Getuigenverhoor

Getuigenverhoor : Of een procedure kans van slagen heeft, hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheid tot bewijs van de vorderingen of stellingen. Als er te weinig schriftelijke stukken aanwezig zijn, kan voorlopig getuigenverhoor soms uitkomst bieden.

Wat is een voorlopig getuigenverhoor

Voordat een procedure wordt gestart is het verstandig te bepalen hoe sterk je staat. Niet altijd is er voldoende bewijs voor handen om de stellingen te bewijzen. Denk dan aan de mogelijkheid van het starten van een getuigenverhoor.

Civiel rechtelijke procedure, een rechtszaak bij de burgerlijke rechter, draait vaak om de vraag wie moet wat bewijzen en wat kan er worden bewezen. Bewijs kan worden geleverd door overeenkomsten, correspondentie, email, verklaringen enzovoort. Het grote verschil dat een voorlopig getuigenverhoor uitmaakt, is dat de getuige door de rechter onder ede wordt gehoord. Een getuige is verplicht om mee te werken als de rechter dat beveelt en moet bovendien de waarheid vertellen. Als de getuige onder ede een verklaring aflegt in strijd met de waarheid, dat pleegt hij een strafbaar feit. Als er meerdere getuigen zijn, dan weten deze onderling niet welke verklaringen zij hebben afgelegd. Dit maakt dat de druk om de waarheid te vertellen hoger is dan wanneer men een schriftelijke verklaring aflegt.

Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering creëert de mogelijkheid om de rechter te verzoeken een voorlopig getuigenverhoor te gelasten (artikel 186 RV).

Doel van een getuigenverhoor

Het voorlopig getuigenverhoor dient er voor om feiten boven tafel te krijgen of bewijs veilig te stellen. Met de uitkomst van het getuigenverhoor kan worden bepaald of het haalbaar en verstandig is om een procedure te starten.

Verzoekschrift voorlopig getuigenverhoor

Een verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor start met een verzoekschrift opgesteld door een advocaat aan de rechter. De rechter kan slechts op beperkte gronden afwijzen. Er moet een duidelijke afwijzingsgrond bestaan. Oftewel, in veruit de meeste gevallen zal de rechter het verzoek tot het houden van voorlopig getuigenverhoor toestaan wanneer aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Afwijzingsgronden getuigenverhoor

Volgens de rechtspraak is het aantal afwijzingsgronden beperkt. Een rechter kan een verzoek afwijzen omdat:

 1. De verzoeker onvoldoende belang heeft bij zijn verzoek zoals bedoeld in art. 3:303 BW.
 2. De tweede afwijzingsgrond is dat de verzoeker misbruik maakt van zijn bevoegdheid om gebruik te maken van dit middel (3:13 BW).
 3. De derde en vierde afwijzingsgrond zijn strijd met de goede procesorde
 4. dan wel een ander door de rechter zwaarwichtig geoordeeld bezwaar.

Van de laatste twee afwijzingsgronden is alleen sprake als het inzetten van een voorlopig getuigenverhoor disproportioneel is. Een voorbeeld hiervan is de situatie wanneer er voldoende bewijsstukken voor handen zijn om de proceskansen te beoordelen en een getuigenverhoor (slechts) dient om deze informatie nog eens te laten beoordelen.

Hoe verloopt de procedure verder?

Een voorlopig getuigenverhoor wordt ingeleid met een verzoekschrift aan de rechter. In het verzoekschrift wordt door de advocaat duidelijk omschreven wat de redenen zijn voor het houden van het getuigenverhoor. Dit verzoekschrift wordt bij de rechtbank ingediend.

De verwerende partij krijgt de mogelijkheid hierop te reageren. Niet vaak leidt dit tot een afwijzing. De rechter beslist daarna op het verzoek en bepaalt bij toewijzing (nadat partijen de verhinderdata hebben doorgegeven) de datum waarop de verhoor gehouden zal worden.

Vervolgens zal de verzoekende partij de getuigen oproepen.

Ter zitting worden aan de getuige vragen gesteld door rechter en de verzoekende partij. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt en aan partijen toegezonden.

Advies van een advocaat?

In het geval u een geschil heeft en overweegt juridische stappen te ondernemen of te gaan procederen, dan kan het zinvol zijn om eerst de feiten veilig te stellen om uw positie te bepalen met een voorlopig getuigenverhoor.

Wilt u meer weten over het horen van getuigen? Of overweegt u een rechtszaak te starten maar weet u niet zeker of u daarvoor voldoende bewijs heeft? Aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze advocaten.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  HIJINK Advocaten is opgericht in 1995. Gestart als eenmanszaak en in de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgroot advocatenkantoor met circa 20 medewerkers in Nijmegen en Arnhem.

  De advocaten en juristen hebben zich in hoge mate gespecialiseerd, voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en zijn lid van de branche en beroepsverenigingen. Bent u op zoek naar pur sang deskundigen op het vlak van letselschade, aansprakelijkheid, arbeidsrecht of ondernemingsrecht, neem dan contact met ons op.

  Nijmegen, Kerkenbos 1021 (024) 3886680

  Arnhem, Onderlangs 1 (026) 442 39 13

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief