In het bestuursrecht gaat het om de rechtsverhoudingen tussen een natuurlijk persoon (burger) of rechtspersooon (bedrijf) en de overheid.

Geschillen met overheden kunnen op veel verschillende vlakken voorkomen. In het dagelijkse leven kunt u bijvoorbeeld denken aan de weigering van de gemeente om een vergunning te verlenen (bijvoorbeeld een bouwvergunning, parkeervergunning, exploitatievergunning, regels over monumentale panden of het claimen van planschade). Maar ook kan het gaan om afwijzing, intrekking of terugvordering van een WIA, Werkloosheidsuitkering of WMO-voorziening.

Bestuursrecht en arbeid

Bestuursrecht raakt zijdelings aan enorm veel andere rechtsgebieden. De relatie met het arbeidsrecht is te vinden in de regelgeving voor het toekennen van uitkeringen (Ziektewet, Werkloosheidswet en bijstand), ook wel Sociaal Zekerheidsrecht genoemd.

bestuursrecht advocaat arnhem nijmegenBestuursrecht en letselschade

Ook in verzekeringszaken met letselschade, krijgen wij veelvuldig met het bestuursrecht te maken bij beslissingen over uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid of het toekennen van een voorziening als een rolstoel, een vervoersvoorziening of woningaanpassingen.

Overige rechtsgebieden

Het bestuursrecht is verweven met vrijwel alle rechtsgebieden waarbij een overheidsinstelling (gemeente, provincie, Belastingdienst, Politie en UWV) is betrokken. Indien er sprake is van het uitoefenen van een publiekrechtelijke taak valt handelen onder het bestuursrecht. Onder omstandigheden geldt het bestuursrecht dus ook voor privaatrechtelijke rechtspersonen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een stichting die op grond van een wet in specifiek omschreven gevallen een schadevergoeding toekend. Indien een publiekrechtelijke rechtspersoon een privaatrechtelijke rechtshandeling, bijvoorbeeld koop of huur, verricht is het bestuursrecht over het algemeen niet van toepassing.

Het bestuursrecht omvat een veelheid aan specialistische en versnipperde rechtsgebieden. Hijink Advocaten adviseert en begeleidt binnen diverse disciplines waarop het bestuursrecht van toepassing is. Denk hierbij onder andere aan:

  • WIA/Ziektewet/Werkloosheidswet kwesties;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)/AWBZ;
  • Vergunningaanvragen, afwijzingen en intrekkingen;
  • Ruimtelijk bestuursrecht waaronder: planschade/bestemmingsplan/onteigening;
  • Onrechtmatig overheidshandelen;

Advies of juridische bijstand

Heeft u een juridische vraag bel 0800 44 55 000 of stuur ons uw vraag via het contactformulier en dan nemen wij contact met u op.