Moet letselschade-slachtoffer huisartsenjournaal beschikbaar stellen aan verzekeraar?

Aan de Rechtbank Limburg is door de verzekeringsmaatschappij gevraagd een letselschade-slachtoffer van een ernstig verkeersongeval op te dragen het complete huisartsenjournaal over een periode vanaf vijf jaar voorafgaand aan het ongeval beschikbaar te stellen aan haar medisch adviseur.

Het letselschade-slachtoffer doet een beroep op haar recht op privacy en voert verweer tegen het verzoek van de verzekeringsmaatschappij.

In een ongepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Limburg (9 juni 2017) is na een weging van het recht op privacy van een letselschade-slachtoffer (vastgelegd in artikel 8 EVRM, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Medische Paragraaf van de Gedragscode) en het recht van de verzekeringsmaatschappij op een eerlijk proces en het daarmee samenhangende recht op het kunnen beschikken over alle relevante gegevens (vastgelegd in artikel 6 EVRM), bepaald dat het letselschade-slachtoffer zijn huisartsenjournaal beschikbaar dient te stellen aan de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij.

Medische beoordeling klachten en beperkingen door verzekeraar

Ter onderbouwing van haar stelling voert de verzekeringsmaatschappij aan dat de gegevens van voor het ongeval nodig zijn om vast te stellen of de door het slachtoffer gestelde klachten en beperkingen zijn veroorzaakt door het ongeval. Deze gegevens zijn volgens de verzekeraar opgenomen in het huisartsenjournaal.

De psycholoog van het slachtoffer geeft aan dat er sprake is van een belaste voorgeschiedenis. De medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij geeft aan dat de klachten vanwege het ontbreken van objectiveerbaar letsel, niet vanuit het ongeval kunnen worden verklaard.

letselschade-slachtoffer-medisch-dossier-huisartsenjournaal
Belangenafweging letselschade-slachtoffer en verzekeraar bij overleggen medisch dossier

Privacybescherming van letselschade-slachtoffer

Het slachtoffer voert aan dat zij vanuit het oogpunt van privacybescherming de gevraagde medische gegevens over de voorgeschiedenis niet hoeft te overleggen.

Van belang is dat haar eigen medisch adviseur gerichte vragen heeft gesteld aan de huisarts en dat uit de beantwoording van de huisarts blijkt dat er in de medische voorgeschiedenis geen sprake is van vergelijkbare klachten of beperkingen of psychische klachten en/of onbegrepen pijnklachten anderszins.

Ook de werkgever heeft een verklaring gegeven over het functioneren van het slachtoffer in de periode voorafgaand aan het ongeval. Hieruit blijkt dat er sprake was van een goed functionerende medewerker die niet heeft verzuimd wegens ziekte.

Belangenafweging bij beoordelen medisch dossier tussen letselschade-slachtoffer en verzekeraar

Bij de beoordeling wegen we de betrokken belangen af.
De processuele belangen die zijn vastgelegd in artikel 6 EVRM, kort gezegd het recht op een eerlijk proces. Wegen we ten opzichte van de individuele privacybelangen van het slachtoffer. DHet recht op privacy staat in artikel 8 van het EVRM.

Bij deze belangenafweging zijn ook de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit belangrijk. Proportionaliteit betekent dat de belangen van de verzekeraar en verzekerde tegen elkaar worden afgewogen. De rechter beslist of het belang van de verzekeraar de inbreuk op het recht van de verzekerde rechtvaardigd.  Voor de subsidiariteit bekijken we of de verzekeraar op een minder ingrijpende wijze haar doel kan bereiken.

Vast staat dat de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk is en dus verplicht is de door het letselschade-slachtoffer geleden schade te vergoeden. Om te kunnen bepalen welke schade moet worden vergoed, is het van belang om uit te zoeken of bepaalde “schadeposten” zich ook zonder het ongeval zouden hebben voorgedaan.

Nu partijen over de afwikkeling van de schade van mening verschillen, moeten zij in een zo gelijkwaardig mogelijke positie ten opzichte van elkaar worden gesteld. Dat betekent ook dat ze over dezelfde informatie moeten kunnen beschikken.

De verzekeringsmaatschappij kan zonder de informatie over de periode voorafgaand aan het ongeval niet vaststellen of er informatie is die relevant is voor het vaststellen van de omvang van de ongevalgerelateerde schade. Op basis hiervan kan de verzekeringsmaatschappij aan artikel 6 van het EVRM het recht ontlenen om de medische informatie door hun medisch adviseur te kunnen laten beoordelen.

We beoordelen daarvoor of het recht op bescherming van de privacy, verankerd in artikel 8 EVRM, houvast biedt om het verzoek van de verzekeringsmaatschappij te pareren. Bij de beoordeling van deze vraag kijkt een rechte Medische Paragraaf in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL).

Medische paragraaf Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL)

De medische paragraaf van de Gedragscode Behandeling Letselschade, kortweg GBL, bevat enkele proportionaliteitscriteria:

 1. Looptijd van de schade en omvang van de vordering:
  In zijn algemeenheid geldt dat hoe groter de periode waarover de schade wordt berekend en hoe hoger de vordering is, hoe sneller het proportioneel is om meer informatie beschikbaar te stellen.
 2. Aard en complexiteit van het letsel:
  Bij eenvoudig en duidelijk medisch objectiveerbaar letsel (denk aan een eenvoudige armbreuk) kan sneller worden volstaan met beperktere gegevens. Hier kan worden volstaan met het stellen van gerichte vragen en gegevens die direct betrekking hebben op de gevolgen van het ongeval. In geval van niet medisch objectiveerbaar letsel (denk aan RSI, onbegrepen pijnklachten, whiplash etc) kan het proportioneel zijn ook medische informatie op te vragen over de periode voorafgaand aan het ongeval en/of informatie die niet direct betrekking heeft op de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. Klachten en klachtenbeloop:
  Is er sprake van een afwijkend klachtenbeloop, dan kan het gerechtvaardigd zijn ook informatie op te vragen over de medische voorgeschiedenis en/of informatie die niet direct betrekking heeft op de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 4. Relevante medische voorgeschiedenis:
  Wanneer bekend is dat er sprake is van een relevante medische voorgeschiedenis dan is het sneller gerechtvaardigd daarover ook medische informatie op te vragen.
 5. Opstelling van het slachtoffer:
  In zijn algemeenheid geldt dat wanneer er tekenen zijn van het voordoen van klachten en beperkingen danwel het overdrijven daarvan, of wanneer een slachtoffer onjuiste mededelingen doet, het sneller proportioneel is meer informatie op te vragen.

Oordeel rechtbank Limburg overleggen medisch dossier letselschade-slachtoffer

In het geval dat door de Rechtbank Limburg is beoordeeld, is er sprake van een langlopende schade met een vordering voor toekomstschade, niet objectiveerbaar of verklaarbaar letsel, is er sprake van aspecifieke klachten en een afwijkend herstelbeloop en zijn er aanwijzingen voor een relevante medische voorgeschiedenis (gebaseerd op gegevens van de psycholoog).

Omdat het letselschade-slachtoffer aanspraak maakt op schadevergoeding zal er een vergelijk moeten worden gemaakt met de huidige situatie (de situatie met ongeval) en de hypothetische situatie waarin het ongeval zou zijn uitgebleven.

De rechtbank Limburg oordeelt dat de voorhanden zijnde informatie onvoldoende is om een gedegen oordeel te vormen. Het is volgens de rechtbank dan ook gerechtvaardigd om meer informatie, dus ook het huisartsenjournaal over een periode van vijf jaren voorafgaand aan het ongeval, beschikbaar te stellen, althans de afgifte van het huisartsenjournaal te vorderen.

Alleen aan de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij

Door de rechtbank stelt wel nogmaals duidelijk vast dat deze inhoudelijke beoordeling uitsluitend hoeft te gebeuren door de medisch adviseur van de verzekeringsmaatschappij. Kortom de informatie hoeft uitsluitend aan een arts of een andere in artikel 47 lid 2 wet BIG benoemde hoedanigheid, te worden verstrekt. De (juridische) letselschadebehandelaar van het dossier heeft derhalve geen toegang tot deze informatie, tenzij hiertoe uitdrukkelijk toestemming wordt verleend door het letselschade-slachtoffer. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de privacybelangen van het letselschade-slachtoffer.

Heeft u vragen over de behandeling van úw letselschade?

Bent u letselschade-slachtoffer geworden door een ongeval? Heeft u vragen over een verzoek van de verzekeringsmaatschappij om medische informatie (over een langere periode of over de periode voorafgaand aan het ongeval) beschikbaar te stellen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze letselschadespecialisten of letseladvocaten.

Al onze letselschade-experts zijn lid van het Register Letselschade en lid van LSA of NIVRE.

Door: mr. M.K. (Marit) Herngreen, letselschadespecialist, NIVRE registerexpert, lid Register Letselschade regio Arnhem /  Doetinchem

Vraag een letselschadespecialist

Bel vrijblijvend 0800-4455000 of plaats een terugbelverzoek door het contactformulier in te vullen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief