Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij twee partijen afspreken dat de ene partij een opdracht uitvoert (opdrachtnemer) voor de andere partij (opdrachtgever), die uit iets anders bestaat dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren van personen of zaken.

Overeenkomst van opdracht

De overeenkomst van opdracht ziet op het uitvoeren van een taak. De opdrachtgever betaalt hiervoor loon. De overeenkomst om een marketingplan op te stellen is een goed voorbeeld van een overeenkomst van opdracht. Als een zzp’er of freelancer wordt ingeschakeld door een onderneming wordt over het algemeen een overeenkomst van opdracht gesloten.

De bepalingen in de wet zijn opgesteld voor het geval opdrachtgever en opdrachtnemer geen andere afspraken maken. Artikel 400 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en verder bevatten bepalingen over de overeenkomst van opdracht.

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht of …

De inhoud van de overeenkomst bepaalt welk soort overeenkomst is gesloten. Het soort overeenkomst dat contractpartijen voor ogen hadden is niet leidinggevend.

De arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht hebben veel gemeen. De gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontbreekt echter bij een overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer moet de vrijheid hebben in de uitvoering van de opdracht. Voor de zzp’er of freelancer met een overeenkomst van opdracht hoeft geen loon doorbetaald te worden bij ziekte. De overeenkomst van opdracht kan ook eerder opgezegd worden. De bescherming uit het arbeidsrecht voor de werknemer geldt niet.

overeenkomst van opdracht

Verplichtingen opdrachtnemer overeenkomst van opdracht

  • De opdrachtnemer moet de opdracht als een goed opdrachtnemer uitvoeren.
  • De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting.
  • De opdrachtnemer is in beginsel verplicht de opdracht zelf uit te voeren. Partijen kunnen echter overeenkomen dat de opdrachtnemer de opdracht ook door een derde mag laten uitvoeren.
  • Verantwoorde en tijdig gegeven aanwijzingen van de opdrachtgever moeten door de opdrachtnemer worden gevolgd. Zijn de aanwijzingen onredelijk dan kan de opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht opzeggen.
  • Gedurende de uitvoering van de opdracht moet de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden.
  • Het afronden van de opdracht moet gemeld worden. De opdrachtnemer geeft op dat moment aan op welke wijze hij de opdracht heeft uitgevoerd. Ook verstrekt hij een overzicht van de (on)kosten en eventuele inkomsten.
  • Als er meerdere opdrachtnemers zijn, zijn zij in beginsel allen voor de gehele opdracht aansprakelijk.

Verplichtingen opdrachtgever

  • De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer het overeengekomen loon te betalen.
  • Voor zover de onkosten van de opdrachtnemer niet in het loon zijn opgenomen, moet de opdrachtgever de kosten van de opdrachtnemer vergoeden.
  • Als er meer dan één opdrachtgever is, zijn beide opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk tegenover de opdrachtnemer.

Overeenkomst van opdracht waarbij geen afspraken zijn gemaakt

Als er geen loon is overeengekomen, wordt het loon op de gebruikelijke wijze vastgesteld. Als er geen gebruikelijke wijze is van het vaststellen van het loon, moet een redelijk loon worden vastgesteld. Een gebruikelijke wijze van het vaststellen van het loon is aan de orde bij herhaalde opdrachten tussen partijen.

Het opzeggen van de overeenkomst door opdrachtgever

Behoudens uitzonderingsgevallen op grond van de redelijkheid en billijkheid kan de opdrachtgever de overeenkomst altijd opzeggen.

De particuliere opdrachtgever is bij opzegging van een overeenkomst van opdracht geen schadevergoeding verschuldigd. De professionele opdrachtgever is onder omstandigheden wel een schadevergoeding verschuldigd.

Het opzeggen van een overeenkomst van opdracht door opdrachtnemer

De professionele opdrachtnemer mag de overeenkomst alleen opzeggen op grond van gewichtige redenen. Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde onredelijke aanwijzingen van de opdrachtgever.

Ook een overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd die niet eindigt door uitvoering van de opdracht kan worden opgezegd door de opdrachtnemer.

Overeenkomst van opdracht, opdracht ovk, ovk opdracht

Gevolgen tussentijds opzeggen overeenkomst van opdracht

De opdrachtnemer is bij het eindigen van de opdracht loon verschuldigd aan de opdrachtnemer.

Als partijen alleen een loon overeen zijn gekomen voor het volbrengen van de gehele opdracht dan moet naar redelijkheid een loon worden vastgesteld. De reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel van de opdrachtgever en de manier waarop de overeenkomst is geëindigd zijn van belang voor het vaststellen van een redelijk loon.

Advies ondernemingsrecht advocaat Arnhem en Nijmegen

Als u een overeenkomst wilt laten opstellen is het belangrijk dat deze overeenkomst de door u gewenste inhoud heeft. Als u een geschil heeft over een overeenkomst is het belangrijk dat u inzicht heeft in de overeenkomst en uw verplichtingen en de verplichtingen van uw wederpartij goed voor ogen heeft. Laat u bijstaan door een ondernemingsrecht advocaat. Neem contact op met HIJINK Advocaten in Arnhem of Nijmegen, bel 0800 – 44 55 000. U kunt ook gebruik maken van het onderstaande contactformulier. Wij nemen op werkdagen binnen 15 minuten contact met u op.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Zie ook: Belastingdienst