Ondernemingsrecht

Bestuursrecht

In het bestuursrecht gaat het om de rechtsverhoudingen tussen een natuurlijk persoon (burger) of rechtspersooon (bedrijf) en de overheid.

Geschillen met overheden kunnen op veel verschillende vlakken voorkomen. In het dagelijkse leven kunt u bijvoorbeeld denken aan de weigering van de gemeente om een vergunning te verlenen (bijvoorbeeld een bouwvergunning, parkeervergunning, exploitatievergunning, regels over monumentale panden of het claimen van planschade). Maar ook kan het gaan om afwijzing, intrekking of terugvordering van een WIA, Werkloosheidsuitkering of WMO-voorziening.

Algemene Wet Bestuursrecht

De Algemene Wet Bestuursrecht, afgekort de awb, bevat algemene regels betreffende overheidsbesluiten, overheidshandelen en verkeer en communicatie tussen overheid en burger. Behoudens uitzonderingsgevallen is deze wet van toepassing op alle publiekrechtelijke beslissingen van overheidsorganen. In Nederland wordt derhalve onder andere bij vergunningen, uitkeringen en subsidies de rechtmatigheid van het handelen van de overheid aan getoetst aan de awb. De algemene regels opgenomen in de awb zijn in vrijwel alle geschillen met de overheid dus het uitgangspunt.

Bestuursrecht en arbeid

Bestuursrecht raakt zijdelings aan enorm veel andere rechtsgebieden. De relatie met het arbeidsrecht is te vinden in de regelgeving voor het toekennen van uitkeringen (Ziektewet, Werkloosheidswet en bijstand), ook wel Sociaal Zekerheidsrecht genoemd.

Bestuursrecht en letselschade

Ook in verzekeringszaken met letselschade, krijgen wij veelvuldig met het bestuursrecht te maken bij beslissingen over uitkeringen vanwege arbeidsongeschiktheid of het toekennen van een voorziening als een rolstoel, een vervoersvoorziening of woningaanpassingen.

Overige rechtsgebieden

Het bestuursrecht is verweven met vrijwel alle rechtsgebieden waarbij een overheidsinstelling (gemeente, provincie, Belastingdienst, Politie en UWV) is betrokken. Indien er sprake is van het uitoefenen van een publiekrechtelijke taak valt handelen onder het bestuursrecht. Onder omstandigheden geldt het bestuursrecht dus ook voor privaatrechtelijke rechtspersonen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een stichting die op grond van een wet in specifiek omschreven gevallen een schadevergoeding toekend. Indien een publiekrechtelijke rechtspersoon een privaatrechtelijke rechtshandeling, bijvoorbeeld koop of huur, verricht is het bestuursrecht over het algemeen niet van toepassing.

Het bestuursrecht omvat een veelheid aan specialistische en versnipperde rechtsgebieden. Hijink Advocaten adviseert en begeleidt binnen diverse disciplines waarop het bestuursrecht van toepassing is. Denk hierbij onder andere aan:

  • WIA/Ziektewet/Werkloosheidswet kwesties;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)/AWBZ;
  • Vergunningaanvragen, afwijzingen en intrekkingen;
  • Ruimtelijk bestuursrecht waaronder: planschade/bestemmingsplan/onteigening;
  • Onrechtmatig overheidshandelen;

Bezwaarprocedure

Indien u een besluit van een bestuursorgaan ontvangt, bijvoorbeeld een afwijzing van een vergunningsaanvraag of de toekenning van een uitkering, is onder aan het besluit een bezwaarclausule opgenomen. In de bezwaarclausule is opgenomen op welke wijze en bij welk orgaan u tegen het besluit een bezwaarschrift kunt indienen. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom het besluit van het besuursorgaan onjuist is en verzoekt het besluit te herroepen of te vernietigen. Bovendien vraagt u in het bezwaarschrift om een kostenvergoeding voor de bezwaarprocedure.

In de bezwaarprocedure heroverweegt het bestuursorgaan haar eigen besluit. Veel bestuursorganen hebben een bezwaarschriftencommissie. Deze commissie behandelt het bezwaarschrift en geeft een advies aan het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan mag, gemotiveerd, afwijzen van het advies van de commissie. Alhoewel bezwaarschriftencommissies op papier onafhankelijk zijn en deze onafhankelijkheid graag benoemen, betaalt het bestuursorgaan de kosten. De commissie is dus niet zo onafhankelijk als zij het graag doet voorkomen.

Voor de bezwaarprocedure worden (meestal) geen kosten in rekening gebracht.

Beroepspocedure

De bezwraarprocedure betreft een heroverweging van het besluit. Op grond van de heroverweging wordt een besluit op bezwaar genomen. (b.o.b.). Dit besluit bevat als het goed is een beroepsclausule. In deze clausule staat op welke wijze u tegen het besluit op bezwaar beroep kunt instellen bij de rechtbank. Het instellen van beroep doet u door een beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. In het beroepschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit op bezwaar. Daarnaast vraagt u de rechtbank om de kosten van de bezwaarprocedure en de kosten van het beroep te vergoeden.

Voor een beroepsprocedure brengt de rechtbank griffierecht in rekening.

Hoger beroep bestuursrecht

Indien u na de heroverweging in bezwaar of de rechtmatigheidstopets door een rechter in beroep nog niet de door u gewenste uitkomst heeft, kunt u tegen de uitspraak van de bestuursrechter in beroep. De uitspraak van de bestuursrechter zal aangeven op welke wijze en waar u beroep kunt instellen. Nederland kent onder andere de volgende hoogste rechtsprekende bestuursrechtelijke partijen:

  • Centrale Raad van Beroep (onder andere publiekrechtelijke uitkeringen);
  • Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (onder ander omgevingsvergunningen en andere ruimtelijke vraagstukken);
  • De Hoge Raad (o.a. belastingrecht).

Deze partijen brengen een vastrecht in rekening voor het instellen van een procedure.

Wie uiteindelijk de rechter in laatste aanleg is verschilt en is afhankelijk van de wettelijke regeling waarop het oorsponkelijke besluit waartegen u bezwaar instelde is gebaseerd.

Voorlopige voorziening bestuursrecht

Het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat de beslissing waartegen u opkomt, zolang nog niet is besloten over uw bezwaar of beroep, gewoon van kracht blijft. Indien er sprake is van een dusdanig spoedeisendbelang dat de uitkomst van de bezwaar- op beroepprocedure niet kan worden afgewacht, zal u de rechtbank moeten verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Advies of juridische bijstand

In het bestuursrecht geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging. U kunt zelf bezwaar maken of beroep instellen tegen een besluit. De ingewikkelde onderliggende regelgeving, waaronder de Algemene Wet Bestuursrecht, maken het inschakelen van een advocaat noodzakelijk om een goede uitkomst te bereiken.

Heeft u een juridische vraag bel 026-44 23 913.

Video bestuursrecht

Onze specialisten

mr. O.A.M. Hijink
mr. R. Bockhoven
mr. M.A. Visser

Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

Bekijk onze database

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief