Procederen

Hoger beroep

Hoger beroep: Wat is procederen in hoger beroep? Wat zijn de kosten van hoger beroep? Hoe verloopt de beroepsprocedure bij een gerechtshof?

Op het moment dat u het niet eens bent met een (civiel) vonnis in eerste aanleg, vaak een vonnis van een kantonrechter of rechtbank, kunt u in hoger beroep. Denk bijvoorbeeld aan een beroep in een letselschade zaak na afwijzing van een vordering. Kort gezegd houdt dit in dat een hogere rechter de zaak opnieuw bekijkt en op nieuw oordeelt over de zaak. Uitgangspunt van de beoordeling in hoger beroep is de uitspraak in eerste aanleg. Hoger beroep noemen we ook wel ‘appél’.

U kunt in hoger beroep gaan tegen een uitspaark van de rechtbank, maar uw tegenpartij ook. Als u gedaagde bent in appél (de tegenpartij stelt beroep in) kunt u wel een eis in reconventie, een tegeneis, indienen. Dat houdt in dat u meelift op het beroep dat werd ingesteld door de andere partij en u met uw advocaat een tegeneis indient. Ook als niet u maar uw wederpartij in beroep gaat, kunt u dus alsnog een vordering in appél aan de rechter voorleggen.

Termijn van hoger beroep

Hoger beroep moet worden ingesteld binnen drie maanden na de datum van het vonnis van de rechtbank of de kantonrechter. De termijn voor beroep en de wijze waarop beroep wordt ingesteld, worden in de uitspraak benoemd. Voor het kort geding gelden andere regels en is de beroepstermijn korter. Voor het instellen van hoger beroep in het bestuursrecht gelden weer andere termijnen en regels dan bij hoger beroep in een civiele zaak.

Het hoger beroep wordt ingeleid door het uitbrengen van een appèl dagvaarding, een dagvaarding in hoger beroep. Deze dagvaarding wordt door een deurwaarder betekent aan de tegenpartij.

Schriftelijke procedure

De procedure van hoger beroep is grotendeels schriftelijk. In de hoger beroep dagvaarding staat waarom u het niet eens bent met de beslissing van de rechter in eerste aanleg. De argumenten worden in de appeldagvaarding door een advocaat uitgewerkt en noemt men grieven (klachten). De advocaat beschrijft namens zijn cliënt de grieven van cliënt tegen de uitspraak in eerste aanleg. Het document noemen we daarom ook wel een memorie van grieven. De advocaat van de tegenpartij voert schriftelijk verweer tegen de memorie van grieven. Dit antwoord heet memorie van antwoord.

Hoger beroep, beroep instellen, beroep tegen uitspraak rechter, hoger beroep civiele procedure, hoger beroep civiele zaak, beroep uitspraak rechter

Vereisten instellen hoger beroep: appelgrens

Hoger beroep is alleen mogelijk als het financiële belang van de zaak hoger is dan € 1750,–. Dit is de ondergrens voor het instellen van hoger beroep. Indien een vordering lager is dan  € 1750,– dan kan tegen de uitspraak van de rechter met betrekking tot de vordering geen hoger beroep worden ingesteld. Dit vereisten noemen we ook wel de appelgrens.

In de praktijk speelt bij de appelgrens de vraag op welke wijze we de beoordelen. Gaat het alleen over de hoofdsom of zijn ook rente en bijkomende kosten van belang voor de appelgrens? Het financieel belang van de zaak is de gevorderde hoofdsom, de gevorderde incassokosten en de gevorderde rente tot aan de dag waarop de dagvaarding in eerste aanleg is betekend.

Een eventuele proceskostenveroordeling en rente na datum uitspraak tellen dus niet mee bij het vaststellen van de hoogte van de vordering. Ook gevorderde dwangsommen tellen we niet mee. Dwangsommen moeten de uitvoering van het vonnis bevorderen. Een dwangsom is in haar aard dus een bedrag dat niet verschuldigd is.

Re-conventionele vordering

Als de gedaagde partij een tegenvordering (re-conventionele vordering) instelt, worden beide vorderingen bij elkaar  opgeteld. Bij de re-conventionele vordering wordt de (gevorderde) rente meegerekend tot de dag waarop de re-conventionele vordering is ingesteld.

Hoger beroep vordering van onbepaalde waarde

Is er sprake van een vordering van onbepaalde waarde en zijn er duidelijke aanwijzingen dat de vordering niet meer bedraagt dan € 1.750,– dan is hoger beroep niet mogelijk. Dit laatste geldt niet als de wet anders bepaalt.

Hoe gaat hoger beroep?

De rechter in hoger beroep, ook wel genoemd de appelrechter zal de zaak in zijn geheel opnieuw bekijken. In hoger beroep bij het gerechtshof gebeurt dat door 3 rechters/raadsheren.

Na de memorie van grieven en memorie van antwoord, kan de rechter de partijen bijeen roepen voor een mondeling overleg. Dit noemt men een comparitie of een comparitie van partijen. Omdat in eerste aanleg en in hoger beroep al veel schriftelijke stukken zijn uitgewisseld en de standpunten duidelijk zijn, wordt de mondelinge behandeling ook regelmatig overgeslagen. De rechter kan bepalen dat partijen op de zitting moeten verschijnen. Maar ook kan de rechter een bewijsopdracht geven of getuigen verhoren.

In hoger beroep kunnen de advocaten van procespartijen nieuwe feiten en omstandigheden aanvoeren. Partijen kunnen nieuw bewijs leveren. Een advocaat kan u adviseren over de bewijsvoering en de strategie in hoger beroep.

Uitspraak in beroep

Nadat het gerechtshof alle informatie heeft die nodig is om te komen tot een beslissing, doet het gerechtshof uitspraak. De uitspraak van het gerechtshof heet een arrest. Omdat rechtbanken en gerechtshoven met grote achterstanden te kampen hebben, wil dit arrest nog wel eens op zich laten wachten.

Als de rechter in hoger beroep het eens is met de rechter in eerste aanleg, dan zal het gerechtshof het vonnis bekrachtigen. Als de rechter in hoger beroep het niet eens is, dan neemt het gerechtshof een nieuwe beslissing in de rechtszaak.

Cassatie tegen arrest gerechtshof

In het leeuwendeel van de rechtszaken leggen partijen zich neer bij de uitspraak in hoger beroep. Na de beoordeling in beroep, kunt u niet nog eens in beroep. Er bestaat na het hoger beroep nog wel de mogelijkheid om in cassatie te gaan. Dit houdt in dat men de Hoge Raad vraagt om een eindoordeel te geven.

De beoordeling van de Hoge Raad is wezenlijk anders dan die van andere rechters. De lagere rechters (kantonrechter, rechtbank en gerechtshof) beoordelen op feiten en omstandigheden (feitelijke rechters). De Hoge Raad beoordeeld de vraag of de lagere rechters de wet juist hebben toegepast. Feiten worden niet opnieuw vastgesteld. In de rechtspraktijk zeggen we dat de Hoge Raad geen feiten rechter is. De Hoge Raad beoordeelt slechts of het recht juist is toegepast aan de hand van de feiten uit de procedures bij de rechtbank en het hof..

hoger beroep, hoger beroep gaan, in hoger beroep gaan, hoger beroep civiele zaak, wat is hoger beroep, hoger beroep advocaat, in beroep gaan tegen vonnis, HOGER BEROEP, hogerberoep, hoger beorpe instellen

Wat zijn de kosten?

Voor de procedure in hoger beroep wordt griffierecht /  vastrecht betaald. Dit een bedrag dat verschuldigd is aan de rechtbank bij het initiëren van de procedure. Griffierecht in hoger beroep moet worden betaald door zowel de eiser (geïntimeerde) als gedaagde (rekwirant).

De partij die in het ongelijk krijgt, wordt vaak veroordeeld om de proceskosten te betalen. De kosten van de procedure bestaan uit het griffierecht, deurwaarderskosten en de advocaatkosten van de wederpartij. De advocaatkosten worden berekend volgens een puntensysteem. De advocaatkosten zien dus niet op de werkelijke uren of de declaratie die van de advocaat. Vaak is het zo dat de werkelijke advocaatkosten hoger liggen dan de kosten veroordeling, zodat ook de winnende partij zich geconfronteerd ziet met eigen advocaatkosten. Daarnaast kan over een vordering onder omstandigheden wettelijke rente, wettelijke handelsrente of contractuele rente worden gevorderd. Ook indien uw vordering voorafgaand aan de behandeling van het beroep alsnog wordt voldaan, kunt u onder omstandigheden doorprocederen over de proceskosten.

Bij welke rechter in hoger beroep?

In een zogenaamde civiele rechter gaat u in hoger beroep bij de rechtbank of het gerechtshof. Dit is afhankelijk van de procedure in eerste aanleg.

Bij de bestuursrechter zijn er meerder beroepsinstanties. De Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Hoge Raad (o.a. in belastingzaken). Welke rechter bevoegd is en waar u beroep tegen de uitspraak kunt aantekenen, is afhankelijk van het soort zaak.

Advocaat voor hoger beroep

Voor het instellen van hoger beroep in een civiele procedure heeft u een advocaat nodig. In het civiele recht is de procedure dermate ingewikkeld dat de vertegenwoordiging door een advocaat bij wet verplicht is gesteld. Het is bovendien belangrijk dat de advocaat thuis is in de hoger beroep procedure. Hoger beroep zonder advocaat is in een civiele procedure dus niet mogelijk. Ook voor een hoger beroep na een uitspraak van de kantonrechter, waar u wel zonder advocaat mag procederen, moet u een advocaat inschakelen.

In bestuursrechtszaken is procesvertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht. Wel is het inschakelen van een advocaat sterk aan te raden. In het bestuursrecht is de procedure zo ingewikkeld dat het altijd is aan te bevelen een advocaat in te schakelen.

Schorsende werking beroep

In een vordering vraag je de rechter om een uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren. Dit betekent dat de uitspraak een executoriale titel heeft. Een deurwaarder kan in dat geval direct met de uitspraak aan de slag en de nakoming afdwingen. Indien geen uitvoerbaarheid bij voorraad is gevorderd, of is uitgesproken moet alsnog een executoriale titel aan de rechter worden gevraagd.

Indien de uitspraak in eerste instantie uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, schorst het instellen van hoger beroep de uitvoerbaarheid niet. Houdt u er in dat geval rekening mee dat eventueel middels een kort geding alsnog de uitvoering van het vonnis voorkomen moet worden.

In appél gaan

Als er geen hoger beroep wordt ingesteld of er geen beroep mogelijk is, krijgt de uitspraak in kracht van gewijsde. Dit houdt in dat de beslissing van de laatste rechter definitief wordt. De uitspraak van de rechter is dan tussen partijen geldend. Aan de uitspraak moet uitvoering worden gegeven. Na het ongebruikt verstrijken van de appeltermijn zijn partijen dus gebonden aan de uitspraak.

Wilt u in hoger beroep? Neem dan contact op met een advocaat. Wacht niet tot op het laatste moment totdat de termijn afloopt, maar doe dit zo snel mogelijk. Uw advocaat kan u adviseren over de beroepstermijn, de kosten van een beroepsprocedure en mogelijk nog onderhandelen met de advocaat van tegenpartij.

Advies of second opinion voor hoger beroep

Uw advocaat in eerste aanleg kan u adviseren over de mogelijkheden in hoger beroep. Ook kunt u een andere advocaat vragen om een second opinion of proces advies uit te brengen. Voor het afgeven van een advies kunt u met uw advocaat een vast bedrag afspreken. Hijink Advocaten adviseert en procedeert in hoger beroep voor cliënten. U kunt gratis en vrijblijvend bellen met 0800-44 55 000. Wilt u dat een advocaat contact met u opneemt? Dan vragen wij u om onderstaand contactformulier in te vullen.

Relevante informatie

Dagvaarden in vrijwaring|De deelgeschil procedure bij letselschade|Letselschade

Contact

  Stel hieronder uw vraag
  Achternaam
  Telefoonnummer
  E-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief