Non-conformiteit

Non-conformiteit betekent dat een zaak niet de eigenschappen heeft die van de zaak mochten worden verwacht op grond van een koopovereenkomst.

De eisen die aan een zaak/product mogen worden gesteld zijn afhankelijk van de aard van de zaak en de mededelingen van de verkoper.

Een beroep op non-conformiteit is uitgesloten als het gebrek de koper bekend was of kon zijn.

Veel rechtszaken over conformiteit lopen stuk op bewijskwesties. Dat een product bepaalde eigenschappen mist, leidt alleen tot non-conformiteit als tussen partijen is overeengekomen dat het product die eigenschappen moet hebben. Het bewijs van de inhoud van de overeenkomst, namelijk de afspraak dat het product aan een bepaalde eigenschap moest voldoen, kan lastig te leveren zijn als er alleen mondeling gecommuniceerd is.

Non conformiteit wetsartikel

Artikel 17 boek 7 BW bepaalt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Als non-conformiteit op grond van artikel 7:17 BW komt vast te staan, is er sprake van een wanprestatie. De zaak voldoet niet aan de overeenkomst. De verkoper komt te kort in de nakoming van de overeenkomst.

Op grond van artikel 265 boek 6 BW kan een overeenkomst worden ontbonden bij non-conformiteit. Ontbinding van een overeenkomst op grond van artikel 6:265 BW leidt tot een ongedaanmakingsverplichting. De gekochte (non conforme) zaak wordt terug geleverd aan de verkoper en de koper ontvangt de betaalde koopprijs terug.

Non conformiteit, non conform, non-conformiteit betekenis, non-conformiteit artikel, non conformiteit auto

Meer informatie over de gevolgen van de ontbinding van een overeenkomst.

Beoordeling non-conformiteit

Beoordeling van de geleverde zaak vindt plaats op het moment van levering. De koper zal in voorkomende gevallen de non-conformiteit op het moment van levering moeten aantonen. Indien een gebrek zich pas enige tijd na de levering openbaart, kan met een deskundigenrapport de non-conformiteit op met moment van levering worden aangetoond.

Non-conformiteit bij consumentenkoop

Voor consumentenkoop geldt een omgekeerde bewijslast als een product binnen 6 maanden stuk gaat. Er is sprake van consumentenkoop bij verkoop van een professional (bedrijf) aan een consument. De non-conformiteit wordt bij de consumentenkoop aangenomen als deze zich openbaart binnen 6 maanden. De verkoper moet in dat geval bewijzen dat het product dat hij aan de consument leverde niet gebrekkig was op het moment van de levering. Voor cosumenten is een beroep op het ontbreken van de overeegekomen eigenschappen van een product dat binnen 6 maanden stuk gaat dus gemakkelijk te bewijzen.

Klagen over non-conformiteit: klachtplicht

De non-conformiteit moet binnen bekwame tijd aan de verkoper kenbaar worden gemaakt. Dit noemen we de klachtplicht. Over het algemeen wordt een termijn van 2 maanden gehanteerd. De termijn vangt aan nadat de non-conformiteit de koper bekend is of had kunnen zijn. Na afloop van de termijn kan geen beroep meer worden gedaan op non-conformiteit van de zaak.

De klacht wordt schriftelijk ingediend. Dit is geen vereiste uit de wet, maar de klager kan hierdoor aantonen dat hij de klacht heeft ingediend. Schriftelijk klagen voorkomt problemen. In een rechtzaak kan namelijk worden gevraagd om bewijs waaruit blijkt dat tijdelijk is geklaagd.

Non conformiteit, non-conformiteit, nonconform

Non-conformiteit auto

Geschillen over de vraag of een auto voldoet aan een overeenkomst komen veel voor. Van de koper van een originele klassieke Porsche die niet origineel blijkt, tot de aankoop van een auto die ‘zeker’ door de APK komt, maar vervolgens wordt afgekeurd, de aankoop van een auto kan teleurstellend verlopen. Of een auto voldoet aan de overeenkomst zal afhankelijk zijn van de omstandigheden van het geval. Van een auto die een stuk minder zuinig bleek dan geadverteerd, werd bijvoorbeeld aangenomen dat deze voldeed aan de overeenkomst, omdat dergelijke afwijkingen in de zuinigheid van auto’s (blijkbaar) veel voorkomen.

Non-conformiteit en aansprakelijkheid voor een gebrekkig product

De non-conformiteit moet onderscheiden worden van een gebrek aan een product waardoor schade ontstaat. Non-conformiteit ziet slechts op het product zelf. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrekkig product ligt bij de producent of de partij die het product in het verkeer brengt. De producent van een gebrekkig product betaalt meestal de letselschade die het product veroorzaakt.

Tips

Indien u een aankoop doet met een bepaald doel is het aan te raden uw doel schriftelijk te communiceren. Door uw wens schriftelijk kenbaar te maken, voorkomt u bewijs problemen. Het is in dat geval immers duidelijk dat u een overeenkomst aangaat met het oog op een specifieke eigenschap van een zaak/product. Als een bestelbus wordt gekocht om ladders te vervoeren, maar blijkt dat het bevestigen van een dakdrager niet mogelijk is, kan een beroep worden gedaan op non-conformiteit. De koper moet dan wel bewijzen dat tussen partijen duidelijk was dat de bus aan bepaalde voorwaarden moest voldoen. Schriftelijk communiceren voorkomt niet alleen onduidelijkheden, maar kan ook helpen een lastig en langdurig conflict te voorkomen.

Contact

Voor vragen of advies over gebrekkige zaken, nakoming en andere juridische kwesties kunt u vrijblijvend overleggen met onze specialisten. Bel gratis 0800-4455000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief