Hippisch recht

Wetgeving paarden

Wetgeving paarden. Het hippisch recht beslaat in juridische zin een groot aantal onderwerpen binnen diverse rechtsgebieden.

Aansprakelijkheid voor ongevallen met of door paarden, maar ook koop en verkoop vallen onder het privaatrecht. De regels hiervoor zijn opgenomen in het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW).
Daarnaast zijn er publiekrechtelijke regels. Het publiekrecht ziet op de verhouding tussen burger/bedrijf en overheid. Deze regels kunnen specifiek zien op paarden. Ook een groot aantal algemene administratieve regels is van belang voor eigenaren en/of gebruikers van een paard of pony.

info@hijink.com0800 44 55 000

Te denken aan bouwregels (bijvoorbeeld de vraag of er in een weiland een gebouw/opstal mag worden geplaatst), gebruiksregels van percelen (Mag grond gebruikt worden als paardenweide? Mogen er paarden gestald worden in een opstal?), milieuwetgeving en wettelijke vereisten betreffende verzorging, identificatie en een groot aantal andere voorschriften omtrent het welzijn van paarden.

Ruimtelijke wetgeving paarden

Het recht van de ruimtelijke ordening bevat regels betreffende bouwen en verbouwen, gebruik van opstallen en percelen en veiligheids- en welzijnsvoorschriften. Deze wetgeving is opgesteld ten behoeve van een goede woon- en werkomgeving. Ook voor bewoners of gebruikers van aangrenzende percelen of andere belanghebbenden zijn de regels van het omgevingsrecht van belang. Een schuurtje dat een buurman bouwt achter uw woning ten behoeve van het houden van paarden kan bijvoorbeeld een deel van uw uitzicht wegnemen of anderszins overlast veroorzaken.

Milieu en welzijnsregels paarden

Milieuregelgeving is zeer complex. De classificatie als professioneel of hobbymatig paardenhouder is soms onduidelijk. Welke regels op welke situatie van toepassing zijn is soms lastig te beoordelen.
Milieuregelgeving kan bovendien forse investeringen met zich meebrengen. Het is dan ook van belang dat u uw rechten en plichten goed laat beoordelen en dat u als nodig optreedt tegen de overheid.

Paard en recht: opkomen tegen overheidsbesluiten

Als u als professioneel of hobbymatig paardenbezitter of houder te maken krijgt met een overheidsbesluit dient u uw eigen belangen goed te beschermen. De regels van het publiekrecht zijn dan van toepassing.

Een bestuursorgaan (gemeente, provincie of ander overheidsinstelling) dat een publiekrechtelijke beslissing dat op u van invloed is, neemt een besluit. Tegen een besluit kan bezwaar worden gemaakt. Doet u dit niet of niet tijdig dan kunt u geen rechtsmiddelen meer tegen het besluit inbrengen. Het besluit krijgt dan formele rechtskracht. De rechter zal uitgaan van de juistheid van het besluit. Het is belangrijk om tijdig op de juiste wijze een bezwaarschrift of een beroepsschrift in te dienen met een goede motivering van de bezwaren.

Juridisch advies bij hippisch recht

De wetgeving paarden beslaat veel rechtsgebieden er geldt een groot aantal formele en materiële vereisten. Als u zelf bezwaar indient is het verstandig te overleggen met een juridisch deskundige. Bel voor juridisch advies van een advocaat of jurist 0800-4455000 of laat uw gegevens achter.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Onze specialisten

  mr. drs. E.S.M. Timmermans
  mr. O.A.M. Hijink
  mr. R. Bockhoven
  mr. M.P.H. van Maanen Winters
  mr. M.A. Visser
  mr. E.G.M. Driessen
  mr. M.K. Herngreen

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief