Artikel 185 WVW Wegenverkeerswet regelt de bescherming van de voetganger en fietser in het verkeer.

Als voetganger of fietser bent u een stuk kwetsbaarder op de weg dan dat u bent als bestuurder van een motorvoertuig. Letselschade ontstaat bij voetgangers en fietser vooral door de impact van een aanrijding. De snelheid waarmee het motorrijtuig rijdt en het gewicht zorgt voor de schade en de ernst van de verwondingen. Dit noemt men het betriebsgefahr. Voetganger of fietser worden in mindere mate beschermd door kooiconstructies of airbags. Om deze reden heeft de wetgever het noodzakelijk gevonden om de zwakke verkeersdeelnemers in het verkeer te beschermen. Dit zijn verkeersdeelnemers die regelmatig ernstige verwondingen oplopen.

Artikel 185 WVW Letselschade
Artikel 185 WVW Letselschade van fietser en voetganger in het verkeer

Letselschade bij voetganger en fietser, betriebsgefahr

Omdat een ongeval tussen een niet gemotoriseerde weggebruiker en een gemotoriseerde weggebruiker zeer ernstige gevolgen kan hebben, vaak bestaande uit letselschade of ernstige verwondingen, heeft de wetgever getracht de voetgangers en fietsers extra bescherming bieden mocht zo een ongeval zich voordoen. Dit is bepaald in artikel 185 WVW.

De tekst van artikel 185 Wegenverkeerswet (hierna: artikel 185 WVW) is als volgt:

 1. “ Indien een motorrijtuig waarmee op de weg wordt gereden, betrokken is bij een verkeersongeval waardoor schade wordt toegebracht aan, niet door dat motorrijtuig vervoerde, personen of zaken, is de eigenaar van het motorrijtuig of – indien er een houder van het motorrijtuig is – de houder verplicht om die schade te vergoeden, tenzij aannemelijk is dat het ongeval is te wijten aan overmacht, daaronder begrepen het geval dat het is veroorzaakt door iemand, voor wie onderscheidenlijk de eigenaar of de houder niet aansprakelijk is.
 2. De eigenaar of houder die het motorrijtuig niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de gedragingen van degene door wie hij dat motorrijtuig doet of laat rijden.
 3. Het eerste en het tweede lid vinden geen toepassing ten aanzien van schade, door een motorrijtuig toegebracht aan loslopende dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging of aan personen en zaken die daarmee worden vervoerd.
 4. Dit artikel laat onverkort de uit andere wettelijke bepalingen voortvloeiende aansprakelijkheid.”

Over de uitleg van dit wetsartikel zijn veel procedures gevoerd. Dit heeft geleid tot uitspraken van rechters (jurisprudentie).

Kinderen jonger dan 14 jaar

In de uitspraken van rechters worden (spelende) kinderen op de fiets en als voetganger nog eens extra in bescherming genomen. Uit de jurisprudentie rondom dit artikel blijkt dat als er sprake is van een ongeluk tussen een motorrijtuig en een kind jonger dan 14 jaar, de gemotoriseerde aansprakelijk is voor 100%. Bewijs van de schuld van de autmobilist is niet nodig.

Kinderen en volwassenen van 14 jaar en ouder

Als de niet gemotoriseerde weggebruiker ouder is dan 14 jaar, geldt een aansprakelijkheid van tenminste 50% voor de gemotoriseerde weggebruiker, behalve als er sprake is van overmacht.

Een uitzondering voor het aannemen van deze aansprakelijkheid op dit artikel 185 WVW is te vinden in het laatste stuk van lid 1 van dit artikel. Als er sprake is van overmacht geldt de aansprakelijkheidsverdeling niet. Wanneer sprake is van overmacht heeft de Hoge Raad in het arrest ABP/Winterthur bepaald. De Hoge Raad gaf aan dat (bijvoorbeeld) in de volgende situaties sprake is van overmacht:

 • de bestuurder rechtens foutloos heeft gereden of de fout niet relevant is voor het ongeval;
 • de fouten van de andere weggebruiker zo onwaarschijnlijk waren dat de bestuurder hiermee geen rekening hoefde te houden.

Overmacht wordt in de praktijk niet snel aangenomen. Niet gemotoriseerde weggebruiker met letselschade worden meestal beschermd. Wat neer komt op een aangenomen schadevergoedingsplicht van de gemotoriseerde verkeersdeelnemer van de letselschade van de fietser of voetganger.

Voor extra kwetsbare weggebruikers, waaronder alleen kinderen jonger dan 14 jaar vallen, geldt dat overmacht alleen aangenomen kan worden indien sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid van deze kinderen. Bestuurders moeten bedacht zijn op fouten en onvoorziene gedragingen van kinderen volgens de rechter. Deze regel geldt voor kinderen jonger dan 14 jaar. De regel geldt niet voor gehandicapten of bejaarden. Niet alle kwetsbaren worden beschermd.

Billijkheidscorrectie bij letselschade

Ook kan er in positieve zin een correctie plaatsvinden van bovenstaande 50%-regel. Als we op grond van de gemaakte fouten een verdeling van de aansprakelijkheid van 50-50 vaststellen, kan de billijkheidscorrectie leiden tot een hogere schadevergoedingsplicht.

Bij de billijkheidscorrectie kijken we naar de specifieke omstandigheden van het geval. Indien de redelijkheid en billijkheid eisen dat gelet op de omstandigheden van het geval een andere verdeling van de aansprakelijkheid gewenst is, zal de aansprakelijkheid voor de gemotoriseerde weggebruiker hoger uit kunnen pakken. Een lagere aansprakelijkheid dan 50% voor de gemotoriseerde weggebruiker is niet mogelijk. Onder omstandigheden van het geval vallen onder andere de ernst van de fout van de gemotoriseerde weggebruiker, de ernst van de verwondingen van de niet gemotoriseerde weggebruiker en de mate van eigen schuld van de niet gemotoriseerde weggebruiker. Kortom de ernst van de letselschade kan een reden zijn om een hoger percentage van de schade te vergoeden dan 50%.

Wilt u advies over aansprakelijkheid bij letselschade artikel 185 WVW?

Bent u zelf als fietser of voetganger slachtoffer geworden van een ongeval met een gemotoriseerde weggebruiker. Heeft u daardoor letselschade opgelopen? Wij helpen u graag bij het claimen van de letselschadevergoeding en beoordelen van de aansprakelijkheid. Bel gratis voor een vrijblijvend advies van een letselschadespecialist of letselschade advocaat 0800-4455000.

Ook kunt u gebruik maken van ons inloopspreekuur letselschade in Arnhem of inloopspreekuur letselschade in Nijmegen

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres