Aansprakelijkheid

Bij aansprakelijkheid ontstaat een verplichting om schade te herstellen of vergoeden. Aansprakelijkheidsrecht heeft betrekking op herstel of compensatie van geleden schade.

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid, hier onder komen er een aantal aan de orde. Mocht u een specifieke vraag hebben neem dan contact op met onze advocaten en juristen op of laat een bericht achter.

Bronnen van aansprakelijkheid

Als iemand aansprakelijk is, heeft dat een juridische grondslag. U moet een schade vergoeden, omdat u om een bepaalde reden gehouden bent dat te doen. Een aanspraak op schadevergoeding vloeit ergens uit voort en heeft een juridische grondslag. De bronnen voor het ontstaan van aansprakelijkheid kunnen zijn:

Contract of overeenkomst

De aanspraak op een schadevergoeding kan rechtstreeks voortvloeien uit een bepaling in de overeenkomst, maar kan ook (mede) gebaseerd zijn op de wet.

De wet bepaalt bijvoorbeeld dat er bij wanprestatie (het niet nakomen van een overeenkomst) een schadevergoedingsplicht bestaat. Deze verplichting vloeit dus voort uit de overeenkomst, maar is mede gebaseerd op de wet. Als een overeenkomst niet of niet volledig wordt nagekomen kan er sprake zijn van een wanprestatie. De contractpartij die te kort schiet in de nakoming van de overeenkomst is verplicht de schade die de andere partij hierdoor lijdt te vergoeden. De tekortkoming moet toerekenbaar zijn de om de schade op de schuldenaar te verhalen.

Aansprakelijkheid uit de wet

Voorbeelden van grondslagen uit de wet zijn de onrechtmatige daad, verantwoordelijkheid voor minderjarige kinderen, dieren en gebrekkige opstallen.

Ouders zijn op grond van de wet aansprakelijk voor hun minderjarige kinderen en is de bezitter van een dier is aansprakelijk voor de gedraging van een dier dat onze zijn hoede is.

Rechtmatige daad en onrechtmatige daad

Op grond van een rechtmatige verbintenis uit de wet kan een vergoedingsverplichting bestaan. Voorbeelden zijn zaakwaarneming, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking. Als uw buurman zonder uw medeweten voorkomt dat u huis instort, handelt uw buurman rechtmatig, maar bent u wel gehouden zijn of haar kosten te voldoen.

Ook kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad.

Schuld aansprakelijkheid

Er is een onderverdeling te maken tussen schuldaansprakelijkheid en risico-aansprakelijkheid.

Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van verwijtbaarheid bij de persoon die de schade veroorzaakt. Bij overmacht is schuldaansprakelijkheid uitgesloten. Het is in dat geval niet mogelijk de schade aan te rekenen aan de veroorzaker.

Risico aansprakelijkheid

Risico-aansprakelijkheid, of kwaliatieve aansprakelijkheid, houdt in dat bij het intreden van het risico een schadevergoedingsplicht ontstaat. Schuld speelt hierbij geen rol. De handeling hoeft niet verwijtbaar te zijn. De aansprakelijkheid van dierenbezitters voor zelfstandige gedragingen van bijvoorbeeld honden of paarden is een vorm van risico-aansprakelijkheid. Andere veel voorkomende voorbeelden zijn de bezitter van een gebrekkig opstal en ouders voor schade van minderjarige kinderen..

Advies bij aansprakelijkheid

De vraag of iemand anders aansprakelijk is, kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Raadpleeg altijd een advocaat of aansprakelijkheidsjurist  als u wilt weten wat uw rechten of plichten zijn. Neem contact op met HIJINK Advocaten 0800-4455000 of laat een bericht achter.

Relevante informatie

Materiële schade|Gevolgschade|Schadebeperkingsplicht

Contact

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres Toelichting

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief