Ondernemingsrecht

Incasso-traject

Een incasso-traject wordt ingezet om een schuldenaar alsnog tot betaling te bewegen. Allereerst wordt een buitengerechtelijk incasso-traject gestart. Als betaling uitblijft kan betaling bij de rechtbank worden afgedwongen.

Veel vragen over het incasso-traject gaan over incassokosten. De Wet Buitengerechtelijke Incassokosten regelt de hoogte van incassokosten en voorkomt discussies over de vraag of deze kosten terecht in rekening zijn gebracht.

Incasso-traject: incassokosten

De hoogte van de incassokosten zijn een percentage van het door de debiteur verschuldigde bedrag. Het percentage is een maximumpercentage dat wordt berekend over de hoofdsom. Dit geldt dus niet voor de rente. Lees meer over wettelijke rente, wettelijke handelsrente en contractuele rente.

Op 1 juli 2012 is nieuwe wetgeving in werking getreden op het gebied van buitengerechtelijke incassokosten. Deze regeling geldt voor vorderingen waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim raakt.

De hoofdregel is dat deze regeling buitengerechtelijke incassokosten alleen van toepassing is, als er een overeenkomst bestaat waaruit de verbintenis tot betaling van een geldsom voortvloeit. Bijvoorbeeld indien een consument iets koopt en vervolgens de koopsom niet betaalt. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen consumenten en bedrijven.

Incasso-traject consumenten

De incassokosten zijn niet zomaar verschuldigd. Er moet sprake zijn van verzuim. De schuldenaar (consument) zal eerst moeten worden aangemaand, voordat aanspraak kan worden gemaakt op incassokosten. Als de debiteur binnen een termijn van 14 dagen niet alsnog betaalt, dan is de schuldenaar het percentage van de hoofdsom verschuldigd.

De nieuwe regels zijn voor consumenten van dwingend recht. Dit betekent dat hiervan niet ten nadele van de consument kan worden afgeweken. Het is derhalve niet mogelijk om een consument hogere incassokosten in rekening te brengen. Afwijkende afspraken kunnen door de rechter opzij worden gezet, zelfs zonder dat daar om gevraagd wordt.

Betaal dan ook alleen de incassokosten als deze kloppen (zie ook de consumentenwijzer over incassokosten)

Incassokosten bedrijven

Als de debiteur geen consument is, is de nieuwe regelgeving van regelend recht. Dit betekent dat partijen zelf afspraken kunnen maken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen.

Vaak zien wij dat in contracten en algemene voorwaarden (boete)bepalingen worden opgenomen, die de vergoeding van (buitengerechtelijke) incassokosten regelen. Het is belangrijk om te beseffen dat (boete)bepalingen die niet in overeenstemming zijn met de nieuwe wetgeving, kunnen worden vernietigd door een rechter. U loopt dan het risico dat u op deze bedingen geen beroep meer kunt doen. U doet er dus verstandig aan om uw contracten en algemene voorwaarden op dit punt grondig na te lopen.

Kansen en kosten bij incasso

Voordat wij gaan beginnen aan het incassotraject geven wij advies over de haalbaarheid. Een heldere en gedegen beoordeling. In dit advies worden kansen en kosten afgewogen waarna wordt besloten de incassoprocedure op te starten, even uit te stellen of te staken.

Het incassotraject is onder te verdelen in:

 1. buitengerechtelijk incasso-traject;
 2. het incasso-traject bij de rechter.

Buitengerechtelijk incasso-traject

In het buitengerechtelijke traject wordt in onderhandeling getreden met de debiteur. Er volgt een aanmaning vanuit onze advocaten waarin de puntjes op de ‘i’ worden gezet en de vordering klaar wordt gezet voor de gang naar de rechter.

Als daadwerkelijk gelden worden geïnd, hanteren wij de branchestaffel die hieronder is opgenomen. Vaak is het zo dat de debiteur ook de wettelijke incassokosten en rente boven op de hoofdsom vergoedt.

Als de debiteur inhoudelijk verweer voert, zijn wij op grond van de beroepsregels verplicht een tarief in rekening te brengen. Dit overleggen wij vooraf met u.

Incassoprocedure bij de rechtbank

Zijn juridische stappen onvermijdelijk? Dan adviseren wij u over de haalbaarheid en kunnen wij ook het gerechtelijk traject geheel voor u afhandelen. In dit traject wordt een rechter verzocht bij vonnis de vordering toe te wijzen en om een executoriale titel af te geven voor uw vordering. De rechter bepaalt dan dat de vordering uitvoerbaar bij voorraad is. Dit betekent dat u een deurwaarder kunt inschakelen om de vordering ten uitvoer te leggen. Over de te voeren procedure worden vooraf sluitende afspraken gemaakt. Mogelijkheden die wij bieden zijn op basis van uurtarief of tegen een vaste prijs.

Wat betekent de nieuwe regeling voor u als schuldeiser?

Het is belangrijk dat u uw aanmaningsprocedure aanpast. Als u niet aan de eisen voldoet die de nieuwe wet stelt, dan zullen de gevorderde incassokosten in geval van een gerechtelijke procedure door de behandelende rechter niet worden toegewezen.

Om dit te voorkomen kunnen onderstaande aandachtspunten behulpzaam zijn.

 • uw factuur moet een duidelijke betalingstermijn te vermelden;
 • nadat de bovengenoemde betalingstermijn is verstreken, is uw debiteur in verzuim;
 • daarna stuurt u een aanmaning die aan de volgende criteria voldoet:
  1. de debiteur moet in de gelegenheid worden gesteld om het factuurbedrag alsnog te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de brief;
  2. op de aanmaning staat het exacte bedrag aan incassokosten dat in rekening wordt gebracht als de debiteur de hoofdsom niet tijdig voldoet;
  3. de incassokosten moeten worden berekend aan de hand van de wettelijke staffel (onderstaand):
 • als u niet btw-plichtig bent dan dient er 21% btw over de incassokosten in rekening te worden gebracht; u moet dit expliciet vermelden;
 • u moet vermelden dat u uw vordering uit handen geeft als er niet binnen 14 dagen na dagtekening van de brief wordt betaald.

Hoogte incassokosten

Het minimumbedrag voor incassokosten is € 40,–. De bovengrens voor de vergoeding van incassokosten is bepaald op € 6.775,–. De incassokosten die in rekening mogen worden gebracht zijn afhankelijk van de hoofdsom conform onderstaande staffel.

Hoofdsom
de eerste € 2.50015% over de hoofdsom
(minimaal € 40)
€375
volgende € 2.500€ 375 + 10% (hoofdsom minus € 2.500)€675
volgende € 5.000€ 625 + 5% (hoofdsom minus € 5.000)€875
volgende € 190.000€ 875 + 1% (hoofdsom minus € 10.000)€2.775
boven € 100.000€ 2.775 + 0,5% (hoofdsom minus € 100.000)max €6.775

Meerdere vorderingen op dezelfde debiteur

Als u nog geen aanmaning heeft verzonden en u heeft meerdere vorderingen op dezelfde debiteur dan moet u alle hoofdsommen bij elkaar op te tellen en over dat bedrag de incassokosten te berekenen.

Is uw debiteur een bedrijf?

In dat geval zijn de bovengenoemde regels op het incasso-traject ook van toepassing. Voor wat betreft overeenkomsten tussen bedrijven onderling kan worden afgeweken van de regelgeving. Bijvoorbeeld door middel van algemene voorwaarden die op de overeenkomst van toepassing zijn.

Indien u nog vragen heeft over het incasso-traject, aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Bel 0800-4455000 of vul het contactformulier in. Wij staan u graag te woord!

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief