Letselschade

Artikel 185 WVW Wegenverkeerswet

Artikel 185 WVW (Wegenverkeerswet) regelt de bescherming van de voetganger en fietser in het verkeer.

Als voetganger of fietser bent u in het verkeer een stuk kwetsbaarder dan de bestuurder van een motorvoertuig. Letselschade ontstaat bij voetgangers en fietser vooral door de impact van een aanrijding. De snelheid waarmee het motorrijtuig rijdt en het gewicht van een motorvoertuig zorgt voor de schade en de ernst van de verwondingen. Dit noemt men het betriebsgefahr. Voetganger of fietser worden bovendien in mindere mate beschermd door kooiconstructies, airbags en ander veiligheidsvoorzieningen in een motorvoertuig. Om deze reden heeft de wetgever het noodzakelijk gevonden om de zwakke verkeersdeelnemers in het verkeer te beschermen. Dit zijn namelijk verkeersdeelnemers die regelmatig ernstige verwondingen oplopen bij een aanrijding.

Artikel 185 WVW Letselschade
Artikel 185 WVW Letselschade van fietser en voetganger in het verkeer

Letselschade bij voetganger en fietser, betriebsgefahr

Omdat een ongeval tussen een niet gemotoriseerde weggebruiker en een gemotoriseerde weggebruiker zeer ernstige gevolgen kan hebben, vaak bestaande uit letselschade of ernstige verwondingen, heeft de wetgever besloten de voetgangers en fietsers extra bescherming te bieden in het geval zo een ongeval zich voordoen. Dit staat in artikel 185 WVW.

Artikel 185 WVW

De tekst van artikel 185 Wegenverkeerswet (hierna: artikel 185 WVW) is als volgt:

 1. “ Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.
 2. De eigenaar of houder die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat motorrijtuig doet of laat rijden.
 3. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.
 4. Dit artikel laat onverkort de uit andere wettelijke bepalingen voortvloeiende aansprakelijkheid.”

Over de uitleg van dit wetsartikel zijn veel procedures gevoerd. Dit heeft geleid tot veel uitspraken van rechters (jurisprudentie).

Kinderen jonger dan 14 jaar

In de uitspraken van rechters worden (spelende) kinderen op de fiets en als voetganger nog eens extra in bescherming genomen. Uit de jurisprudentie rondom dit artikel blijkt dat als er sprake is van een ongeluk tussen een motorrijtuig en een kind jonger dan 14 jaar, de gemotoriseerde weggebruiker aansprakelijk is voor 100%. Bewijs van de schuld van de automobilist is niet nodig.

Kinderen en volwassenen van 14 jaar en ouder

Als de niet gemotoriseerde weggebruiker ouder is dan 14 jaar, geldt een aansprakelijkheid van tenminste 50% voor de gemotoriseerde weggebruiker, behalve als er sprake is van overmacht.

Een uitzondering voor het aannemen van deze aansprakelijkheid op dit artikel 185 WVW is te vinden in het laatste stuk van lid 1 van dit artikel. Als er sprake is van overmacht geldt de aansprakelijkheidsverdeling niet. Wanneer sprake is van overmacht bepaalde de Hoge Raad in het arrest ABP/Winterthur. De Hoge Raad gaf aan dat (bijvoorbeeld) in de volgende situaties sprake is van overmacht:

 • de bestuurder rechtens foutloos heeft gereden of de fout niet relevant is voor het ongeval;
 • de fouten van de andere weggebruiker zo onwaarschijnlijk waren dat de bestuurder hiermee geen rekening hoefde te houden.

Overmacht wordt in de praktijk niet snel aangenomen. Niet gemotoriseerde weggebruiker met letselschade worden meestal beschermd. Wat neer komt op een aangenomen schadevergoedingsplicht van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer voor de letselschade van de fietser of voetganger.

Overmacht kinder jonger dan 14 jaar

Voor extra kwetsbare weggebruikers, waaronder alleen kinderen jonger dan 14 jaar vallen, geldt dat overmacht alleen aangenomen kan worden indien sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van het kind. Bestuurders moeten bedacht zijn op fouten en onvoorziene gedragingen van kinderen volgens de rechter. Deze regel geldt voor kinderen jonger dan 14 jaar. De regel geldt niet voor gehandicapten of bejaarden. Niet alle kwetsbaren worden dus door de wet beschermd.

Billijkheidscorrectie Artikel 185 WVW

Ook kan er in positieve zin een correctie plaatsvinden van bovenstaande 50%-regel. Als we op grond van de gemaakte fouten een verdeling van de aansprakelijkheid van 50-50 vaststellen, kan een billijkheidscorrectie leiden tot een hogere schadevergoedingsplicht.

Bij de billijkheidscorrectie kijken we naar de specifieke omstandigheden van het geval. Indien de redelijkheid en billijkheid eisen dat gelet op de omstandigheden van het geval een andere verdeling van de aansprakelijkheid gewenst is, zal de aansprakelijkheid voor de gemotoriseerde weggebruiker hoger uit kunnen pakken. Een lagere aansprakelijkheid dan 50% voor de gemotoriseerde weggebruiker is niet mogelijk. Onder omstandigheden van het geval vallen onder andere de ernst van de fout van de gemotoriseerde weggebruiker, de ernst van de verwondingen van de niet gemotoriseerde weggebruiker en de mate van eigen schuld van de niet gemotoriseerde weggebruiker. Kortom de ernst van de letselschade kan een reden zijn om een hoger percentage van de schade te vergoeden dan 50%.

Wilt u advies over aansprakelijkheid bij letselschade artikel 185 WVW?

Bent u als fietser of voetganger slachtoffer geworden van een ongeval met een gemotoriseerde weggebruiker. Heeft u daardoor letselschade opgelopen? Wij helpen u graag bij het claimen van de letselschadevergoeding en beoordelen van de aansprakelijkheid. Bel gratis voor een vrijblijvend advies van een letselschadespecialist of letselschade advocaat 0800-4455000. Stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier als u wilt dat wij contact met u opnemen.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief