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning, het enkel doen van een – niet aanvaard- schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier.

Incassowet/ besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten

Per 1 juli 2012 zijn de nieuwe Incassowet en het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten in werking getreden. In de praktijk betekent dit dat regeling overzichtelijker en duidelijker is geworden. Indien is voldaan aan de wettelijke vereisten zal de rechter de incassokosten niet meer matigen.

Houdt u er wel rekening mee dat indien de vordering waarover u incassokosten vordert dateert van voor 1 juli 2012 dat de (buitengerechtelijke) incassokosten in dat geval niet overeenkomstig de staffel mogen worden vastgesteld. Of de nieuwe wetgeving ook daadwerkelijk zorgt dat consumenten en bedrijven niet meer worden geconfronteerd met onredelijk hoge incassokosten is twijfelachtig.

In de praktijk is het verstandig in rekening gebrachte incassokosten altijd te laten controleren. Incassobureaus houden zich niet altijd aan de geldende wet- en regelgeving en brengen nog steeds onredelijk hoge incassokosten in rekening.

Het Landelijk Overleg van Kantonsectorvoorzitters (LOK) heeft op 12 december 2005 in een richtlijn vastgelegd dat buitengerechtelijke incassokosten ook in kort geding toegewezen kunnen worden.

Hoogte buitengerechtelijke incassokosten

De buitengerechtelijke incassokosten bereken je over de hoofdsom, vermeerderd met de verschuldigde wettelijkerente, wettelijke handelsrente of contracturele rente. In het Besluit BIK is een staffel/tabel opgenomen waaruit de hoogte van de incassokosten kan worden afgeleid. Door gebruik te maken van een rekentool kunt u eenvoudig zelf de buitengerechtelijke kosten berekenen.

De minimale incassokosten zijn € 40,- en de maximum incassokosten zijn € 6.775,-. Hoe hoger de openstaande vordering hoe lager het percentage is dat aan buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag worden gebracht.

Advies over buitengerechtelijke kosten

Heeft u vragen over incasso, buitengerechtelijk kosten of een ander juridische kwestie dan kunt u altijd gratis en vrijblijvend bellen met 0800-4455000. Als u onderstaand contactformulier invult, nemen wij contact met u op.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief