Dagopvang raakt kind 15 minuten kwijt – Moeder getraumatiseerd

Een jongen met een verstandelijke beperking gaat tussen 2016 en 2018 naar een dagopvang. De jongen is op dat moment 3-5 jaar. Bij de dagopvang is bekend dat de jongen continu toezicht nodig heeft en dat er een grote kans bestaat dat de jongen wegloopt. Op een gegeven moment is de jongen gedurende 15 minuten kwijt. De medewerkers van de dagopvang vinden de jongen terug aan de overkant van de weg en lichten de ouders in. De moeder van het kind stelt hierdoor getraumatiseerd te zijn. Hierdoor zou onder andere studievertraging zijn ontstaan. De moeder vindt dat de dagopvang aansprakelijk is wegens wanprestatie en/of onrechtmatig handelen.

In deze recente procedure bij de rechtbank Midden-Nederland oordeelt de rechter dat het dagverblijf niet onrechtmatig handelde ten opzichte van de moeder van het kind. Bovendien is er geen sprake van een schending van een gesloten overeenkomst (wanprestatie). De rechter wijst de schadeclaim daarom af.

Waarom bespreken we deze uitspraak

De claim in deze procedure komt nogal vreemd over. Het slachtoffer stelt veel schade geleden te hebben, omdat zij achteraf hoorde dat haar zoon 15 minuten aan het toezicht van de dagopv ang was ontsnapt. De uitspraak benadrukt wel een aantal belangrijk aspecten van het letselschade recht. Beoordeel voor een schadeclaim goed wie de partijen betrokken partijen zijn. Voor een schadeclaim is schade nodig. Dat er iets niet helemaal goed ging, betekent niet dat er automatisch recht bestaat op een schadevergoeding. Daarnaast speelt in deze procedure de relativiteit. Het relativiteitsbeginsel houdt in dat alleen een beroep kan worden gedaan op een normschending als de norm bedoelt is om het slachtoffer te beschermen.

Dagopvang raakt kind 15 minuten kwijt, Rechtbank Midden-Nederland 11 oktober 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5839

Geen overeenkomst dus geen wanprestatie

Om gebruik te maken van de dagopvang is een overeenkomst gesloten. De partijen bij deze overeenkomst zijn de zoon van de eiser en de dagopvang. Omdat er geen sprake is van een overeenkomst tussen de moeder en de dagopvang kan er geen sprake zijn van een schending van een overeenkomst. De rechter wijst daarom een beroep op wanprestatie af:

‘Nu de overeenkomst niet is gesloten tussen Stichting [stichting] en [eiseres] , kan Stichting [stichting] ook niet jegens [eiseres] tekortschieten in de nakoming daarvan en kan er dus geen sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming.’

Schending zorgplicht en onrechtmatig handelen jegens zoon

De rechter stelt vast dat er sprake is van een schending van de zorgplicht ten opzichte van de zoon van de eiser. De zoon had speciale zorg en toezicht nodig. Dat de medewerkers van de opvang de zoon uit het oog verloren en hij ontsnapte, is daarom eens schending van de zorgplicht:

‘Tussen partijen staat niet ter discussie dat [de zoon] speciale zorg nodig had. Tussen partijen staat ook niet ter discussie dat [de zoon] continu in het oog gehouden moest worden, deuren gesloten moesten blijven en moesten zijn voorzien van een hoge deursluiting of op slot moesten worden gedraaid, omdat er een reëel risico op weglopen bestond. Vast staat ook dat [de zoon] heeft kunnen weglopen en dat langer dan slechts een heel kort ogenblik het toezicht op [de zoon] ontbroken heeft. Er is dus sprake van schending van de zorgplicht door de twee werknemers van Stichting [stichting] jegens [de zoon].’

Schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen jegens een ander

De rechter wijst de schadeclaim af. Het handelen van de dagopvang is niet onrechtmatig ten opzichte van de moeder. De rechter benoemt de beperkte mogelijkheden die bestaan om een schadevergoeding te krijgen als jegens een ander onrechtmatig gehandeld wordt. Shockschade en affectieschade bieden deze mogelijkheid. Deze schadevergoedingen zijn mogelijk als een naaste ernstig gewond raakt of overlijdt. In dit geval is alles goed afgelopen en wordt gelukkig niet aan de voorwaarden voor deze schadevergoedingen voldaan:

‘[eiseres] vordert schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen van (de werknemers van) Stichting [stichting] . De kantonrechter stelt echter vast dat de geschonden norm, namelijk de zorgplicht jegens [de zoon], niet primair in het leven is geroepen ter voorkoming van schade bij zijn moeder. In de wet en in jurisprudentie bestaan beperkte uitzonderingen waarbij ook een secundair slachtoffer recht heeft op schadevergoeding indien onrechtmatig is gehandeld jegens een ander, te denken valt aan shockschade of affectieschade. Een schadevergoedingsplicht voor dergelijke schades komt echter alleen aan de orde wanneer [de zoon] ernstig gewond zou zijn geraakt of zou zijn overleden. Daarvan is hier (gelukkig) geen sprake.’

Bespreek uw schade met een advocaat

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of vul het onderstaande contactformulier in.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres


  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Midden-Nederland 11 oktober 2023, ECLI:NL:RBMNE:2023:5839

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief