De ontbinding van een overeenkomst, wat zijn de mogelijkheden en gevolgen.

Ontbinding is juridisch gezien een rechtsmiddel dat ervoor zorgt dat de overeenkomst tussen u en uw wederpartij wordt opgeheven. Ontbinding heeft géén terugwerkende kracht, maar zorgt er alleen voor dat tussen u en uw wederpartij ongedaanmakingsverbintenissen ontstaan.

Ongedaanmakingsverbintenis na ontbinding van een overeenkomst

Deze ongedaanmakingsverbintenissen zorgen ervoor dat de huidige situatie zo wordt omgezet dat deze in overeenstemming komt met de situatie zoals deze was voor het sluiten van de ontbonden overeenkomst.

Een kort voorbeeld: U koopt een partij hout van een bedrijf. Dit bedrijf verwacht een aanbetaling. Na deze aanbetaling levert het bedrijf slechts een deel van de partij hout en laat u weten het andere deel niet meer te zullen leveren. Indien u de overeenkomst ontbindt, ontstaat voor u de verbintenis om de al geleverde partij hout terug te geven aan het bedrijf. Voor het bedrijf ontstaat de verbintenis om het aanbetaalde bedrag terug op uw rekening te storten. Op deze manier wordt de huidige situatie terug gebracht naar de situatie zoals deze was voordat u de koopovereenkomst met het bedrijf sloot.

Hoe een overeenkomst te ontbinden

de ontbinding van een overeenkomst kan niet zomaar. Om tot ontbinding van een overeenkomst over te kunnen gaan zal aan een aantal vereisten voldaan moeten worden. Zo blijkt uit artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek dat een overeenkomst slechts ontbonden kan worden als de tekortkoming in de nakoming van de wederpartij dit rechtvaardigt.

Tekortkoming in de nakoming

Ontbinding van een overeenkomst
Ontbinding van een overeenkomst

Wanneer is nu sprake van een tekortkoming in de nakoming? Dit is het geval indien uw wederpartij niet voldoet aan de gemaakte afspraken in de overeenkomst. Alleen indien de tekortkoming van dusdanige aard is dat deze maakt dat het voortbestaan van de overeenkomst niet redelijk is, zal de tekortkoming de ontbinding rechtvaardigen.
Niet alleen een tekortkoming in de nakoming is vereist om tot ontbinding over te kunnen gaan. Ook is verzuim van de wederpartij nodig.

Wanneer en hoe dit verzuim intreedt, blijkt uit artikel 6:81 Burgerlijk Wetboek e.v.. Dit artikel spreekt over verzuim van de schuldenaar zodra de prestatie opeisbaar is geworden en aan de vereisten uit de artikelen 6:82 en 83 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan. De artikelen 6:82 en 83 geven aan dat een ingebrekestelling vereist is om verzuim in te laten treden, tenzij voor de nakoming een termijn was afgesproken en deze termijn verstreken is of de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad en deze niet terstond wordt nagekomen of als uit een mededeling van de schuldenaar blijkt dat deze niet na zal komen. Indien blijkt dat de wederpartij blijvend onmogelijk kan nakomen is verzuim niet nodig en kan direct ontbonden worden.

Verzuim en ingebrekestelling

Indien verzuim is ingetreden, al dan niet door een ingebrekestelling, kan de overeenkomst ontbonden worden. Deze ontbinding kan van de gehele overeenkomst, maar is ook mogelijk voor slechts een deel van de overeenkomst. U kunt de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de wederpartij, maar ook door een vordering in te stellen bij de rechter. Wat in uw geval de meest gunstige mogelijkheid is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Hier kunnen wij u bij helpen.

Juridisch advies bij ontbinding van een overeenkomst

Bij het ontbinden van een overeenkomst is het belangrijk juridisch advies in te winnen van een advocaat. U kunt ons bellen op (024) 3886680 in Nijmegen of (026) 442 3913 in Arnhem. Ook kunt u uw vraag onderstaand per mail stellen.

Door: mr. D.J. (Daniëlle) Hoppenbrouwers

Stel hieronder uw vraag
Achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres