De vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak, wat zijn de valkuilen?

Vaststellingsovereenkomst bij letselschade: Als u door een ongeluk letselschade heeft opgelopen, zeker als de verwondingen ernstig zijn, staat u over het algemeen een lang medisch traject te wachten. Soms is het zo dat de verwondingen niet helemaal genezen en u restklachten houdt. Wanneer en hoe wordt een letselschadezaak afgesloten?

Gaandeweg de letselschadezaak krijgt u te maken met verzekeraars. Het kan gaan om een verzekeraar die aansprakelijk is voor het ongeluk. Maar ook kan het uw eigen verzekeraar zijn. Bijvoorbeeld een ongevallenverzekering, schade inzittende/opzittende verzekering, SVI, aansprakelijkheidsverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of de zorgverzekering.

Afwikkelen letselschadezaak door vaststellingsovereenkomst

In alle gevallen komt er vroeg of laat een medische eindsituatie. Dit is het moment om te komen tot een afwikkeling van de letselschadezaak. Voorafgaand aan deze afwikkeling gaat een traject van vaststellen van de verwondingen, beperkingen, restklachten en schade (inclusief smartengeld). Het onderhandelingstraject om hier te komen kent veel struikelblokken. En niet zelden moet er een rechter aan te pas komen om de schadebedragen vast te stellen. In afwachting van een medische eindsituatie kan een letselschadeslachtoffer een voorschot krijgen.

Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over de letselschadevergoeding en de voorwaarden waaronder de letselschadezaak worden afgesloten, kan een zogenaamde vaststellingsovereenkomst worden opgemaakt.

Wat is een vaststellingsovereenkomst bij letselschade

Een letselschade vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen het slachtoffer met letselschade en de aansprakelijke partij. Partijen leggen de afspraken vast waaronder de letselschadezaak wordt afgesloten. Deze overeenkomst vormt in feite het bewijs over de bereikte overeenstemming tussen partijen. Het is daarom van belang dat er geen factoren opgenomen zullen worden welke u achteraf zullen benadelen. Daarom adviseren wij u altijd een letselschadeadvocaat of letselschadespecialist te raadplegen.

Wat is er opgenomen in een vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst bij letselschade kunnen onder andere de volgende onderwerpen opgenomen:

 • De partijen die betrokken zijn bij de vaststellingsovereenkomst;
 • De som van de uiteindelijke schade, met een eventuele aanduiding van de schadeposten;
 • Finale kwijting, indien mogelijk;
 • Hoe en wanneer wordt de schadevergoeding betaald;
 • Een belastinggarantie zodat de belastingdienst over het schadebedrag geen belasting kan heffen;
 • Indien er sprake is van een minderjarige of handelingsonbekwame, de opname van een voorbehoud;
 • Een algemene voorbehoud vanwege onzekere toekomstige factoren;
 • Finale kwijting (een verklaring dat patijen over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben.

In een vaststellingsovereenkomst kan worden bepaald dat een schadevergoeding wordt betaald aan het slachtoffer met letselschade tegen finale kwijting. De letselschadezaak sluit daarmee definitief en voor altijd. Partijen doen afstand van hun recht om in de toekomst op de zaak terug te komen, ook als blijkt dat het beter of slechter met u gaat. Dat is nogal wat als er nog onzekerheid bestaat over de toekomst.

vaststellingsovereenkomst letselschade, letselschade vaststellingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst
Vaststellingsovereenkomst bij letselschade

Voorbehoud en openbreken vaststellingsovereenkomst letselschade

Bij letselschade kan in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen onder welke voorwaarden de letselschadezaak weer ‘herleeft’. Dat wil zeggen dat als de afgesproken situatie zich voordoet de letselschadezaak heropent.

Veel voorkomende afspraken in een vaststellingsovereenkomst zijn de situaties dat:

 • zich een aantoonbare verslechtering van de letsels voordoet (vaak is deze dan al wel gedocumenteerd en te verwachten);
 • er sprake is van (toenemende) arbeidsongeschiktheid door de verwondingen;
 • er sprake is van veranderende uitkeringssituaties (zoals het wegvallen van PGB, WIA, WMO of andere sociale zekerheden waarvan het letselschadeslachtoffer afhankelijk is);
 • een letselschadezaak tijdelijk is afgesloten. Bijvoorbeeld tot het bereiken van de 18 jarige leeftijd of tot na het voltooien van een opleiding.

Verzekeraars bieden regelmatig een hogere schadevergoeding als een letselschadezaak zonder voorbehoud kan worden afgesloten. In dat geval zijn partijen het er vaak wel over eens dat een voorbehoud belangrijk is, maar willen de keuze aan de gedupeerde met letselschade laten.

Wel of geen voorbehoud bij de afwikkeling

Het is per letselschadezaak belangrijk deze afweging te beoordelen. In sommige situaties is het gewoonweg onverstandig (zoals bij orthopedisch letsel waarbij ernstige slijtage is te verwachten) om het voorbehoud af te kopen. In gevallen waarbij het lastig is de verslechtering aan te tonen en/of de relatie te leggen met het ongeval, kan het aantrekkelijk zijn het voorbehoud in te ruilen voor een hogere schadevergoeding. Het is zeer belangrijk dat u zich altijd laat voorlichten en bijstaan door een deskundig letselschade-expert.

Belastinggarantie bij vaststellingsovereenkomst letselschade

Vaak vraagt het slachtoffer bij het afsluiten van een letselschadezaak een belastinggarantie. Omdat partijen er van uitgaan dat over de letselschadevergoeding geen belasting hoeft te worden betaald (behalve vermogensrendementsheffing in box 3), wordt door verzekeraar een waarborg afgegeven. Als de Belastingdienst belasting wil gaan heffen of heft, voert de verzekeraar verweer en betaalt de eventueel verschuldigde belasting. Met name in de situaties dat er een forse claim vanwege verlies aan arbeidsvermogen ligt of dat een slachtoffer tevens zelfstandig ondernemer is, is de belastinggarantie echt een must. Het slachtoffer krijgt hierdoor de zekerheid dat hij niet met de belastingdienst hoeft af te rekenen.

Letselschadevergoeding en gevolgen bijstandsuitkering en toeslagen

Een punt om zeker niet te vergeten zijn uitkeringssituaties. Bij de afwikkeling kan het zijn dat u een (aanzienlijk) geldbedrag gestort krijgt. Als u (of uw partner) recht heeft op een bijstandsuitkering is het belangrijk te weten dat deze schadevergoeding gevolgen kan hebben voor uw uitkering. Datzelfde geldt voor diverse toeslagen (huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, bijzondere bijstand enzovoort). Het kan zijn dat een schadevergoeding uw recht op een uitkering of toeslagen wijzigt. Ook in het gveal dat uw partner een schadevergoeding ontvangt.

Datzelfde geldt voor een schadevergoeding voor smartengeld. Iedere gemeente heeft richtlijnen die bepalen hoe de gemeente omgaat met de uitkering. Zorg er voor dat u tijdig maatregelen neemt en laat u hierover door uw letseladvocaat of letselschadespecialist goed voorlichten. Dit voorkomt dat u ontvangen uitkeringen terug moet betalen.

Advies bij afwikkeling van letselschadezaak, of vaststellingsovereenkomst

Als u behoefte heeft aan meer informatie over het onderwerp vaststellingsovereenkomst bij letselschade of de afwikkeling van uw letselschade,  aarzel dan niet om contact op te nemen met HIJINK letselschade-advocaten en letselschadespecialisten. Wij kunnen u hierin vrijblijvend informeren, bel 0800-4455000.

Vraag een letselschadespecialist

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres
  bron: www.rechtspraak.nl

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief