In veel overeenkomsten van opdracht of overeenkomsten tussen ondernemingen staat een boetebeding opgenomen. Het boetebeding is een beding waarbij degene die een bepaling overtreedt een boete verschuldigd wordt aan de ander.

boetebeding advocaat arnhem hulp opstellenHet boetebeding wordt geregeld in artikel 6:91 BW en verder. Let op dat voor een boetebeding in arbeidsovereenkomsten andere voorwaarden gelden. Het onderstaande heeft geen betrekking op boetebedingen in arbeidsovereenkomsten.

Een boetebeding is een contractuele afspraak met de bedoeling dat als er zich een bepaalde situatie voordoet, de ene partij aan de andere partij een boete verschuldigd is. De boete kan bestaan uit een geldbedrag of een prestatie.

Geldigheid boetebeding

Een boetebeding moet altijd schriftelijk zijn overeengekomen, anders is deze niet geldig. Vereist is ook dat het boetebeding duidelijk omschrijft bij welke overtreding een boete verschuldigd wordt en hoe hoog deze boete is.

Als er zich een situatie voordoet zoals in het boetebeding beschreven maar de schuldenaar de niet nakoming van de overeenkomst niet kan worden toegerekend, dan kan geen boete worden gevorderd. De schuldenaar is dan dus geen boete verschuldigd. Hierbij moet gedacht worden aan overmacht situaties. Overigens kunnen er wel afspraken worden gemaakt over welke situaties wel of niet als overmacht te gelden hebben. De situatie waarin nakoming van een boetebeding kan worden gevorderd kan dus worden versoepeld of verscherpt door deze vast te leggen in de overeenkomst.

Schadevergoeding óf boete

In de wet is opgenomen dat de boete in de plaatst komt voor de schadevergoeding. Een schuldenaar kan geen boete opleggen en een schadevergoeding vorderen. Wel hoort in het boetebeding te worden opgenomen dat de schuldenaar de keuze heeft een boete op te leggen of een schadevergoeding te vorderen.

Matiging boetebeding

Een boetebeding, althans de verschuldigde boete kan door een rechter worden gematigd. Dit is in de wet opgenomen. De rechter zal een boete matigen als nakoming van het boetebeding tot een onbillijke of onredelijke situatie leidt. De rechter zal zich wel terughoudend moeten opstellen. Het boetebeding is overeengekomen tussen partijen en matigen tast derhalve de contractsvrijheid aan. Een situatie waarin een rechter tot matiging zou kunnen overgaan is bijvoorbeeld een minimale overtreding van een boetebeding met een enorme impact voor de schuldenaar terwijl er geen of nauwelijks schade optreedt bij de schuldeiser. Ook kan een rechter matigen als de boete onevenredig hoog is in verhouding tot de gevraagde prestatie.

Een rechter zal een boete minder snel matigen als partijen in de overeenkomst omschrijven wat er over en weer verlangd wordt, waarom een boete verschuldigd is en waaruit de schade bij schending van het boetebeding bestaat. In dat geval hebben partijen immers al specifieke afspraken gemaakt en past de rechter terughoudendheid.

Nietigheid boetebeding

Als een boetebeding niet goed wordt geformuleerd is deze nietig. Dit betekent dat wordt aangenomen dat het boetebeding nooit heeft bestaan en is er geen boete verschuldigd.

Juridisch advies van een advocaat over boetebeding?

Aan het opstellen en overeenkomen van een boetebeding zitten nog al wat haken en ogen. Laat het boetebeding altijd opstellen en beoordelen overeenkomstig de geldende wet en regelgeving door een deskundig advocaat .

Wilt u meer informatie over het (opstellen van een) boetebeding? Bel voor een vrijblijvend gesprek met een advocaat in Arnhem gespecialiseerd in het contractenrecht en ondernemingsrecht (026) 442 39 13 of een advocaat in Nijmegen gespecialiseerd in het contractenrecht en ondernemingsrecht (024) 388 66 80.