Hoe werkt incasso?

De Wet Buitengerechtelijke Incassokosten regelt de hoogte van incassokosten en voorkomt discussies over de vraag of deze kosten terecht in rekening zijn gebracht. De hoogte van de incassokosten zijn een percentage van het door de debiteur verschuldigde bedrag. Het percentage is een maximumpercentage dat wordt berekend over de hoofdsom. Dit geldt dus niet voor de rente. Over wettelijke rente, wettelijke handelsrente en contractuele rente leest u hier meer.

Op 1 juli 2012 is nieuwe wetgeving in werking getreden op het gebied van buitengerechtelijke incassokosten. Deze regeling geldt voor vorderingen waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim raakt.

De hoofdregel is dat deze regeling buitengerechtelijke incassokosten alleen van toepassing is, als er een overeenkomst bestaat waaruit de verbintenis tot betaling van een geldsom voortvloeit. Bijvoorbeeld indien een consument iets koopt en vervolgens de koopsom niet betaalt. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen consumenten en bedrijven.

Incassokosten consumenten

De incassokosten zijn niet zomaar verschuldigd. Er moet sprake zijn van verzuim. De schuldenaar (consument) zal eerst moeten worden aangemaand, voordat aanspraak kan worden gemaakt op incassokosten. Als de debiteur binnen een termijn van 14 dagen niet alsnog betaalt, dan is de schuldenaar het percentage van de hoofdsom verschuldigd.

De nieuwe regels zijn voor consumenten van dwingend recht. Dit betekent dat hiervan niet ten nadele van de consument kan worden afgeweken. Het is derhalve niet mogelijk om een consument hogere incassokosten in rekening te brengen. Afwijkende afspraken kunnen door de rechter opzij worden gezet, zelfs zonder dat daar om gevraagd wordt.

Incassokosten bedrijven

Als de debiteur geen consument is, is de nieuwe regelgeving van regelend recht. Dit betekent dat partijen zelf afspraken kunnen maken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen.

Vaak zien wij dat in contracten en algemene voorwaarden (boete)bepalingen worden opgenomen, die de vergoeding van (buitengerechtelijke) incassokosten regelen. Het is belangrijk om te beseffen dat (boete)bepalingen die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving, kunnen worden vernietigd door een rechter. U loopt dan het risico dat u op deze bedingen geen beroep meer kunt doen. U doet er dus verstandig aan om uw contracten en algemene voorwaarden op dit punt grondig na te lopen.

Wat betekent de nieuwe regeling voor u als schuldeiser?

Het is belangrijk dat u uw aanmaningsprocedure aanpast. Als u niet aan de eisen voldoet die de nieuwe wet stelt, dan zullen de gevorderde incassokosten in geval van een gerechtelijke procedure door de behandelende rechter niet worden toegewezen.

Om dit te voorkomen kunnen onderstaande aandachtspunten behulpzaam zijn.

● uw factuur moet een duidelijke betalingstermijn te vermelden;
● nadat de bovengenoemde betalingstermijn is verstreken, is uw debiteur in verzuim;
● daarna stuurt u een aanmaning die aan de volgende criteria voldoet:
1. de debiteur moet in de gelegenheid worden gesteld om het factuurbedrag alsnog te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de brief;
2. op de aanmaning staat het exacte bedrag aan incassokosten dat in rekening wordt gebracht als de debiteur de hoofdsom niet tijdig voldoet;
3. de incassokosten moeten worden berekend aan de hand van de wettelijke staffel (onderstaand):
● indien u niet btw-plichtig bent dan dient er 21% btw over de incassokosten in rekening te worden gebracht; u moet dit expliciet vermelden;
● u moet vermelden dat u uw vordering uit handen geeft als er niet binnen 14 dagen na dagtekening van de brief wordt betaald.

Hoogte incassokosten

Het minimumbedrag voor incassokosten is € 40,–. De bovengrens voor de vergoeding van incassokosten is bepaald op € 6.775,–. De incassokosten die in rekening mogen worden gebracht zijn afhankelijk van de hoofdsom conform onderstaande staffel.

hoofdsom hoogte incassokosten (1-7-2012)

de eerste € 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)
volgende € 2.500 € 375 + 10% (hoofdsom minus € 2.500) € 675
volgende € 5.000 € 625 + 5% (hoofdsom minus € 5.000) € 875
volgende € 190.000 € 875 + 1% (hoofdsom minus € 10.000) € 2.775
boven € 100.000 € 2.775 + 0,5% (hoofdsom minus € 100.000) max. € 6.775

Meerdere vorderingen op dezelfde debiteur

Indien u nog geen aanmaning heeft verzonden en u heeft meerdere vorderingen op dezelfde debiteur dan dient u alle hoofdsommen bij elkaar op te tellen en over dat bedrag de incassokosten te berekenen.

Is uw debiteur een bedrijf?

In dat geval zijn de bovengenoemde regels ook van toepassing. Voor wat betreft overeenkomsten tussen bedrijven onderling kan worden afgeweken van de regelgeving. Bijvoorbeeld door middel van algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn.

Indien u nog vragen heeft, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Bel 0800-4455000 of vul het contactformulier in. Wij staan u graag te woord!

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres