Schade door schoonmaakwerkzaamheden

Schade door schoonmaakwerkzaamheden: Een schoonmaak bedrijf gebruikt een zuurhoudend schoonmaakmiddel op een stenen vloer. De vloer is van Chinees hardsteen en is niet geschikt voor behandeling met een zuurhoudend schoonmaakmiddel. De vloer raakt dan ook beschadigd door het schoonmaken. De eigenaar van de vloer stelt het schoonmaakbedrijf aansprakelijk.

De partijen sluiten en overeenkomst. Het schoonmaakbedrijf maakt schoon. De opdrachtgever betaalt. Het schoonmaakbedrijf is op grond van artikel 7:760 lid 1 BW aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebrekkige of ongeschikte materialen en hulpmiddelen. De opdrachtgever toont aan dat er door het schoonmaken schade ontstond. Het schoonmaakbedrijf is volgens de rechter aansprakelijk voor de schade die ontstond door het gebruik van een schoonmaakmiddel op een ondergrond die daarvoor niet geschikt was. De opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden van het schoonmaakbedrijf niet geaccepteerd volgens de rechter. De algemene voorwaarden en uitsluiting van de aansprakelijkheid die daarin zijn opgenomen, zijn daarom niet van toepassing. De rechter wijst de claim van de opdrachtgever van het schoonmaakbedrijf daarom toe.

Schade door schoonmaakwerkzaamheden, aansprakelijkheid schoonmaakbedrijf, ongeschikt schoonmaakmiddel, artikel 7:760 lid 1 BW, Rechtbank Gelderland 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6387

Aansprakelijkheid voor gebruik ongeschikt schoonmaakmiddel

De rechter gaat eerst in op de algemene zorgplicht van de schoonmaker. De schoonmaker is in deze zaak de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet de overeengekomen werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren. Dit betekent onder andere dat de gebruikte materialen geschikt moeten zijn voor het werk. Op het schoonmaakbedrijf rust derhalve de verplichting om een schoonmaakmiddel te gebruiken dat geen schade aanricht aan de ondergrond:

‘Uit de wet volgt dat PFC als aannemer de zorg van een goed opdrachtnemer in acht moet nemen (artikel 7:401 BW). Voor de schoonmaakwerkzaamheden die in deze zaak aan de orde zijn, betekent dit onder meer dat gebruik wordt gemaakt van een schoonmaakmiddel dat geschikt is voor het soort tegels dat moet worden gereinigd.’

Artikel 7:760 lid 1 BW ongeschikte materialen en hulpmiddelen

De rechter benoemt daarna een meer specifieke bepaling uit de wet. De wet bevat een bepaling over het gebruik van gebrekkige en ongeschikte materialen en hulpmiddelen door een aannemer. Artikel 7:760 lid 1 BW bepaalt dat het gebruik van gebrekkige of ongeschikte materialen en hulpmiddelen voor rekening van de aannemer komt:

Artikel 7: 760 lid 1 Burgerlijk Wetboek: De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van het werk, die te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van door de aannemer gebruikte materialen of hulpmiddelen, komen voor rekening van de aannemer.

Ondeugdelijke uitvoering aangenomen werk

Het bewijs van de schade bestaat onder andere uit foto’s van de stenen voor en na de schoonmaakwerkzaamheden. De rechter stelt op grond van de foto’s vast dat de tegels beschadigd zijn. Daarnaast staat vast dat er een zuurhoudend schoonmaakmiddel is gebruikt en dat Chinees hardsteen een zachte steensoort is die niet tegen zuur kan. De rechter stelt daarom vast dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door het schoonmaakbedrijf:

´Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de tegels zijn beschadigd doordat PFC een zuurhoudend schoonmaakmiddel heeft gebruikt en dat de witte vlekken en uitgebeten randen dus het gevolg zijn van een ondeugdelijke uitvoering van het aangenomen werk. Omdat de gevolgen van de ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten zijn aan door PFC gebruikte materialen of hulpmiddelen, komen die gevolgen voor rekening van PFC (artikel 7:760 lid 1 BW). Het voorgaande betekent dat PFC toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen.´

Uitsluiting aansprakelijkheid in algemene voorwaarden

Het schoonmaakbedrijf doet een beroep op haar algemene voorwaarden. De vraag bij algemene voorwaarden is altijd of ze van toepassing zijn. In dit geval beslist de rechter dat niet is aangetoond dat de algemene voorwaarden geaccepteerd zijn. Het schoonmaakbedrijf kan daarom geen beroep doen op de uitsluiting van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden:

‘Ter zitting heeft PFC aangevoerd dat een offerte die op 2 juni 2021 aan [eisende partij] is gestuurd een link bevatte en dat via die link ook algemene voorwaarden konden worden geaccepteerd. In deze procedure is echter niet komen vast te staan dat de algemene voorwaarden door [eisende partij] zijn geaccepteerd, zodat de aansprakelijkheid van PFC niet door haar algemene voorwaarden is beperkt of uitgesloten.’

Schadevergoeding in natura – Stenen schoonmaken

Het schoonmaakbedrijf biedt aan de schade te herstellen. Uit rapportages van deskundigen blijkt echter dat het schoonmaken van de beschadigde stenen niet mogelijk is. De rechter wijst daarom het aanbod van het schoonmaakbedrijf om de schade zelf te herstellen af:

‘Op basis van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat herstel of gedeeltelijke vervanging van de tegels niet meer mogelijk is. Alleen door alle tegels te vervangen, kan het terras van [eisende partij] in de oude staat worden teruggebracht.‘

Nieuw voor oud – schadebegroting

De resterende vraag is wat de omvang is van de schade. Het schoonmaakbedrijf doet een beroep op de ‘nieuw voor oud’ aftrek. ‘Nieuw voor oud’ betekent dat we bij de schadevergoeding rekening houden met waardevermindering. Het schoonmaakbedrijf vindt dus dat de opdrachtgever er financieel op vooruit gaat als de stenen op kosten van het schoonmaakbedrijf worden vervangen. De schadelijdende partij mag niet verrijkt worden door de schadevergoeding. In dit geval is de economische waarde van de stenen echter gelijk aan de nieuw waarde. De rechter wijst daarom de volledige kosten voor het vervangen van de stenen toe:

‘Hoewel PFC heeft aangevoerd dat dat de schadebegroting moet worden gecorrigeerd vanwege de aftrek “nieuw voor oud”, heeft zij niets aangevoerd over de omvang van een dergelijke aftrek. Ook heeft PFC niet betwist dat bij Chinees hardsteen in feite geen sprake is van afschrijving of waardevermindering door tijdsverloop, omdat het een oneindige houdbaarheid heeft. Ter zitting heeft [eisende partij] onbetwist gesteld dat als de tegels goed waren schoongemaakt, zijn terras in feite ook weer als nieuw zou zijn geweest.‘

Advocaat aansprakelijkheidsrecht inschakelen

Wilt u weten of u recht hebt op een schadevergoeding of verplicht bent om de schade van een ander te betalen? Een advocaat aansprakelijkheidsrecht geeft u direct inzicht in uw mogelijkheden. Neem contact op. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Gelderland 16 november 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:6387

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief