Sociaal Zekerheidsrecht

Sociaal zekerheidsrecht is bedoeld om iedere Nederlander  inkomen en/of verzorging te garanderen ten tijde van pensioen, ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden of werkloosheid.

Onder het sociaal zekerheidsrecht vallen onder andere zaken die betrekking hebben op:

– Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en ziekte (bv WIA en ZW).
– Uitkeringen bij werkloosheid (bv WW en Participatiewet).
– Voorzieningen voor gehandicapten en ouderen (bv WLZ, WMO en TW).

Sociaal Zekerheidsrecht

De regelgeving binnen het sociaal zekerheidsrecht is complex en voortdurend in beweging, zo zijn in 2015 de Participatiewet en de WMO in werking getreden.

Sociaal Zekerheidsrecht Advocaat Arnhem en Nijmegen
Sociaal Zekerheidsrecht Advocaat

Iedereen die kan werken, maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de participatiewet. Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Uitgangspunt van de WMO is dat mensen zolang mogelijk binnen hun eigen leefomgeving blijven wonen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • huishoudelijke hulp;
 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

Bezwaar of beroep instellen

Het sociaal zekerheidsrecht maakt deel uit van het bestuursrecht. De algemene wet bestuursrecht (awb) geeft algemene regels voor overheidshandelingen en biedt burgers rechtsbescherming tegen besluiten van bestuursorganen. De regels uit de awb gelden ook voor het sociaal zekerheidsrecht. Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van een uitkeringsinstantie zoals het UWV, een gemeente, CIZ, Zorgkantoor of SVB kunt u hiertegen bezwaar maken, dan wel beroep instellen.

Juridische bijstand is bij het maken van bezwaar of instellen van beroep tegen een besluit of beschikking (van de overheid) niet noodzakelijk maar wel verstandig. De regelgeving omtrent het sociale zekerheidsrecht is namelijk erg ingewikkeld met als gevolg  dat voor een goed bezwaarschrift gedegen juridische kennis noodzakelijk is. Let ook goed op dat er doorgaans een termijn geldt van 6 weken na de (verzend) datum van de beslissing waarbinnen een bezwaar- of beroepschrift moet zijn ingediend. Een bezwaar- of beroepschrift wordt bij indiening buiten deze termijn niet in behandeling genomen. U wordt in dat geval niet-ontvankelijk verklaard. Het besluit verkrijgt daarmee formele rechstkracht: er staan geen rechtsmiddelen meer open tegen het besluit en u zult met de gevolgen van het besluit moeten omgaan. Ook een rechter mag zich in dat geval vanwege de rechtszekerheid niet meer uitlaten over de juistheid van de beslissing van het bestuursorgaan in uw geval. Een veelvoud aan regelingen, regelgeving en de wisselwerking met civiele aspecten alsmede de formele vereisten in het bestuursrecht maken dat bijstand van een bestuursrecht advocaat verstandig is indien u als ondernemer of particulier met de overheid en het sociaal zekerheidsrecht te maken krijgt.

Wanneer het bezwaar en/of beroep gegrond wordt verklaard, en verzocht is om een kostenvergoeding, dan moet de wederpartij uw kosten betalen. De kosten worden echter vastgesteld aan de hand van een staffel en zijn veelal lager dan de daadwerkelijke kosten.

Rechtshulp advocaat in Arnhem of Nijmegen

Tijdens een persoonlijk gesprek kunnen onze specialisten u direct goed adviseren. Bel voor meer informatie 0800-4455000 of maak gebruik van onderstaand contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief