Verhuiskostenvergoeding aan huurder

Verhuiskostenvergoeding aan huurder. Wanneer heeft een huurder recht op een verhuiskostenvergoeding van een verhuurder.

Bij een gedwongen (tijdelijke) verhuizing zal een verhuurder onder bepaalde omstandigheden een vergoeding moeten betalen aan de huurder. De vergoeding ziet op de kosten van de huurder voor het verhuizen en het inrichten van een nieuwe woning. De vergoeding wordt betaald als een huurder tijdelijk geen woongenot heeft. Bijvoorbeeld bij een tidjelijke verhuizing.

Verhuiskostenvergoeding huurder

Een huurder kan een verhuiskosten-vergoeding van zijn verhuurder vragen. Bijvoorbeeld als de huurder een zelfstandige woning (tijdelijk) moet verlaten. Vaak ijn werkzaamheden van de verhuurder reden voor de verhuizing. Bijvoorbeeld bij een verhuizing vanwege renovatie, slopen of om uitvoering te geven aan een geldend bestemmingsplan. Ook bij het zelf in gebruik nemen van een woning of een ruimte verstrekken aan een gehandicapte etc., kan er recht bestaan op een verhuiskostenvergoeding. De verhuiskostenvergoeding is een vergoeding voor de kosten van het verhuizen en het herinrichten van de woning. De verhuurder moet bij renovatie de huurder eerst een redelijk voorstel doen. Dit voorstel is een vereiste alvorens de huurder tot medewerking aan de renovatie kan worden bewogen.

Kosten vanwege verhuizen en herinrichten woning

De afgelopen jaren zijn de vergoedingen voor de verhuiskosten-vergoeding ieder jaar gestegen. Met ingang van 16 februari 2018 is er bij verhuizing recht op minimaal € 5.993,00 vergoeding. Deze vergoeding geldt bij het verlaten van een zelfstandige woning. Zie voor meer informatie de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie 1. en de rijksoverheid 2. Voor kamers zijn de verhuiskosten-vergoedingen lager en geldt er geen minimumbedrag.

Mocht een huurder bij renovatie ook een vergoeding van de gemeente krijgen, dan kan de verhuurder de verhuiskostenvergoeding verlagen. De vergoeding wordt verlaagd met het bedrag wat de huurder van de gemeente heeft gekregen. Een verhuurder kan hierover met de gemeente afspraken maken.

Mocht de verhuiskostenvergoeding niet voldoende zijn voor alle kosten dan is het ook mogelijk om een hogere vergoeding van de verhuurder te vorderen. Daarnaast is een huurder niet verplicht een aanbod van de verhuurder te accepteren om de verhuizing te regelen en/of om de nieuwe woning te schilderen en te stofferen.

Als het om een verhuizing gaat naar een tijdelijke woning (wisselwoning), betaalt de verhuurder maar één keer een verhuiskostenvergoeding.

Geen recht op kostenvergoeding

verhuiskostenvergoeding aan huurder
verhuiskostenvergoeding aan huurder

Als het niet nodig is om voor de renovatie te verhuizen dan is er ook geen recht op een verhuiskostenvergoeding voor de huurder. Indien de huurder het niet met deze beslissing eens is, dan kan de huurrecht-advocaat van de huurder de rechter verzoeken om hierover uitspraak te doen. Mocht de rechter dan van mening zijn dat de woning niet meer bewoonbaar is dan zal de huurder recht hebben op de verhuiskostenvergoeding. Ook bij een eventuele verbetering van een bepaalde voorziening, zoals een luxere keuken of badkamer, heeft de huurder recht op de verhuiskostenvergoeding. Ook als de huurder zelf bij de verhuurder het verzoek voor renovatie heeft gedaan heeft de huurder recht op een verhuiskostenvergoeding.

Bij dringende werkzaamheden (onderhoud) is er echter geen recht op een verhuiskostenvergoeding voor de huurder. De huurder moet bij dringende werkzaamheden ook zijn/ haar medewerking verlenen. In beginsel zal het verschil tussen beide zijn dat er bij dringende werkzaamheden het woongenot gelijk zal blijven. Terwijl bij renovatie (o.a. het aanpassen van de woning of isoleren) de werkzaamheden wel voor een verhoging van het woongenot zorgt. Bij dringende werkzaamheden zal het namelijk kunnen gaan om bijvoorbeeld het vervangen van een bestaande afvoer, deur of installatie die al aanwezig is.

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.P.H. van Maanen Winters
mr. M.A. Visser
mr. E.G.M. Driessen

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief