Letselschade

Medisch advies bij letselschade

Medisch advies bij letselschade: Na een ongeval komt u als letselschadeslachtoffer in contact met diverse artsen en deskundigen die u bijstaan bij uw herstel. Hierbij valt te denken aan de huisarts, een behandeld arts in het ziekenhuis, bedrijfsarts en fysiotherapeut. Medisch advies bij letselschade is bovendien belangrijk om het recht op een schadevergoeding aan te tonen.

Op het moment dat u een ongeval is overkomen en daardoor letsel en schade is ontstaan, moet u aantonen welk letsel het gevolg is van het ongeval. Daarnaast moet duidelijk zijn wat u door het ongeval niet meer kunt en tot welke schade dat leidt. Een letselschadevergoeding bestaat grofweg uit twee onderdelen: de zogenaamde materiële schadevergoeding en de immateriële schadevergoeding, ook wel smartengeld genoemd.

Belang medische informatie bij letselschade

Om de schadevergoeding te claimen moeten in de letselschadezaak het letsel, de klachten en de beperkingen worden onderbouwd. Daarom heeft uw letselschade-expert behoefte aan medische informatie vanuit de behandelend sector. Om in het bezit te komen van deze medische informatie gebruiken letselschade-experts medisch adviseurs. Het letselschadeslachtoffer verstrekt zijn belangenbehartiger daarvoor een medische machtiging.

Wat doet een medisch adviseur?

De medisch adviseur informeert de letselschade-expert over de medische aspecten die van belang zijn voor de letselschaderegeling. Bijvoorbeeld over:

 • de aard van het letsel;
 • genezingsproces;
 • restverschijnselen;
 • medisch causaal verband;
 • prognose;
 • mate van invaliditeit;
 • op medische gronden aan te nemen beperkingen.

Het is de taak van de medisch adviseur om op basis van de medische informatie te beoordelen welke (blijvende) beperkingen en pijnklachten een gevolg zijn van het door het ongeval opgelopen letsel. Bij beperkingen gaat het bijvoorbeeld om verminderd vermogen bij lopen, staan, zitten, concentreren, toegenomen vermoeidheid, etc.

Blijvende functionele invaliditeit

Daarnaast beoordeelt de medisch adviseur de mate van blijvende functionele invaliditeit. Functionele invaliditeit is verlies van een lichaamsdeel of functie van een lichaamsdeel uitgedrukt ten opzichte van de functionaliteit van ‘normale gezonde’ mensen. Het functioneren van de normale gezonde mens stellen we op 100%. Invaliditeit drukken we uit in een procentueel verlies hiervan. Verlies van een arm betekent bijvoorbeeld 60% invaliditeit van de gehele mens. Voor het vaststellen van dit percentage gebruiken we de AMA Guides (American Medical Association). Bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld zoeken we in de praktijk aansluiting bij het percentage van de functionele invaliditeit.

De medisch adviseur beoordeelt ook of het letselschadeslachtoffer al beperkingen of aandoeningen had voor het ongeval en dus voor het onstaan van de letselschade. Daarbij onderscheiden we pre-existentie en predispositie.

Medisch advies bij letselschade: machtiging medische gegevens

Teneinde uw medische gegevens te mogen verstrekken aan een derde moet de verstrekker er zeker van zijn dat u hiervoor toestemming geeft. Medische informatie is immers privacygevoelig. Zorgvuldigheid is belangrijk. Teneinde uw zaak te kunnen behartigen, is daarom een machtiging nodig. De machtiging ziet alleen op het verstrekken van informatie door de medische sector aan de partij die u bijstaat bij de afhandeling van uw letselschade. Middels de machtiging wordt de informatie dus niet openbaar. Uw belangenbehartiger zal de informatie als vertrouwelijk en prive beschouwen.

Pre-existentie, al bestaande klachten

Pre-existentie betekent dat klachten al bestonden voor het ongeval. Bij pre-existentie gaat het om aandoeningen en beperkingen die voor het ongeval al aanwezig waren en die na het ongeval nog aanwezig zijn. Zo kan het zijn dat iemand voor het ongeval al rugklachten had en na het ongeval (nog steeds) rugklachten heeft. U moet bewijzen dat de rugklachten die voor het ongeluk al bestonden van andere aard, op een andere plaats of minder waren dan het letsel waarvoor vergoeding wordt gevraagd.

Predispositie, extra kwetsbaarheid

Predispositie is een aanleg voor een bepaalde medische aandoening. Van predispositie is sprake wanneer een slachtoffer al voor het ongeval een bepaalde aanleg heeft. Deze aanleg maakt hem of haar eerder dan een ander persoon vatbaar voor het optreden van een bepaalde ziekte en/of klachten. Bijvoorbeeld wanneer iemand bij een ongeval een been breekt en herstel uit blijft, omdat bij deze persoon niet of nauwelijks sprake is van kalkvorming. Een bepaalde psychische reactie door het ongeval kan zonder het ongeval ook op een later moment ontstaan. Een veel voorkomend voorbeeld van predispositie is een schrizofrene stoornis.

Onderscheid predispositie en pre-existentie

Het onderscheid tussen pre-existentie en predispositie is van belang voor een schadeclaim. Pre-existentiële klachten zijn volgens vaste rechtspraak niet toerekenbaar aan de aansprakelijke partij. Omdat de klachten of letsels ook aanwezig zouden zijn geweest zonder ongeval. Pre-existentiële klachten blijven buiten de letselschadeberekening.

Een predispositie kan wel meewegen bij de vaststelling van de omvang van de schade. Omdat hier het adagium “take the victim as you find him” geldt. Het ligt dan op de weg van de aansprakelijke partij om aannemelijk te maken dat de predispositie bij het letselschadeslachtoffer ook zonder ongeval op enig moment tot schade zou leiden. De letselschadevergoeding wordt dan beperkt tot het moment waarop de aandoening waarvoor predispositie bestaat zich volgens de medisch deskundige zou openbaren.

Medisch advies bij letselschade en advocaat, medisch advies letselschade, pre existent betekenis, pre-existentie, predispositie

Advies over verstrekken van medische informatie bij letselschade

Regels voor verstrekken en verkrijgen van medische informatie zijn op diverse plekken vastgelegd. Bijvoorbeeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, het Burgerlijk Wetboek en de jurisprudentie. Daarnaast dienen aansprakelijkheidsverzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars zich te houden aan de richtlijnen van De Letselschade Raad voor medisch advies bij letselschade.

Medisch advies bij letselschade

Als er een discussie ontstaat over de inhoud van de medische informatie, over een medisch advies bij letselschade, medische informatie die nog opgevraagd moet worden of het medisch verband tussen letsel en ongeval. Neem contact op om uw mogelijkheden te bespreken. Bel gratis 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  ..

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief