Wettelijke rente. Een conflict over een overeenkomst, is tevens een incassogeschil als de prestatie het voldoen van een geldsom is. Bij de meeste ondernemers worden niet alle facturen op tijd betaald. Consumenten krijgen te maken met incassokosten en rente als ze rekening niet tijdig betalen.

De wettelijke rente uit artikel 119 boek 6 BW houdt in dat de schuldeiser als een factuur niet op tijd wordt betaald rente over het factuurbedrag mag rekenen. De in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde wettelijke rente en wettelijke handelsrente gelden als een genormeerde schadevergoeding voor de schuldeiser, omdat zijn factuur niet tijdig betaald is.

Welke soort rente

Onduidelijk is vaak wanneer welke rente in rekening mag worden gebracht.

Er zijn drie vormen van rente:
• wettelijke rente;
• wettelijke handelsrente;
• contractuele rente.

rente, wettelijke rente, contractuele rente, wettelijke handelsrente, wettelijke rente niet handelstransacties, handelsrente, berekenen wettelijke rente, handelsrente berekenen,wettelijke rente consumenten
Door rente in rekening te brengen wordt het betalen van facturen bevorderd.

Wettelijke rente in rekening brengen?

Voor het in rekening brengen van rente moet de schuldenaar in verzuim te zijn. Als er geen datum is vastgesteld waarop de overeenkomst moet zijn nagekomen, moet de schuldenaar in gebreke te worden gesteld. Het verzuim treedt in dat geval in na de ingebrekestelling. In de ingebrekestelling wordt een redelijke termijn geboden waarbinnen alsnog nagekomen moet worden. Als de in de ingebrekestelling opgenomen termijn verstreken is, verkeert de schuldenaar in verzuim.

Verzuim treedt van rechtswege in als een betaaldatum is afgesproken en deze datum verstrijkt zonder dat het geldbedrag is voldaan. Er hoeft in dat geval dus geen ingebrekestelling verzonden te worden. De betaaldatum kan vermeld worden in de factuur en kan dus eenzijdig worden vastgelegd. De uiterste betaaldatum hoeft dus niet overeengekomen te worden tussen partijen.

Wettelijke rente

De wettelijke rente is van toepassing op alle transacties waarin de wederpartij een consument is. De wettelijke rente is dus van toepassing op alle niet-handelstransacties. De wettelijke rente geldt op jaarbasis en er is sprake van zogenaamde rente-op-rente. De rente wordt berekend over het bedrag van de openstaande vordering inclusief de rente over eerdere jaren. Het bedrag waarover wettelijke rente wordt gerekend, neemt derhalve ieder jaar toe.

Momenteel is de wettelijke rente 2 procent. Dit percentage wordt elke 6 maanden opnieuw vastgesteld. Ga dus goed na of u de juiste percentages hanteert bij het berekenen van rente en houdt er rekening mee dat op uw vordering verschillende rentepercentages van toepassing kunnen zijn.

Indien er sprake is van een handelstransactie ontstaan voor 8 augustus 2002 dient tevens de wettelijke rente gehanteerd te worden en niet de wettelijke handelsrente.

Wettelijke handelsrente

In artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek is de wettelijke handelsrente vastgelegd. Het artikel is gebaseerd op Europese richtlijn (2000/35). Ook bij wettelijke handelsrente geldt dat er sprake moet zijn van verzuim van de schuldenaar. Indien bij een handelstransactie geen betalingstermijn is overeengekomen treedt van rechtswege verzuim in:

  • 30 dagen nadat een factuur of een aan een factuur gelijkwaardig betalingsverzoek is ontvangen;
  • Als de datum waarop de factuur is ontvangen onduidelijk is, 30 dagen na de dag waarop de prestatie waarop de betaling ziet is ontvangen;
  • Indien de prestatie eerst aanvaard moet worden, 30 dagen nadat de prestatie is aanvaard of 30 dagen na het verstrijken van de termijn voor aanvaarding.

De wettelijke handelsrente bereken je over het geldbedrag dat voortvloeit uit de handelsovereenkomst zelf. Voor rente over schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de overeenkomst geldt de normale wettelijke rente. Indien de schuldenaar niet in verzuim verkeert, dient een ingebrekestelling verzonden te worden.

Momenteel is de wettelijke handelsrente 8 procent. Ook voor de handelsrente geldt dat er sprake is van samengestelde rente, ofwel rente op rente.

rente, wettelijke rente, contractuele rente, wettelijke handelsrente, wettelijke rente niet handelstransacties, handelsrente, berekenen wettelijke rente, handelsrente berekenen,wettelijke rente consumenten, handelrente
Rente-op-rente ofwel samengestelde rente.

Let op: Indien de vordering dateert van voor 8 augustus 2002 dan kan geen wettelijke handelsrente worden gerekend. In dat geval kan slechts de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

Wat is een handelstransactie?

Gezien het grote verschil tussen de wettelijke rente en de wettelijke handelsrente is het van belang om goed voor ogen te hebben wanneer er sprake is van een handelstransactie.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie definieert ‘handelstransactie’ als een transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties op grond waarvan goederen worden geleverd of diensten worden verricht tegen vergoeding. Een onderneming is volgens het Hof van Justitie elke organisatie die handelt in het kader van haar zelfstandige economische of beroepsmatige activiteit. Een organisatie kan uit een enkele persoon bestaan. Er moet sprake zijn van activiteiten die gestructureerde en duurzaam uitgevoerd worden. Bovendien moet de overeenkomst binnen het kader van die activiteit liggen.

Om te beoordelen of er sprake is van een handelstransactie zullen uiteindelijk alle feiten en omstandigheden moeten worden afgewogen. Het gebruiken van een handelsnaam en het verzenden van facturen onder die handelsnaam kan onder andere als relevante omstandigheid worden gezien.

Contractuele rente

Contractuele rente wordt overeengekomen en zal hoger zijn dan de normale wettelijke rente of de wettelijke rente voor een handelstransactie. Indien u contractuele rente in rekening brengt bij een consument dan kan de rechter oordelen dat het rente beding oneerlijk is en daarom buiten toepassing blijft. Indien u als consument contractuele rente in rekening wordt gebracht, laat dan altijd goed beoordelen of het rente beding toegelaten is.

Wettelijke rente berekenen

Het berekenen van (wettelijke) rente is ingewikkeld. Rentepercentages worden iedere zes maanden vastgesteld. Indien het gaat over een vordering die enkele jaren openstaat moet gerekend worden met verschillende percentages. Alvorens de wettelijke rente te berekenen, dient u vast te stellen welke rente u mag rekenen, vanaf welke datum de schuldenaar in verzuim is en of de rente al dan niet samengesteld (rente-over-rente) is en berekend moet worden. U kunt gebruik maken van deze rekentool voor het berekenen van rente. Met de bovenstaande informatie kunt u de rekentool eenvoudig invullen. Houdt er rekening mee dat een rechter een vordering afwijst indien de gevorderde rente eerder lager is aangezegd of gevorderd.

Indien u vragen heeft over incassoprocedures wettelijke rente, wettelijke handelsrente of incassokosten dan kunt u gratis en vrijblijvend contact opnemen met 0800 – 44 55 000.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres