Verrekenen transitievergoeding met letselschadevergoeding

Verrekenen transitievergoeding met letselschadevergoeding: Een 57 jarige vrouw wordt op de fiets aangereden door een auto. De vrouw breekt haar scheenbeen en raakt blijvend arbeidsongeschikt. De rechtbank Gelderland beoordeelt in deze recente uitspraak of de vrouw nog geld kan verdienen met werken. Is er sprake van restverdiencapaciteit. Daarnaast gaat de rechter in op de vraag of de transitievergoeding die de vrouw ontving, verrekend moet worden met haar letselschadevergoeding.

Voor het berekenen van inkomensschade/arbeidsvermogensschade vergelijken we de situatie voor en na het ongeval. Bij deze vergelijking houden we ook rekening met voordeel dat ontstaat door een ongeval. Verrekening van een transitievergoeding met een vergoeding voor inkomensschade is redelijk als het beëindigen van het dienstverband het gevolg is van het ongeval. In deze procedure beslist de rechter dat 2/3 van de door het slachtoffer ontvangen transitievergoeding mag worden verrekend met de schadevergoeding.

Verrekenen transitievergoeding met letselschadevergoeding is voordeelsverrekening

Het verrekenen van een transitievergoeding met een letselschadevergoeding is een vorm van voordeelsverrekening. Voor voordeelsverrekening gelden drie eisen:

 • Er moet voordeel zijn;
 • Het voordeel moet dezelfde oorzaak hebben als de schade;
 • Verrekening moet redelijk zijn.
Verrekenen transitievergoeding met letselschadevergoeding, Rechtbank Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6508

Voordeelsverrekening transitievergoeding

De aansprakelijke partij betaalt de schade, maar in sommige gevallen heeft een nadeel ook een voordeel. Bij het berekenen van de letselschade is het soms redelijk om rekening te houden met het voordeel. In dit geval raakt het slachtoffer arbeidsongeschikt, daarom wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd. Het slachtoffer heeft hierdoor geen inkomen meer en lijdt inkomensschade, maar krijgt van de (ex)werkgever ook een transitievergoeding. De aansprakelijke verzekeraar wil deze transitievergoeding inhouden op de schadevergoeding:

‘Unigarant heeft ook aangevoerd dat de ontvangen transitievergoeding als opkomend voordeel met het verlies aan verdienvermogen moet worden verrekend. Hoewel beantwoording van deze vraag strikt genomen niet aan de rechtbank voorligt, zal de rechtbank hierover ten overvloede een oordeel geven zodat partijen dit oordeel kunnen gebruiken bij het treffen van een minnelijke regeling.’

Verband tussen letselschade en beëindigen arbeidsovereenkomst

In de jurisprudentie (uitspraken van rechters) wordt verrekening van een transitievergoeding met een letselschadevergoeding redelijk geacht als er een verband bestaat tussen het ongeval en het ontslag/eindigen van de arbeidsovereenkomst. Het recht op een transitievergoeding ontstaat meestal door een overeenkomst tussen werknemer en werkgever. Deze overeenkomst noemen we een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst beschrijft ook de reden voor het beëindigen van het dienstverband. Ook in deze zaak geeft de vaststellingsovereenkomst de doorslag. In de vaststellingsovereenkomst staat in dit geval dat de arbeidsovereenkomst eindigt, omdat de werknemer ongeschikt is voor het werk wegens ziekte. De rechter concludeert daarom dat het ontvangen van de transitievergoeding het gevolg is van het ongeval:

‘De transitievergoeding heeft onder meer (naast het bevorderen van een transitie naar een andere baan) als doel het bieden van financiële compensatie voor de voormalig werknemer na een verkregen ontslag. In de vaststellingsovereenkomst tussen [verzoekende partij] en [bedrijf 1] is opgenomen dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd ‘gezien het ontbreken van een perspectief voor samenwerking tussen partijen aangezien werknemer met ingang van 26 januari 2018 ongeschikt is tot het verrichten van arbeid wegens ziekte.’ Hiermee staat vast dat er een oorzakelijk verband is tussen het ongeval en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en dus met de ontvangen transitievergoeding.’

2/3 van transitievergoeding verrekenen

De rechter stelt vast dat voordeel en schade zijn ontstaan door dezelfde gebeurtenis. De vraag is of het ook redelijk is om de transitievergoeding te verrekenen met de schadevergoeding. De rechter besluit uiteindelijk dat 2/3 deel van de transitievergoeding verrekend mag worden. De rechter lijkt een deel van de transitievergoeding buiten beschouwing te laten, omdat ook andere omstandigheden dan het ongeval een rol spoelen bij het beëindigen van het dienstverband. Ook het lichamelijk letsel van de vrouw en het feit dat de veroorzaker schuld heeft aan het ontstaan van het letsel is een reden om 1/3 deel van de transitievergoeding buiten beschouwing te laten:

‘De volgende vraag is of het redelijk is om de transitievergoeding te verrekenen. Naar het oordeel van de rechtbank is het in dit geval redelijk om 2/3 van de transitievergoeding met het verlies aan verdienvermogen te verrekenen. Daarvoor is het navolgende redengevend. [verzoekende partij] is 100% en duurzaam arbeidsongeschikt en de mogelijkheden van [verzoekende partij] op de arbeidsmarkt zijn zeer gering, zo niet nihil. Er is dan ook geen sprake van het kunnen transigeren naar ander werk. Verder is de ongevalsgerelateerde arbeidsongeschiktheid de reden voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, maar daarbij speelden ook de veranderde werkomstandigheden en de sociaal-emotionele beperkingen van [verzoekende partij] een rol. Daartegenover staat dat er sprake is van lichamelijk letsel en berust de aansprakelijkheid van de verzekerde van Unigarant op schuld.’

Restverdiencapaciteit

Daarnaast komt in deze procedure de vraag aan de orde hoeveel inkomensschade de vrouw leed. In verband met een uitkeringsaanvraag stelde een arbeidsdeskundige vast dat er sprake was van een restverdiencapaciteit. Met restverdiencapaciteit bedoelen we dat iemand in staat is geld te verdienen met werken. De aansprakelijke verzekeraar wil bij het berekenen van het inkomensverlies rekening houden met deze restverdiencapaciteit. De rechter geeft aan dat niet de rapportage waarin staat dat de vrouw een restverdiencapaciteit heeft, maar de feitelijke situatie doorslaggevend is:

‘Hoewel op zichzelf juist is dat in de rapportage is vermeld dat [verzoekende partij] een restcapaciteit heeft, is de rechtbank van oordeel dat in dit geval voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van restverdiencapaciteit, moet worden gekeken naar de feitelijke situatie van [verzoekende partij].‘

Alleen restverdiencapaciteit bij maatwerkoplossing

De vrouw werkte na het ongeval een tijd lang 16 uur per week op arbeidstherapeutische basis. De werkgever en leidinggevenden zorgden dat dit mogelijk was. De situatie bij het bedrijf veranderde echter, waardoor het werk niet langer geschikt was voor de vrouw. De rechter vindt daarom dat niet gekeken mag worden naar deze maatwerkoplossing. De conclusie is daarom dat er geen sprake is van een restverdiencapaciteit:

‘Naar het oordeel van de rechtbank staat vast dat [verzoekende partij] duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is en gelet op haar opleiding en capaciteiten geen restverdiencapaciteit heeft.’

Gratis rechtshulp bij letselschade

Bel naar 0800 – 44 55 000, stuur een e-mail naar info@hijink.com of gebruik het onderstaande contactformulier voor een terugbelverzoek.

  Uw naam
  Uw telefoonnummer
  Uw e-mailadres

  Bron: www.rechtspraak.nl Rechtbank Gelderland 30 november 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:6508

  Altijd de juiste overeenkomsten en documenten bij de hand?

  Bekijk onze database

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief