Ongerechtvaardigde verrijking is aan de orde als iemand is verrijkt ten kosten van een ander zonder dat er recht bestond op de verrijking. Een recht op verrijking kan bijvoorbeeld bestaan doordat er een overeenkomst aan ten grondslag ligt.

Er ontstaat bij ongerechtvaardigde verrijking een verbintenis om de schade die ontstaat te vergoeden. Ongerechtvaardigde verrijking is een zogenaamde rechtmatige daad. Er ontstaat aansprakelijkheid en een schadevergoedingsplicht zonder dat er sprake is van verwijtbaarheid of handelen in strijdt met het recht. Andere voorbeelden van een rechtmatige daad zijn zaakwaarneming en onverschuldigde betaling.

Ongerechtvaardigde verrijking BW

In artikel 212 opgenomen in titel 4 van boek 6 van het burgerlijk wetboek is de ongerechtvaardigde verrijking opgenomen. Titel 4 van Boek 6 bevat verbintenissen uit andere bron van onrechtmatige daad of overeenkomst. Artikel 6:212 BW luidt als volgt:

Artikel 6:212 BW

1. Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.

2. Voor zover de verrijking is verminderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de verrijkte kan worden toegerekend, blijft zij buiten beschouwing.

3. Is de verrijking verminderd in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met een verplichting tot vergoeding van de schade geen rekening behoefde te houden, dan wordt hem dit niet toegerekend. Bij de vaststelling van deze vermindering wordt mede rekening gehouden met uitgaven die zonder de verrijking zouden zijn uitgebleven.

Vereisten ongerechtvaardigde verrijking

De schadevergoedingsplicht die ontstaat, ziet alleen op de verrijking die ontstaat. Niet de normale prijs van een goed of dienst is dus van belang, maar de mate waarin de ander hierdoor verrijkt is. De schadevergoedingsplicht gaat niet verder dan de mate waarin iemand verrijkt is. Anderzijds is de schadevergoedingsverplichting beperkt tot zover er sprake is van schade. Voor zover de verrijking hoger is dan de schade hoeft slechts de schade vergoed te worden.

De verrijking moet bovendien ongerechtvaardigd zijn. Er mag dus geen overeenkomst of andere wettelijkse grondslag zijn voor de verrijking.

Ongerechtvaardigde verrijking voorbeeld

Een veel gebruikt voorbeeld van een ongerechtvaardigde verrijking is de schilder die per ongeluk het verkeerde huis in de verf zet. De eigenaar van het huis is verplicht de waardevermeerdering van zijn woning aan de schilder te vergoeden. De stijging van de waarde van de woning zal niet zo groot zijn dat de schilder aanspraak kan maken op zijn gebruikelijke vergoeding. De schilder krijgt dus wel een vergoeding, maar loopt zeker schade op.

Advies en overleg

Als u een vordering heeft op grond van ongerechtvaardigde verrijking of iemand een vordering op u heeft, is de bijstand en het advies van een deskundige advocaat zeer welkom. Het inschakelen van juridische hulp kan helpen om conflicten te voorkomen. Het is nooit te vroeg om u goed te laten voorlichten. Bel 0800-4455000 om contact op te nemen.

Relevante informatie

Wanprestatie | Non-conformtiteit | Onrechtmatige daad

Contact

    Uw naam
    Uw telefoonnummer
    Uw e-mailadres