Ondernemingsrecht

Wettelijke rente, wettelijke handelsrente en contractuele rente

Wettelijke rente: Een conflict over een overeenkomst, is tevens een incassogeschil als de prestatie het voldoen van een geldsom is. Bij de meeste ondernemers worden niet alle facturen op tijd betaald. Consumenten krijgen te maken met incassokosten en rente als ze rekening niet tijdig betalen. In deze gevallen krijgen de ondernemer en consument te maken met de wettelijke rente.

De wettelijke rente uit artikel 119 boek 6 BW houdt in dat de schuldeiser, als een factuur niet op tijd is betaald, rente rekent over het factuurbedrag. De in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde wettelijke rente en wettelijke handelsrente gelden als een genormeerde schadevergoeding voor de schuldeiser, omdat zijn factuur niet tijdig betaald is.

Welke soort rente

Er zijn drie vormen van rente:

 • de wettelijke rente;
 • wettelijke handelsrente;
 • en contractuele rente.

Over de toepasselijke rente, het vorderen van rente en het betalen bestaat veel onduidelijkheid. Wees voorzichtig. Maar laat u ook niet van de wijs brengen.

rente, wettelijke rente, contractuele rente, wettelijke handelsrente, wettelijke rente niet handelstransacties, handelsrente, berekenen wettelijke rente, handelsrente berekenen,wettelijke rente consumenten
Rente in rekening brengen, bevordert het betalen van facturen.

Wettelijke rente in rekening brengen?

Voor het in rekening brengen van rente moet de schuldenaar in verzuim zijn. Als er geen datum is vastgesteld waarop de overeenkomst moet zijn nagekomen, moet de schuldenaar eerst in gebreke worden gesteld. Het verzuim treedt in dat geval in na de ingebrekestelling. In de ingebrekestelling is een redelijke termijn geboden om alsnog na te komen. Als de in de ingebrekestelling opgenomen termijn verstreken is, verkeert de schuldenaar in verzuim.

Verzuim treedt van rechtswege in als een betaaldatum is afgesproken en deze datum verstrijkt zonder dat het geldbedrag is voldaan. Er is in dat geval dus geen ingebrekestelling nodig. Een betaaldatum is vaak opgenomen in de factuur. De betaaldatum kan dus eenzijdig worden vastgelegd. De uiterste betaaldatum hoeft dus niet overeengekomen te worden tussen partijen.

Wettelijke rente

De wettelijke rente is van toepassing op alle transacties waarin de wederpartij een consument is. Wettelijke rente is dus van toepassing op alle niet-handelstransacties. De rente geldt op jaarbasis en er is sprake van zogenaamde rente-op-rente. De rente berekenen we over het bedrag van de openstaande vordering inclusief de rente over eerdere jaren. Het bedrag waarover wettelijke rente wordt gerekend, wordt dus ieder jaar hoger.

Momenteel (mei 2021) is de wettelijke rente 2 procent. Dit percentage wordt elke 6 maanden opnieuw vastgesteld. Ga dus goed na of u de juiste percentages hanteert bij het berekenen van rente en houdt er rekening mee dat op uw vordering verschillende rentepercentages van toepassing kunnen zijn.

Bij een handelstransactie ontstaan voor 8 augustus 2002 rekenen we wettelijke rente en geen wettelijke handelsrente.

Wettelijke handelsrente

In artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek is de wettelijke handelsrente vastgelegd. Het artikel is gebaseerd op Europese richtlijn (2000/35). Ook bij wettelijke handelsrente geldt dat er sprake moet zijn van verzuim van de schuldenaar. Indien bij een handelstransactie geen betalingstermijn is overeengekomen treedt van rechtswege verzuim in:

 • 30 dagen nadat een factuur of een aan een factuur gelijkwaardig betalingsverzoek is ontvangen;
 • Als de datum waarop de factuur is ontvangen onduidelijk is, 30 dagen na de dag waarop de prestatie waarop de betaling ziet is ontvangen;
 • Indien aanvaarding van de prestatie nodig is, 30 dagen nadat de prestatie is aanvaard of 30 dagen na het verstrijken van de termijn voor aanvaarding.

De wettelijke handelsrente bereken je over het geldbedrag dat voortvloeit uit de handelsovereenkomst zelf. Voor rente over schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de overeenkomst geldt de normale wettelijke rente. Indien de schuldenaar niet in verzuim is, is een ingebrekestelling noodzakelijk.

Momenteel (mei 2021) is de wettelijke handelsrente 8 procent. Ook voor de handelsrente geldt dat er sprake is van samengestelde rente, ofwel rente op rente.

Let op: Bij vordering van voor 8 augustus 2002 geldt geen wettelijke handelsrente. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd

rente, wettelijke rente, contractuele rente, wettelijke handelsrente, wettelijke rente niet handelstransacties, handelsrente, berekenen wettelijke rente, handelsrente berekenen,wettelijke rente consumenten, handelrente
Rente-op-rente ofwel samengestelde rente.

Wat is een handelstransactie?

Gezien het grote verschil tussen de wettelijke rente en de wettelijke handelsrente is het van belang om goed voor ogen te hebben wanneer er sprake is van een handelstransactie.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie definieert ‘handelstransactie’ als een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties. De transactie bestaat uit het leveren van goederen of verrichten van diensten tegen vergoeding. Een onderneming is volgens het Hof van Justitie elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit. Een organisatie kan uit een enkele persoon bestaan. Er moet sprake zijn van gestructureerde en duurzaam uitgevoerde activiteiten. Bovendien moet de overeenkomst binnen het kader van die activiteit liggen.

Om te beoordelen of er sprake is van een handelstransactie wegen we uiteindelijk alle feiten en omstandigheden af. Het gebruiken van een handelsnaam en het verzenden van facturen onder die handelsnaam kan bijvoorbeeld een relevante omstandigheid zijn.

Contractuele rente

Contractuele rente wordt overeengekomen en zal hoger zijn dan de normale wettelijke rente of de wettelijke rente voor een handelstransactie. Indien u contractuele rente in rekening brengt bij een consument dan kan de rechter oordelen dat het rente beding oneerlijk is en daarom buiten toepassing blijft. Moet u al consument wettelijke rente betalen op grond van een overeenkomst? Laat in dat geval goed beoordelen of het rente beding geldig is. In veel gevallen betaalt een consument geen wettelijke rente.

Wettelijke rente berekenen

Het berekenen van (wettelijke) rente is ingewikkeld. De rentepercentages worden iedere zes maanden vastgesteld. Bij een vordering die enkele jaren openstaat, rekenen we met verschillende percentages. Alvorens de wettelijke rente te berekenen, stelt u vast welke rente u mag rekenen. Het is ook belangrijk vanaf welke datum de schuldenaar in verzuim is. Daarnaast is belangrijk of de rente al dan niet samengesteld (rente-over-rente) is. U kunt gebruik maken van deze rekentool voor het berekenen van rente. Met de bovenstaande informatie kunt u de rekentool eenvoudig invullen. Houdt er rekening mee dat een rechter een vordering afwijst indien de gevorderde rente eerder lager is aangezegd of gevorderd.

Indien u vragen heeft over incassoprocedures wettelijke rente, wettelijke handelsrente of incassokosten dan kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met 0800 – 44 55 000.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief