Hoofdelijk aansprakelijk. Over het algemeen geldt dat partijen die gezamenlijk een prestatie verschuldigd zijn, voor een gelijk deel aansprakelijk zijn.

Op grond van artikel 7, lid 1, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek heeft de schuldeiser, als er twee of meer schuldenaren hoofdelijk verbonden zijn, tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Hoofdelijk aansprakelijk voor een vordering

Hoofdelijk aansprakelijk zijn betekent dat een gezamenlijk schuldenaar de gehele schuld moet voldoen als deze wordt gevorderd. Ook als een deel van de schuld voor rekening van een ander komt, moet dus de volledige schuld worden betaald. Als een hoofdelijk aansprakelijke partij een schuld betaalt, is de andere schuldenaar gehouden zijn deel van de schuld aan de medeschuldenaar te vergoeden. De interne draagplicht tussen de schuldenaren staat dus voor de schuldeiser niet in de weg aan het vorderen van het volledige opeisbare bedrag. De schuldenaar die de gehele vordering voldoet, krijgt een regresrecht op de andere schuldenaren.

Hoofdelijke aansprakelijkheid geeft de schuldeiser het voordeel dat hij buiten de interne verhoudingen van de schuldenaren blijft. De schuldeiser kan de partij aanspreken waarvan hij denkt dat deze (het meeste) verhaal biedt.

Voorbeelden van hoofdelijke aansprakelijkheid

Situaties waarin in ieder geval sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid:

  • De vennoten van een vennootschap onder firma;
  • In sommige gevallen de bestuurder van een rechtspersoon;
  • Als bij overeenkomst is vastgelegd dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkheid;
  • Wanneer het gewoonte is dat schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn.

De wet bepaalt dat schuldenaren ook bij een schadevergoedingsverplichting hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Ook de Compte-Joint overeenkomst met een bank is een voorbeeld van hoofdelijke aansprakelijkheid dat veel voorkomt. Deze overeenkomst wordt ook wel een en/of-rekening of gezamenlijke rekening genoemd. De rekeninghouders zijn jegens de bank hoofdelijk aansprakelijk.

Hoofdelijke aansprakelijkheid besloten vennootschap

Ondernemingen hebben een rechtsvorm. De verschillende rechtsvormen hebben allemaal hun voor- en nadelen. Een algemeen advies over de te voeren rechtsvorm is onmogelijk. Het grote verschil tussen een vennootschap en een eenmanszaak enerzijds en de BV, is dat de BV een afgescheiden vermogen heeft. De ondernemer/aandeelhouder is in principe niet hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de besloten vennootschap.

Hoofdelijk aansprakelijk bestuurder BV

Ook de bestuurder van een besloten vennootschap kan onder omstandigheden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een schuld van een BV. Deze aansprakelijkheid bestaat bijvoorbeeld als er tekorten zijn in een faillissement en er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

hoofdelijk aansprakelijk

Daarnaast eisen banken vaak voor het afsluiten van een lening in voorkomende gevallen de hoofdelijke aansprakelijkheid van een aandeelhouder of bestuurder. Dit biedt de bank de zekerheid dat de lening wordt terugbetaald.

Wat te doen als je hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld

Laat de aansprakelijkheid beoordelen door een advocaat ondernemingsrecht. Door de aansprakelijkstelling en de hoofdelijke aansprakelijkheid goed te laten beoordelen voorkomt u dat u onverschuldigd betaalt of een vordering verkrijgt op een partij (uw mede schuldenaar) die geen verhaal biedt.

Bel 0800-44 55 000 of vul het onderstaande contactformulier in om uw vragen gratis en vrijblijvend te bespreken met een specialist ondernemingsrecht en aansprakelijkheid.

Uw naam
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres

Zie: Kvk