Conservatoir beslag letselschadevergoeding na afwijzing door rechtbank

Conservatoir beslag letselschadevergoeding na afwijzing door rechtbank: In veel gevallen draagt een verzekeraar de schade na een ongeval. In dat geval is de vraag of de tegenpartij kan betalen niet aan de orde. Als een particulier aansprakelijk is, loopt het slachtoffer een groter risico. De wet biedt de mogelijkheid om conservatoir beslag te leggen om de voldoening van een vordering veilig te stellen.

De situatie die aan de orde komt in deze recente uitspraak is niet altijd eenvoudig uit te leggen. Als de rechter een vordering afwijst, lijkt het logisch om ook het conservatoir beslag op te heffen. Als er hoger beroep wordt ingesteld, blijft het beslag echter bestaan en krijgt de eisende partij nogmaals de mogelijkheid om de verschuldigdheid van de vordering aan te tonen. In deze procedure wordt de eisende partij geconfronteerd met een conservatoir beslag op zijn woning. Door het beslag is verkoop niet mogelijk. De man stapt daarom naar de rechter en vraagt om opheffing van het beslag voorafgaand aan de behandeling van de letselschadeclaim in hoger beroep.

Kort geding opheffen beslag letselschadevergoeding

De kort geding rechter beoordeelt de kans dat de vordering in hoger beroep wordt toegewezen. Deze kans is klein volgens de rechter. De rechter oordeelt daarnaast dat de eiser een groot belang heeft bij de opheffing van het conservatoir beslag. De rechter heft het beslag op, maar bepaalt wel dat een deel van de verkoop opbrengst in een depot wordt geplaatst. De eisende partij wordt zo niet langer beperkt door het beslag en de beslaglegger behoudt de verhaalszekerheid die het beslag biedt.

Conservatoir beslag letselschadevergoeding na afwijzing door rechtbank, Rechtbank Noord-Holland 21 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:8339
Het slachtoffer stelt dat zij door haar buurman is verwond met een boormachine. De rechtbank wijst de claim af, omdat uit de beschikbare video beelden niet blijkt dat de man de vrouw verwondde met een boormachine.

Letselschade na burenruzie

Na een burenruzie stelt de buurvrouw de buurman aansprakelijk. De buurman zou de vrouw bij de confrontatie hebben verwond met een boormachine. De vrouw eist € 50.000,– schadevergoeding. Om er zeker van te zijn dat de buurman betaalt, legt de vrouw (met toestemming van de rechter) beslag op de woning van haar buurman.

Kort geding na afwijzing letselschadeclaim door rechtbank

De rechtbank wijst de vordering van de vrouw af. De vrouw kan niet bewijzen dat de buurman haar verwondde met een boor. De vrouw stelt beroep in bij de rechter. De aansprakelijk gestelde buurman ondervindt problemen door het conservatoir beslag. Door het beslag op de woning is de voorgenomen verkoop namelijk niet mogelijk. De man vraagt de rechter voorafgaand aan het hoger beroep om het beslag op zijn woning op te heffen.

Conservatoir beslag na afwijzing vordering bij rechtbank

Dat een vordering in eerste instantie wordt afgewezen, betekent niet dat de vordering als zodanig ondeugdelijk is. De kort geding rechter is in zijn oordeel niet gebonden aan de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg:

‘Zoals [gedaagde] terecht heeft aangevoerd rechtvaardigt de omstandigheid dat de vordering in eerste aanleg is afgewezen in een geval waarin – zoals hier – daartegen hoger beroep is ingesteld, niet zonder meer het oordeel dat de vordering ondeugdelijk is.’

Afweging belangen beslaglegger en beslagene

Het oordeel van de rechtbank in eerste aanleg is niet doorslaggevend in het kort geding, maar is wel van belang voor de afweging. De rechter weegt de belangen van de beslaglegger en de beslagene af. Daarbij is van belang dat een conservatoir beslag is bedoelt om de betaling van een onzekere vordering veilig te stellen. Als de vordering wordt afgewezen dan kan de beslagene de schade die door het beslag ontstaat, verhalen op de beslaglegger:

‘In een zodanig geval dienen de wederzijdse belangen van partijen te worden afgewogen, waarbij in aanmerking dient te worden genomen dat een conservatoir beslag naar zijn aard ertoe strekt om te waarborgen dat, zo een vooralsnog niet vaststaande vordering in de hoofdzaak wordt toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering voor de door het beslag ontstane schade kan worden aangesproken. De omstandigheid dat de rechter in de hoofdzaak reeds uitspraak heeft gedaan, dient hierbij te worden meegewogen. (vgl. ECLI:NL:HR:2015:1074).’

Kans van slagen in beroep

De voorzieningenrechter hoeft in dit geval niet te kijken naar de mogelijkheden die de eiser heeft in beroep. Maar de rechter mag deze kans wel betrekken in zijn afweging. Zeker als er een zwaarwegend belang is om een conservatoir beslag op te heffen, is van belang wat de mogelijkheden zijn in beroep. De rechter is niet verplicht deze afweging te maken, maar mag deze afweging wel maken:

‘Van de kort geding rechter kan daarbij niet worden gevergd dat hij de kans van slagen van het door de beslaglegger tegen het vonnis aangewende rechtsmiddel in de hiervoor genoemde afweging betrekt (HR 30 juni 2006 , NJ 2007/483). Dit is de voorzieningenrechter overigens wel toegestaan, en ligt binnen de grenzen van de in kort geding bestaande mogelijkheden ook in de rede, met name in gevallen waarin voortduring van het beslag voor de beslagene gevolgen heeft die als klemmend zijn te duiden. In het bijzonder in die omstandigheden is immers van belang in hoeverre er perspectief bestaat dat de beslaglegger zijn vordering in hoger beroep wel overeind krijgt.’

Belang bij opheffen conservatoir beslag

De buurman wil de woning verkopen. Dit is niet mogelijk door het beslag. De wens om een andere woonruimte te vinden heeft onder andere te maken met de medische situatie van zijn vrouw. Met medische verklaringen toont de buurman aan dat het belang bij het opheffen van het beslag groot is:

‘Vooropgesteld geldt dat [eiser] een groot belang heeft bij opheffing van het op zijn woning gelegde beslag, met name vanwege de medische toestand van zijn vrouw en de lastige verkoopbaarheid van de huidige woning.’

Beslag opheffen, verhaalszekerheid behouden

De rechter oordeelt dat de kans klein is dat de vordering in beroep alsnog wordt toegewezen. Er is geen bewijs waaruit blijkt dat de man zijn buurvrouw verwondde met een boormachine. De rechter vindt het ook niet aannemelijk dat dit bewijs in beroep alsnog wordt geleverd. De rechter ziet bovendien een praktische oplossing:

‘Op grond van de in het geding gebrachte stukken acht de voorzieningenrechter het onwaarschijnlijk dat het hoger beroep tot een andere uitkomst zal leiden dan de beslissing in eerste aanleg. Daarnaast kan op andere wijze worden voorzien in het belang van [gedaagde] bij voortduring van de verhaalszekerheid, namelijk als volgt.’

€ 40.000,– in depot bij notaris

De rechter bepaalt dat het conservatoir beslag wordt opgeheven. Een deel van de verkoopopbrengst zal bij de verkoop van de woning in een depot worden geplaatst. Als het gerechtshof de vordering alsnog toewijst, dan krijgt de eisende partij (een deel van) dit bedrag:

‘[eiser] zal de transporterend notaris onder de terhandstelling van dit vonnis opdragen om van de verkoopopbrengst na aflossing van de overbruggingshypotheek, de op het verkochte rustende hypotheek en de met het transport en voor rekening van [eiser] komende kosten een bedrag van € 40.000,-, of het mindere indien de opbrengst geen € 40.000,- toelaat, in depot te houden totdat het gerechtshof in de hiervoor vermelde bodemprocedure in hoger beroep heeft beslist.’

Contact

Heeft u vragen over een conservatoir beslag, verhaalszekerheid, procederen of een ander onderwerp? Onze specialisten gaan graag met u in gesprek. Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Noord-Holland 21 augustus 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:8339

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief